برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مكتب فرانكفورت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مكتب فرانكفورت
Frankfurt School

 

میراث فكری و نظری گروهی از روشنفكران برجسته آلمانی كه می‌كوشیدند، یك‌گونه فلسفی انقلابی از ماركسیسم غربی را كه با عنوان نظریه انتقادی(Critical Theory) شناخته می‌شد، پدید آورده و بسط دهند، را مكتب فرانكفورت می‌گویند.[1]مکتب فرانکفورت به دنبال عدم تحقق پیشگویی‌های "ماركس"، مبنی بر وقوع انقلاب كارگری علیه نظام تولید سرمایه‌داری و شكل‌گیری سوسیالیسم و در پی ناكامی جنبش‌های ماركیستی در اروپا و عدم تمایل كارگران به انقلاب و پیروزی انقلاب بلشویكی(1917) در روسیه، بسیاری از نئوماركیست‌های آلمانی برآن شدند، تا به بازخوانی اندیشه‌های ماركسیستی بپردازند.[2] این روشنفكران آلمانی، در ارتباط با یک مؤسسه تحقیقات اجتماعی بودند، كه در سال 1923 با همت و سرمایه "فیلكس وایل"، كه یك كارخانه‌دار بود، تأسیس شد و به عنوان اولین مؤسسه مطالعات ماركسیستی در جهان سرمایه‌داری غرب، وابسته به دانشگاه فرانكفورت بود. آنها در این مؤسسه، مهم‌ترین جریان فكری دنیای سرمایه‌داری از زمان ظهور ماركسیسم به بعد را پی‌ریزی كردند، كه بعدها به مكتب فرانكفورت یا نظریه انتقادی، موسوم شد.

محور كانونی اندیشه و آرای مكتب فرانكفورت را باید در مفهوم نظریه انتقادی جستجو كرد؛ كه معطوف به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه‌هایی از واقعیت اجتماعی است كه ماركس و پیروان ارتدكس وی، آنها را نادیده گرفته یا بدان‌ها بی‌توجهی كرده‌اند
اعضای این مكتب كه از جمله اولین قربانیان سیاست‌های نژادپرستانه آلمان نازی بودند، در اواخر دهه 1930، بعد از اوج‌گیری قدرت رژیم سوسیالیسم آلمان، به خاطر دیدگاه‌های سیاسی خود، مجبور به ترك آلمان و عزیمت به ایالات متحده آمریكا شدند. در اوایل دهه 1950 اعضای مكتب، دوباره به آلمان بازگشتند و مؤسسه تحقیقات اجتماعی را در فرانكفورت فعال كردند.
در سال 1969 در پی مرگ «آدورنو» «مؤسسه منحل شد و با مرگ هوركهایمر دوران فعالیت مكتب فرانكفورت خاتمه یافت، لكن نظریه انتقادی در شكل جدید و در عین حال بسط‌یافته، در قالب دیدگاه‌های آلفرد اشمیت، یورگن هابرماس، كارل اتوآپل، كلاوس اوفه و ...تداوم پیدا كرد.[3]
تازه‌ترین تلاشی كه برای دنبال كردن و توسعه سنت‌های این مكتب انجام شده، توسط «هابرماس» فیلسوف و جامعه‌شناس بوده است كه اكنون مهمترین و مشهورترین سخنگوی مكتب فرانكفورت می‌باشد.[4]

اعضای مکتب
از شخصیت‌ها و اعضای مكتب فرانكفورت، كه اكثراً یهودی بودند، می‌توان به این افراد اشاره كرد: ماكس هوركهایمر كه از 1931 تا 1958 مدیریت مؤسسه را بر عهده داشت، تئودور آدورنو جامعه‌شناس و فیلسوف و موسیقی‌شناس، هربرت ماركوزه فیلسوف، اریك فروم فیلسوف و روانكاو، والتر بنیامین نقاد ادبی، فرید ریش پولوك اقتصاددان، فرانتس نویمان، هنریك گروسمن و ماری یهودا. در این میان آثار چهار شخصیت عمده یعنی: هوركهایمر، ماركوزه، آدورنو و فروم بود كه هسته اصلی نظریه انتقادی را شكل داد.

