برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

فرهنگ و مقاومت فرهنگی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فرهنگ و مقاومت فرهنگی
ارائه: سیده سمانه پورعسگر
تعریف فرهنگ :culture: فرهنگ واژه ای فارسی مرکب از "فر" و "هنگ" است.فر به معنای شکوه و عظمت است و اگر به عنوان پیشوند  بکار رود به معنای جلو ، بالا ، پیش و بیرون است "هنگ " از ریشه اوستایی سنگ  است به معنای کشیدن ، سنگینی ، وقار است. اصطلاح فرهنگ دارای معانی و مفاهیم متفاوت و متنوع است و در سیر تاریخیخود معانی مختلفی را بخود گرفته است . از جمله می توان به معانی زیر اشاره کرد:
ادب ، تربیت ، دانش معرفت مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی  و ادبی یک ملت ، کتاب لغت –
نکویی پرورش ، بزرگی – ضیلت – شکوهمندی – هنر – حکمت– عقل – شاخ درختی که در زمین خوابانند و بر آن خاک ریزند ونیز تعلیم و تربیت ، آموزش و پرورش ، مکتب و ایدئولوژی
وسعت قلمروی فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان است و تمامی میراث های اندیشه و عمل انسان از آغاز تا امروز را  شامل می شود.
تعریف تهاجم :
تهاجم از مصدر هجوم است . هجوم به معنای حمله ناگهانی ، یورش ، تاخت و تاز ناگهانی .
تهاجم به معنای به یکدیگر حمله کردن به یکدیگر هجوم بردن و یورش آوردن میباشد.
تعریف تهاجم فرهنگی:
با توجه به تعاریف فرهنگ و تهاجم ، معنای ترکیب تهاجم فرهنگی عبارت است از :
" حمله فرهنگی دو قوم یا دو گروه یا دو ملت بر یکدیگر به منظور تغییر و تبدیل عناصر و پدیده های فرهنگی قوم مقابل ".
بنابراین در تهاجم فرهنگی ، حمله دو جانبه و دوسویه مطرح است و دوقوم مقابل یکدیگر ، بر هم یورش می آورند.
تعریف تبادل فرهنگی:
ارتباط آزدانه و طبیعی دو قوم با یکدیگر که درآن عناصری از فرهنگ یک قوم بدون هیچ اجبار و الزامی به قوم دیگر منتقل گردد برخورد فرهنگی نامیده می شود.
نکته مهم در تبادل و برخورد فرهنگی ، چگونگی تأثیر پذیری جوامع از یکدیگر است در تبادل فرهنگی ، فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد و هیچگونه نا برابری اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی بین دو گروه وجود ندارد و یا در صورت وجود برتری مادی و معنوی ، این امر زمینه تحکم فرهنگی آنان را فراهم نمی آورد .
تبادل فرهنگی بر اساس تفاهم فرهنگی صورت می گیرد .
تعریف سلطه فرهنگی :
سلطه فرهنگی عبارت است از مبادله یک جانبه عنا صر و پدیده های فرهنگی .
گروه سلطه گر سعی می کند با تکیه بر قدرت اقتصادی ، نظامی ، سیاسی و تبلغی خویش ، باورها ارزش ها و رفتارهای خود را در قوم دیگر حاکم نماید و هویت فرهنگی گروه مقابل را تضعیف ، تحریف و نابود سازد .
تعریف مقاومت فرهنگی:
مقاومت فرهنگی عبارت است از:
پاسداری آگاهانه و منطقی از فرهنگ خودی و برخورد هوشیارانه و هوشمندانه با فرهنگ بیگانه
مقاومت فرهنگی به ویژه در بعد فرهنگ اسلامی باید همه جانبه و جامعه گرا باشد زیرا فرهنگی که اسلام بنا نهاده است حیات هدف داری است که ابعاد کمال جویی ، زیبا خواهی ، علم گرایی
و آرمان طلب انسان ها را به شدت به فعالیت رسانده و همه عناصر فرهنگی را متشکل می سازد .
رمز موفقیت در مقاومت فرهنگی ، سناخت فرهنگ خودی و پدیده های اصولی و بنیاد ی آن است.
