برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

رهنمودهايي از حضرت رضا (ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مدیریت اسلامی؛
رهنمودهايي از حضرت رضا (ع)
Imam Reza,as

گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی


با نمي از اقيانوس بيكران كلام حكمت آميز آن امام معصوم (ع ) ذهن خويش را طراوت بخشيم .
امام (ع) مي فرمايد : عبادت بسيار انديشيدن در باره خداوند است . اما بسياري نماز و روزه اي كه از حدود حركات مقرر و صورت معين آن تجاوز نمي كند و خالي از محتواي ايماني استوار است . انسان در شبانه روز به انجام دادن آن عادت كرده است عبادت نيست . از اين رو چه بسيار است نمازگزار و روزه گير كه گناهان بزرگ مرتكب مي شود , و خود را در زندگي به انواع گناهان مهلك دچار مي سازد , و تسليم هواها و هوسهاي خود مي شود , بي آن كه بتواند زمام نفس خويش را در دست داشته باشد و بخواهد قواي ايماني خود را به كار گيرد. تا او را از اين گناهان باز دارد و در برابر خواهشهاي نفس به او پايداري بخشد . و از در افتادن او در پرتگاه گمراهي و نابودي جلوگيري كند.
بديهي است اين گونه نماز و روزه جز حركات و اعمالي قالبي كه فاقد هر گونه محتواي حكيمانه و اصالتهاي روحي است , چيز ديگري به شمار نمي رود .
احمد بن نجم از آن حضرت در باره عُجب و خودپسندي كه موجب تباهي اعمال است پرسيد :
امام (ع) فرمود : خودپسندي درجاتي دارد , يكي از آنها اين است كه كارهاي زشت انسان برايش جلوه كند . و در نتيجه اعمال بد خود را خوب مي بيند و به غرور مي افتد و مي پندارد كه آنچه انجام مي دهد خوب است , و از درجات ديگر خودپسندي اين است كه بنده به پروردگارش ايمان مي آورد. و اين را منّتي از خود بر خدا مي داند . در حالي كه منّت براي خداوند است كه نعمت ايمان را به او ارزاني داشته است . همچنين فرموده است :كسي كه اين پنج صفت در او نيست , در هيچ امري از امور دنيا و آخرت به او اميدوار نباشيد. اين كسي است كه اصالت خاندان, بخشش طبع , استواري خلق , نجابت نفس و بيم از پروردگار را دراو نمي يابي .
از آن حضرت پرسش شد فرومايه كيست ؟ فرمود آن كه به چيزي جز خدا , خويش را سرگرم كرده است.
و فرمود : خداوند بيهوده گويي و تلف كردن دارايي و پرسش و خواهش بسيار را دشمن مي دارد .
و فرمود : دوستي و مهرباني با مردم نيمي از خردمندي است .
و فرمود : خرد مردم مسلمان زماني كامل مي شود , كه اين ده صفت در او وجود يابد :
1 -  خوبي او به ديگران برسد , 2 -  از بدي او ايمني باشد , 3 -  نيكي اندك ديگران را بسيار شمارد , 4 – نيكي خود را به ديگران اندك داند,  5-  درخواستهاي ديگران او را به ستوه نياورد , 6 -  از به دست آوردن دانش 7 -  در تمام دوران عمر خويش دلگير نشود , 8 -  ناداري را در راه خشنودي خداوند از توانگري بيشتر دوست بدارد , 9 -  خواري را در راه او از عزّت در نزد دشمنانش محبوبتر بداند , 10 -  به گمنامي بيش از آوازه و شهرت راغب باشد .
و فرمود : هر كس محاسبه نفس خويش كند سود برد . هر كس از آن غفلت كند دچار زيان شود . هر كس بيمناك باشد ايمني يابد. آن كه از گذشت روزگار عبرت گيرد داراي بينش شود . هر كه از بينش برخوردار باشد داراي فهم شود . آن كه داراي فهم است عالم و دانشور است . آن كس كه نادان را دوستدار شود در رنج افتد . بهترين دارايي آن است كه آبروي آدمي بدان نگهداري شود . برترين خرد اين است كه انسان خويشتن رابشناسد . مؤمن اگر خشمگين شود خشم او وي را از طريق حق بيرون نمي برد . اگر خوشحالي و رضامندي يابد اين خرسندي او را دچار باطل نمي سازد . هنگامي كه قدرت و غلبه مي يابد بيشتر از آنچه حق دارد نمي گيرد .
و فرمود : هر كس خوبي هايي دارد به آنها ستوده مي شود و نيازي به خودستايي ندارد .