هدف مكتب فرانكفورت
هدف نظریه‌پردازان این مكتب كه ایجاد و تغییر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را برای جوامع سرمایه‌داری دوران خود، تغییر بنیادی می‌دانستند، این بود كه به مدد آثارشان و با افشای تضادهای زیربنایی و جوامع طبقاتی، تحولات اجتماعی مثبت و پیش‌رونده بیافرینند.[5]
اعضای این مكتب كه در مقابل نظریه پوزیتویست‌ها كه مؤید و طرفدار وضع موجود و توصیف‌كننده آن بودند، تفكر آرمانی جامعه یا وضع مطلوب را ارائه كردند که در واقع به دنبال تغییر و حركت به سوی مطلوب بودند.[6]

محورهای اندیشه مکتب فرانکفورت
محور كانونی اندیشه و آرای مكتب فرانكفورت را باید در مفهوم نظریه انتقادی جستجو كرد؛ كه معطوف به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه‌هایی از واقعیت اجتماعی است كه ماركس و پیروان ارتدكس وی، آنها را نادیده گرفته یا بدان‌ها بی‌توجهی كرده‌اند.
این مفهوم كه مبنای همه تحقیقات فكری و فلسفی و پروژه‌های مطالعاتی اعضای مؤسسه، تحقیقات اجتماعی بوده است، اولین بار در سال 1937 باب شد و اساساً نوعی قالب تئوریك، برای متمایز كردن پیروان و معتقدان خود، از اشكال رایج و غالب ماركسیسم ارتدكس و رسمی محسوب می‌شد و در عین حال پوششی بود، برای پنهان كردن گرایش‌های انقلابی و تعهدات رادیكال آنها، در محیطی كه با هر نوع گرایش انقلابی خصومت داشت.[7]
این نظریه كه توجه خاصی به نابرابری و ظلم دارد، ماهیت انتقادی داشته[8] و در برخورد با مسائل جوامع معاصر، نوعی رویكرد انتقادی چند رشته‌ای را برای تحلیل كردن آنها، ارائه می‌كند.
برخی از حوزه‌ها و رشته‌های متعددی كه در این نظریه، برای تجزیه و تحلیل مسائل و مشكلات، به خدمت گرفته شده‌اند، عبارتند از: فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات، هنر، روان‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی. البته لازم به ذكر است جریانات فكری نوین مانند هرمنوتیك، سیبرنتیك، فمنیسم، و زیبائی‌شناسی نیز در عرصه تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.[9]
"دنیس مك‌كوایل" در تبیین این نظریه می‌گوید: «این مفهوم كم و بیش با تحلیل‌های ماركسیستی یا چپ نو، انطباق دارد و ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از: توجه به تقسیم و اعمال قدرت نابرابر در جامعه و برگزیدن زاویه دید طبقات استثمارشده، بجای اداره‌كنندگان رسانه‌ها، یا جامعه بطور كلّی»[10]
تازه‌ترین تلاشی كه برای دنبال كردن و توسعه سنت‌های این مكتب انجام شده، توسط «هابرماس» فیلسوف و جامعه‌شناس بوده است كه اكنون مهمترین و مشهورترین سخنگوی مكتب فرانكفورت می‌باشد
نظریه انتقادی، ضمن انتقادات زیربنایی از رویكردهای رایج، در شناخت جامعه به ایرادات روش‌شناختی و متدولوژیكی این رویكردها پرداخته و شیوه‌های پوزیتیویستی را برای مطالعه جامعه، مورد نقد قرار می‌دهد و قائل است؛ صرف تجربه و روش‌های تجربی كافی نیست و نباید مطالعه جامعه را با مطالعه طبیعت یكسان فرض كرد و مطالعات اجتماعی و انسانی را بصورت علمی درآورد كه درصدد كشف قوانین اجتماعی و انسانی باشد، قوانینی كه اعتبار و اقتدارشان باید همانند اعتبار و اقتدار قوانین فیزیكی و علوم تجربی و طبیعی باشد. یعنی قوانین عام، فراگیر، آزمون‌پذیر و اثبات‌پذیر براساس روش‌های تجربی و علمی.
اساس این نظریه را همین نقد اعتقادات پوزیتویسم تشكیل می‌دهد؛ كه معتقد است كامل‌ترین یا تنها شكل شناخت توصیف پدیده‌های حسی و تجربی است و هرگونه شناخت مبتنی بر تجربه حسی و هرگونه پژوهش اصیل نیز مبتنی بر توصیف واقعیات تجربی می‌باشد.

تفاوت مكتب فرانكفورت و نظریه انتقادی
مكتب فرانكفورت تعبیری عام و كلی است كه بر كل عرصه فعالیت‌های فكری و عملی مؤسسه تحقیقات اجتماعی از سال 1923 تا اواخر دهه 1950 كه هوركهایمر و پولوك بازنشسته شدند و در واقع بر كل دوران حیات مؤسسه اطلاق می‌شود و بیانگر یك هویت یا پیكره كلی است كه تكامل یافته یا برآمده از درون مؤسسه است؛ اما نظریه انتقادی، رویكرد نظری و تحلیلی و پارادایم یا چارچوب فكری اعضای این مكتب است كه هر كدام علی‌رغم پای‌بندی به اصول فكری شخصی خود در چارچوب مذكور به تحلیل و تبیین پدیده‌های مورد مطالعه در راستای خطوط كلی حاكم بر مؤسسه می‌پرداختند.[11]