مفهوم واقعی تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته یک گروه یا یک جامعه برای تحمیل باور ها ، ارزش ها ، اعتقادات اخلاقیات و رفتار های مورد نظر خویش بر سایر گرو ه ها و جوامع .
مهاجم فرهنگی در صدد سلطه فرهنگی است .او سعی می کند با استفاده از برتری اقتصادی سیاسی تکنو لوژیکی نظامی اجتماعی به مبانی افکار و اعمال یک ملت هجوم آورد و با نفی و ترد آن ها زمینه حاکمیت اندیشه ، ارزشها و رفتار های مطلوب خویش را فراهم آورد .
بنابر این تهاجم فرهنگی به مفهوم نفی هویت فرهنگی و ملی ، پذیرش سلطه فکری و فرهنگی بیگانه ، تغییر باور ها و رفتار بر اساس ارزشهای مهاجمان ، دگر گونی روش ها و آداب و رسوم زندگی فردی و اجتماعی منطبق با الگوهای یگانه می باشد .
حیطه و قلمروی تهاجم فرهنگی:
جامعه یک مجموعه بهم پیوسته است که از نظام های متعدد و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است این نظام های بهم پیوسته و عناصر درونی آن ها به ویژه افراد تشکیل دهنده آن ها در تعامل با یک دیگر بوده و برهم اثر گذاشته و ازهم تأثیر می پذیرند در تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعنظیر تهاجم فرهنگی بر اساس اندیشه سیستمی و نگرش جامعه نگر باید کلیه  عوامل  آشکار پنهان را مورد بررسی قرار داد که در این نگاه قلمروی تهاجم فرهنگی حمله به تمامی عناصر جامعه و نمود های آن است .
ویژگی های فرهنگ مهاجم:
مهمترین ویژگی های فرهنگ مهاجم که در اکثر مکاتب فلسفی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی اعم از ماکتب سرمایه داری و سوسیالیستی
خودنمایی می کند عبارتند از :
1- انسان محوری در برابر خدا باوری در اکثریت قریب به اتفاق تمدن های بشری در طول تاریخ خدا و خدا باوری محور اندیشه و فرهنگ انسان های بوده و مجموعه هستی از جمله انسان مخلوق او بوده است
در این فرهنگ انسان جایگزین خدا گشته و اومانیسم و انسان گرایی محور باور ها و اندیشه های بشر معاصر شده است .
2- علم جانشین مذهب
دست اورد های علم جدید که همان علم تجربی است و نیز نارسایی مذهب حاکم در غرب در پاسخگویی به نیازهای معاصر در عمومیت بخشیدن به این اندیشه انحرافی کمک شایانی نموده است.(نفی اصل امامت و نبوت)
3-اصالت دنیا و ماده گرایی در مقابل آخرت گرایی
در ادیان الهی ایمان به آخرت و قیامت همراه با باور دنیا و پذیرش محسوسات تبلیغ و ترویج شده است .در این اندیشه عالم غیب و عالم شهادت دو وجه از جهان موجود هستند
لیکن در فرهنگ غرب با نفی آخرت ، قیامت ، روح و غیب خلاصه شده است ودنیا آخرین منزلگاه بشر قلمداد شده است(نفی اصل معاد)
4-لذت جویی مادی د برابر آرامش خواهی معنوی
فرهنگ غرب با هدف قرار دادن دنیا و اصالت بخشیدن به عقل اقتصادی و تفکر تکنیکی سعی نمود خوشختب و سعادت انسان را در بهره جویی هرچه بیشتر از طبیعت و مواهب مادی خلاصه نماید به همین دلیل مصرف گرایی و تجمل گرایی و لا ابالی گری و در نتیجه و سرخوردگی ها اضطراب ها و استرس های ناشی از آن ویژگی های تمدن جدید  است .
5- آزادی جایگزین آزادگی
انسان معاصر متأثر از فرهنگ غرب خود را از هر قید و بندی آزاد ساختند و سعی دارند تا سرحد ممکن از آزادی اقتصادی بهره جویند و از آزادی جنسی کام گیرد و از آزادی اجتماعی سودمند شود در صورتی که انسان تربیت شده در مکاتب آسمانی با درک عبودیت الهی آزادی خویش را مقید و مشروط دانسته و در راستای کسب آزادگی از امکانات و مواهب موجود استفاده می نماید.