و فرمود : هر كس از نظر تو در باره اصلاح حال خودش پيروي نمي كند تو هم به نظر او اعتنا مكن , و هر كس كاري را از طريق خودش دنبال كند دچار لغزش نمي شود , و اگر لغزيد بيچاره نمي شود . و فرمود : دلها را رغبت و نفرت , و نشاط و سستي است هنگامي كه دل ميل و اقبال مي كند بينش و ادراك دارد و زماني كه نفرت و بي ميلي دارد , افسرده و ناتوان است از اين رو دل را هنگامي كه اقبال و نشاط دارد به كار گيريد و زماني كه سست و بي ميل است او را رها كنيد . و فرمود : پادشاه را با بيم , و دوست را با فروتني , و دشمن را با خودداري و پرهيز و توده مردم را با گشاده رويي همنشيني كنيد . و فرمود : مرگ براي آرزوها آفت , و نيكوكاري براي دورانديش غنيمت , و كوتاهي و اهمال براي توانگران مصيبت است . بخل آبرو را از ميان مي برد , و دوستي , ناخشنودي ها پديد مي آورد . برترين و گرامي ترين خويها به جا آوردن كار نيك و دستگيري ستمديدگان , و تحقق آرزوي آرزومندان و فراهم آوردن اميد اميدواران است و ديگر اين كه در زندگي دوستان بسيار و براي پس از مرگ گريه كنندگان زياد , به دست آوردن است . و فرمود : گمان خود را نسبت به خدا نيكو كن , زيرا هر كس گمانش به خدا نيكو باشد خداوند مانند گمانش با او رفتار خواهد كرد, و هر كسي به روزي اندك خشنود باشد , عمل اندك او پذيرفته است , و كسي كه به اندكي از حلال خرسند باشد , رنج او كم و فرمود : بخيل را آسودگي و حسود را خوشي و دلخسته را وفا و دروغگو را مردانگي نيست .
و فرمود : كسي كه در پي به دست آوردن درآمدي براي تأمين معيشت عائله اش باشد برتر از مجاهدان در راه خداست .
از آن حضرت پرسيد شده بندگان خوب خدا كدامند ؟ , فرمود : آن كساني كه هنگامي كه كار نيكي انجام مي دهند شاد مي شوند , و اگر مرتكب كار بدي شوند , استغفار مي كنند , و هنگامي كه در باره آنان بخششي مي شود سپاسگزار مي شوند , و چون به مصيبتي گرفتار شوند شكيبايي       مي ورزند , و زماني كه به خشم آورده مي شوند گذشت مي كنند .
به آن بزرگوار عرض شد چگونه بامداد كردي ؟ فرمود : بامداد كردم با عمري كه پيوسته در كاستي است , و اعمالي كه بي كم و زياد محفوظ و مضبوط است , و رشته مرگ به گردن ما , و آتش جهنم در پيش روي ماست , در حالي كه نمي دانيم با ما چه معامله اي خواهد شد .
و فرمود  : ثروت جز با پنج صفت جمع و انباشته نمي شود , كه عبارت است از بخل زياد , آرزوي دراز , آز بسيار , بريدن از خويشاوندان و برگزيدن دنيا بر آخرت .
علّي بن شعيب گفته است : به خدمت ابن الحسن الرّضا (ع) رسيدم .
به من فرمود : اي علي , از مردم كدام كس زندگي را نيكوتر مي گذراند ؟
عرض كردم : اي سرور من شما از من بدين داناتريد .
فرمود : آن كس كه بهبود زندگي ديگري را جزيي از زندگي خود قرار دهد .
سپس فرمود : اي علي چه كسي زندگي را بدتر از همه مي گذراند ؟
عرض كردم : شما داناتريد .
فرمود : كسي كه از زندگي خود بهره اي به ديگري نمي رساند .
پس از اين فرمود : اي علي وجود نعمتها را مغتنم شماريد زيرا نعمتها گريز پا هستند , هرگز از ميان قومي نرفته اند كه دوباره باز گردند . اي علي بدترين مردم كسي است كه كمك خود را از ديگران باز دارد , و خوراك خود را تنها خورد , و بنده خود را كتك زند . و فرموده است : دستگيري ناتوان بهتر از صدقه اوست .
و فرموده است : حقيقت ايمان انسان كامل نمي شود مگر اين كه سه صفت در او وجود داشته باشد : دانش دين بياموزد و در معيشت اندازه را نيكو نگهدارد , و بر بلاها و گرفتاريها شكيبايي كند .
و فرموده است : آن كه با سخن چيني مي خواهد به تو اظهار خيرخواهي كند , آنچه از بدي و سختي در پايان خواهد ديد از تو براي او بس است .
پي نوشت ها
« تحليلي از زندگاني حضرت رضا (ع) »

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)