برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

ارزیابی عملکرد انسانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


ارزیابی عملکرد انسانی

Evaluation of human performance


ارزیابی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه ی انجام کار مشخص در یک دوره ی زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین استعداد و ظرفیتها بالفوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت در آوردن آنها.

مرا حل ارزیابی عملکرد کارکنان:

1- در مرحله ی اول باید هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان معین شود.برای مثال، در سازمانی هدف اولیه از ارزیابی عملکرد تعیین نیازهای آموزشی کارکنان باشد و در سازمانی دیگر سنجش شایستگی افراد برای اتخاذ تصمیماتی درباره ی افزایش پرداختها یا ترفیع مقام.
2- در مرحله ی دوم، باید برای کارکنان کاملاً روشن نمود که در واگذاری کارها و وظایف چه انتظاری از آنها می رود .در این مرحله شاخصه ها و استاندارد های ارزیابی عملکرد به اطلاع افراد رسانده می شود.
3- در مرحله ی سوم عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری می شود. .
4- این عملکرد ( آنجه انجام گرفته ) با استانداردهای عملکرد (آنچه باید انجام گرفت ) مقایسه می گردد.
5- نتایج حاصل از این مقایسه را با فرد در میان گذاشته و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.

هدفهای ارزیابی عملکرد کارکنان:  

1- اندازه گیری عملکرد 
2- بهسازی عملکرد 
3- جبران خدمت: کمتر میکند تا میزان پرداختها متناسب با عملکرد باشد. 
4- شناسایی نیروهای با لقوه : کسانیکه میتوانند نامزد ترفیعات بلند باشند ، می شناساند.
5- برنامه ریزی نیروی انسانی
6- بهبود ارتباطات
7- تعیین مسیر شغلی فرد
8- برنامه ریزی های انضباطی
9- ایجاد انگیزه

فرآیند طراحی نظام ارزیابی

در فرآیند طراحی نظام ارزیابی باید مدیران و کارمنان و متخصصین امور کارکنان در تصمیم گیری هر یک از موارد زیر همکاری کنند :
1-محتوای سنجش
2- فرآیند سنجش
3- تعیین ارزیاب
4- تعیین معیار ارزیابی
5- ویژگیهای اداری

1- محتوای سنجش :
الف- کانون ارزیابی
ب- نوع معیار
چ- شاخص های عملکرد

الف- کانون ارزیابی
* کانون ارزیابی : ارزیابی میتواند انسان مدار یا کار مدار باشد .

ب- نوع معیار
* نوع معیار: که میتواند شامل کیفیت کار ( در رابطه با اهداف ) – کمیت کار (کارهای انجام شده ) – مناسب و به موقع بودن – اثر بخشی هزینه ای ( صرفه جویی ) – نیاز به سر پرستی ( کارمند تا چه میزان وظایف خود را بدون مداخله ی سرپرست انجام می دهند.

ج- شاخص های عملکرد
* شاخصه های سطح عملکرد

- صفات یا عبا رتهای توصیفی
- مقایسه های رفتاری
- محصول یا بازده به دست آمده

معیارهای ارزیابی :

1- معیارهای کاری : شرایطی که برای انجام کار موفقیت آمیز لازم است.
2- معیارهای اخلاقی : صفات خمب انسانی
3- معیارهای ارزشی : ریشه در ایدئولوژی انسان دارد.

2- فرآیند سنجش :
منظور نوع ابزارهای ارزیابی ، کنترل خطاهای ارزیابی و نوع مقیاس سنجش .

3- تعیین ارزیاب :
چه کسی باید ارزشیاب باشد .

4- تعیین معیار ارزیابی :
چه چیزی باید ارزیابی شود؟ عملکرد یا خصو صیات شخصی  فرد ؟

5- ویژگیهای اداری : 
* تعداد و زمان ارزیابی : معمولاً ارزیابی یک یا دو بار در  سال و با فاصله ی زمانی برابر انجام میگیرد." مثلاًهر 12 ماه  یا 6ماه."
* وسیله ی جمع آو.ری داده های ارزیابی : مثلاً استفاده از  رایانه که هزینه های پرسنل و کارکنان دفتری و نیز کاغذ بازی را کاهش داده .

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)