با توجه به ویژگی های فوق و تأمل و تدبر در آن ها ثابت می گردد :
فرهنگ رایج غرب اختلاف اصولی و بنیادی و ماهیتا اسلامی دارد و این دو اندیشه را نمی توان با هم آشتی داد
مبانی تهاجم فرهنگی
از آنجا که تدوین روش های مقاومت فرهنگی نیازمند شناخت مبانی تهاجم است لذا 5 اصل از اصول تهاجم فرهنگی متناسب با حیطه کاربرد این نوشتار به اختصار تشریح می شود :
1-برنامه ریزی
مدعیان فرهنگ غرب با ایجاد سازمانهای آشکار و پنهان به منظور شناخت دقیق اسلام نیروهای انقلابی، حرکتهای اسلامی وهمچنین تخصیص اعتبار و بودجه خاص به این امر و ایجاد هماهنگی جهانی در این زمینه نشانگر برنامه ریزی مشخص آنان برای مقابله با حاکمیت فرهنگ معنویت و اندیشه توحید در عصر حاضر است .
2-آینده نگری:
مهاجمان برای تحقق اهداف شوم خویش متناسب با برنامه های تدوین شده اهداف کوتاه مدت و دراز مدت تعیین کرده اند زیرا امروز محصولاتی را درو می کنند که بذر آن را در چندسال گذشته کشت کرده اند .
3 –جوان گرایی
بیش از نیمی از جمعیت کشور را نسل جوان تشکیل می دهند که این گروه به دلیل شرایط سنی نسبت به هجوم فرهنگ بیگانه اسیب پذیرترند اگر دشمن به نسل انقلابی امروز امید چندان نداشته باشد از آینده سازان جوان نا امید نیستند وهدف خویش را به انحراف ونابودی انان معطوف کرده است.
4-جامعیت
دشمنان برای کسب موفقیت در میدان مبارزه به تمامی مرزهای عقیدتی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی هجوم می آورند و در این کشاکش از تمامی ابزار ها و روشها بهره می گیرند.
5-گسستن پیوند مردن با دین و رهبری
حکومت و نظام اسلامی بر پایه ی سه اصل دین مردم و رهبری شکل گرفته است هرچه پیوند این سه عنصر قوی تر و عمیق تر باشد نظام اسلامی پایدار تر و با ثبات تر خواهد بود .
یکی از اصول مهم هجوم فرهنگی دشمنان تضعیف تخریب و قطع ارتباطات و پیوند های مزبور است که می تواند جامعه را د ر برابر فرهنگ مهاجم سلطه پذیر نماید
ابزار های تهاجم فرهنگی
ابزارهای فرهنگی مجموعه امکانات و وسایلی هستند که در انتقال پیام مورد استفاده قرار میگرد ذیلا به تعدادی از ابزار های مورد استفاده مهاجمان در هجوم به نسل جوان اشاره می شود:
1-هنر و ابزار های هنری
در بین اقشار مختلف نسل جوان بیش از دیگران از هنر و برنامه های هنری تأثیر می پذیرد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد به همین دلیل دشمنان سعی می کنند پیام زهرآگین و مخرب خویش را در فالب زیبا و جذابه هنری پوشانده و به مخاطبین خود عرضه نمایند.
استفاده از رادیو تلوزیون ویدئو سینما ماهواره و ساخت برنامه های شاد و با جاذبه هنری مبتنی  بر ویژگیهای فرهنگ مهاجم با سرعت و جدیت توسط دشمنان تعقیب می شود.
2-ادبیات و ابزار های ادبی
نگارش ترجمه و ترویج رمان های مبتذل داستان های شهوت انگیز شعر های پوچ گرا سرد و بی هویت مجلات ضد اخلاقی مقالات مأیوس کننده و...
نمونه هایی هتند که در جامعه امروز عهده دار تخریب مبانی فرهنگی نسل جوان می باشند.
ورزش و میادین ورزشی
تبلیغات فرهنگی و تجاری در میادین ورزشی برگزاری مسابقات بین کشور ها با اهداف سیاسی تأکید بیش از حد بر امور ورزشی به ویژه در جهان سوم و باز داری آنان از کار و تلاش و سازندگی تبلیغات فرهنگی و ورزشی توسط بازیکنان و قهرمانان همه نشان از ابزار بودن این پدیده اجتماعی در اجهان امروز دارد.
روشن فکران و غرب گرایان خودباخته
آنان که معمولا پس از مسافرت به فرنگ و تحصیل و حشر و نشر در آن دیار مقهور پیشرفت و تکنو لوژِ برتر غرب می شدند پس از بازگشت به کشور خویش به عمله استعمار و بلندگوی فرهنگ غرب بیگانه تبدیل می گشتند و با زبان بومی و خودی پیام بیگانه را ترویج می کردند.
زنان ودختران و محرک های عاطفی
استفاده مخرب از حضور زنان در جامعه و تجلی آن در فیلم های مبتذل مجلات نامناسب انتخاب دختران شایسته  کالاهای تجاری توسط دختران و زنان همه نشان از نگرشی ابزار گونه به این قشر سازنده و موثر جامعه دارد
فنون و تکنولوژی برتر
در این زمینه می توان به سوء استفاده مهاجمان از تکنو لوژی کامپیوتر اشاره کرد که بسیاری از پیام های مخرب فرهنگی به وسیله نرم افزار های مختلف کامپیوتری به دیگران منتقل می شوند و در عین حال کامپیوتر های پیشرفته را به کشورهای جهان سوم صادر نمی کنند .
سازمانها و بنیاد های بین المللی و منطقه ای
بسیاری از سازمان ها و بنیاد هایی که به منظور تحقق اهداف مقدس و بشر دوستانه بوجود امده امروزه به ابزاری برای حاکمیت بخشیدن به امپریالیسم فرهنگی تبدیل شده اند
مواد مخدر و مواد منکراتی
گسترش برنامه ریزی شده و سازمان یافته مواد مخدر مسکرات ، مواد تهیج کننده قوای جنسی و نیز قیمت ارزان و وفور آن ها در بازار نشان از سوء استفاده دشمن از این ابزار دارد .
روش های تهاجم فرهنگی
1-تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی
مهاجم فرهنگی درصدد است باورها اندیشه هارا تضعیف و تخریب نماید.
"ای برادر تو همه اندیشه ای"
2-تحریف گرایش های معنوی
دشمنان با ترویج برنامه های مخرب فرهنگی درصدد تضعیف و تخریب گرایش های معنوی به ویژه در بین نسل جوان است .
3-تخریب و نفی هویت ملی
در ایران اسلامی هویت ملی و بومی با شخصیت اسلامی در طول سالیان دراز و قرون متمادی اجین گشته و به طرز تفکیک نا پذیر درهم گره خورده است دشمنان سعی می کنند به روش های مخالف این ویژگی ها را از هم متمایز و در مقابل هم قرار دهند .
4-ایجاد گستگی تاریخی
ایجاد گستگی بین گذشته و حال در فرهنگ سبب بی ثباتی و آسیب پذیری جامعه می شود .
5-طرد الگو ها و اسوه های خودی
تأثیر پذیری از الگو به ویژه در نسل جوان از ویژگی های رفتار انسانی است مهاجمان فرهنگی با درک این نیاز سعی در تخریب الگوهای مذهبی و ملی داشته و تلاش می کنند با استفاده از امکانات و ابزار های تبلیغی فرهنگ خویش را در بین اقشار مختلف جامعه ترویج نمایند.
6-تخریب و ترور شخصیت های خودی
قهرمانان و شخصیت های واقعی هر ملت از عوامل پویایی و بالندگی آن ملت محسوب میشوند دشمنان با گستردن دام های مختلف سعی در تطمیع و تخریب آنان داشته و دست خود را به خون پاک برگزیدگان و اندیشمندان و مجاهدان ملت آغشته می سازند.
7-گسترش روحیه غرب گرایی و غرب زدگی
پذیرش سلطه بیگانگان نیازمند وجود میل و رغبت در جامعه است مهاجمان برای گسترش نفوذ فرهنگی خویش از ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به خود بهره می گیرند
8-ترویج خط و زبان بیگانه
خط و زبان دو نمود از هویت ملی هر جامعه و عامل پیوند اجتماعی می باشد . از طریق این دو وسیله ارتباطی پیام ها مبادله می شوند و مواریث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد تلاش برای پالایش خط و زبان فارسی از کلمات عربی تلاش سازمان یافته و بیهوده ای بود که مهاجمان در سال های اخیر در تعقیب آن بودند .
9-ترویج فساد و فحشائ و منکرات
ورود و گسترش مواد مخدر ترویج فیلم های مبتذل عکس های نامناسب مجلات حاوی مطالب و تصاویر مخرب و آلوده کننده تولید و توزیع مسکرات تبلغ های نوار های مهیج و پوچ همه در آلودگی و آسیب پذیری جامعه موثرند
10-استفاده از مذهب علیه مذهب
یکی از روش های دیرین دشمن برای بسط سلطه خویش استفاده از اعتقادات انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اسلام است
11-عوامل موفقیت تهاجم فرهنگی
با توجه به هدف نوشتار تعدادی از علل و عوامل آسیب پذیری جامعه و فرد که در واقع همان عوامل موفیقت مهاجمان فرهنگی هستند به اختصار تشریح می شوند :
الف- بررسی عوامل روان شناختی
1-احساس حقارت و کهتری
2-عدم ارضاء نیازها
3-عدم مقبولیت و محبوبیت
4-فشار دوستان و هم سالان
5- احساس نا امنی اقتصادی(بیکاری و فقر)
6-بی هدفی و بی ثمری
ب)عوامل جامعه شناسی
1- خلاء فرهنگی
2- تضعیف نهاد دولت
3- ضعف و ناهماهنگی نهاد های اجتماعی
4-گسستگی عواطف و پیوندهای اجتماعی
5- عدم عدالت اجتماعی
6-فقر و عدم توسعه
7-مهاجرت ، تجارت ، جنگ
8-گسترش فحشاء فساد منکرات
چه باید کرد؟
راهبرد های عملی مقاومت فرهنگی
قال الله تعالی:الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدوٌ مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم
به بیان دیگر روش های مقاومت فرهنگی همان شیوه ها و روش های سالم سازی فرد و جامعه از دید گاه مکتب اسلام است که در تمامی ابعاد فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و... باید مورد استفاده قرار گیرد.
اصول برنامه ریز فرهنگی
1-آینده نگری    2-جامعیت       3-تنوع پذیری
4-مصون سازی   5-تعقل گرایی   6-دشمن ستیزی
7-شور آفرینی و نشاط انگیزی 8- الویت بخشیدن به دوره ی ابتدایی
9- فعال سازی    10-هم سو نمایی 11-هماهنگ سازی
12-الویت پیشگیری بر درمان
********
روش های مقاومت فرهنگی
1-تعمیق شناخت و باور های دینی
2-پناه به قرآن
3-تمسک به ولایت
4-اقامه نماز
5-امر به معروف و نهی از منکر
6-اشتغال و کار
7-ازدواج
8-بهره وری از هنر
9-استفاده از ورزش
10-تربیت سیاسی اجتماعی
*****
تأملی در پدیده های به غارت رفته
اشد الذنوب ما استخفر به صاحبه
شدید ترین گناهان گناه و مفسده ای است که صاحبش آن را کوچک بشمارد.
1-بدحجابی وعدم پوشش مناسب دختران و زنان
2-پوشش و ظاهر نامناسب پسران
3-استفاده از خط و زبان بیگانه
4-ترویج فیلم نوار و عکس های مبتذل
5-ارتباط نامناسب و غیر شرعی دختران و پسران
6-بی تفاوت به حاکمیت دینی و سیاسی
7-بی هویتی و نفی افتخارات گذشته
8-مطالعه کتب نامناسب
9-ترویج مواد مهیج و مخدر
********

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)