پیش‌فرض‌های تحلیل‌های انتقادی
نظریه انتقادی در جامعه، كه یك نظریه ارزشی و سنجشی به شمار می‌رود و از اهداف مهمش ارائه تحلیل‌های انتقادی از مسائل و معضلات جامعه است، براساس یك سری پیش‌فرض‌ها، كه در واقع خطوط راهنمای كلی آن هستند، به تحلیل و انتقاد از وجوه مختلف جامعه، می‌پردازد كه اهم این خطوط عبارتند از:
1. آراء و عقاید افراد، برخاسته از جامعه‌ای است كه در آن زندگی می‌كنند؛ لذا برای نیل به شناخت و نتایج عینی آن، باید به بستر زمانی و مكانی‌ای كه افراد در آن بسر می‌برند، توجه كرد.
2. روشنفكران، نباید در جهت‌گیری‌های علمی– تحقیقاتی و همینطور در برخوردهای سیاسی-اجتماعی خود، عینی و برون‌گرا باشند و نباید واقعیت را از قضاوت ارزشی جدا كنند.
3. روشنفكران باید نسبت به جامعه مورد بررسی خود، موضعی انتقادی داشته باشند؛ موضعی كه هدف اساسی آن آگاه ساختن افراد و ایجاد تحول اجتماعی باشد.
4. با توجه به وجود مقولاتی چون حقیقت و شناخت "رویكرد هنجاری"، نظریه انتقادی به مراتب بیش از "رویكرد امر واقع" پوزیتویسم، می‌تواند روشنفكران را در تحقیقاتشان در زمینه علوم اجتماعی و انسانی به این مقولات نزدیك كند.
5. ابراز قضاوت نظریه انتقادی، به دریافت هگلی از عقل نزدیك‌تر است؛ تا به دریافت ماركسی از آن. براساس دریافت هگلی، تكامل و پیشرفت آزاد افراد به قوام و بنیاد عقلانی جامعه وابسته است.
6. این توهم كه مالكیت و سود، نقش كلیدی خود را از دست داده‌اند، مردود است و به زعم نظریه انتقادی، حتی خود نظریه سنتی نیز بخشی از فرایند تولید بوده و در خدمت واقعیت موجود و به ویژه افزایش سود و تحكیم سلطه مالكیت قرار دارد.
مكتب فرانكفورت تعبیری عام و كلی است كه بر كل عرصه فعالیت‌های فكری و عملی مؤسسه تحقیقات اجتماعی از سال 1923 تا اواخر دهه 1950 كه هوركهایمر و پولوك بازنشسته شدند و در واقع بر كل دوران حیات مؤسسه اطلاق می‌شود و بیانگر یك هویت یا پیكره كلی است كه تكامل یافته یا برآمده از درون مؤسسه است

اصول محوری
در نزد اعضای این مكتب و نظریه، یك سری اصول محوری مقبول وجود داشت كه باید به عنوان مبانی عمده حاكم بر فعالیت‌های پژوهشی، در رأس برنامه‌های مكتب قرار می‌گرفتند؛ كه از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1- سرمایه‌داری در رشته‌ای از بحران‌های حاد به سر می‌برد. بهترین راه برای درك صحیح این بحران‌ها چیست و چه رابطه‌ای بین امور سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟
2- مناسبات اجتماعی در معرض تغییر جدی قرار گرفته‌اند. جهت‌گیری این تغییر به كدام سو است و این تغییر چه اثری بر روند فرد دارد؟
3- اقتدارگرایی(اتوریتایانیسم) و توسعه نهادهای بوروكراسی، ظاهراً نظم مسلط روز به شمار می‌روند. این پدیده‌ها را چگونه می‌توان درك و تحلیل كرد؟
4- مبارزات جنبش‌های كارگری در اروپا بصورت مبارزه واحد تمام كارگران جهان، تحقق نیافت. عوامل و موانع این امر كدامند؟
5- عرصه‌های مختلف فرهنگ، در معرض دخل و تصرف و تحت نظارت دقیق قرار گرفته و به بازی گرفته شده‌اند. آیا نوع جدیدی از ایدئولوژی در حال تكوین است؟ اگر آری، این ایدئولوژی جدید چگونه و چه اثراتی بر زندگی روزمره افراد دارد؟[12]
لازم به ذكر است نظریه‌پردازان این مكتب ابتدا عقاید خود را بر تفكر ماركسیستی استوار كردند و اساساً تأثیرگرفته از اندیشه‌ها و آرای ماركس بودند(هر چند وام‌دار بودن آنها به هگل را نیز نباید نادیده گرفت) اما در 50 سال اخیر، از اصول خود بسیار فاصله گرفته‌اند. اصول اولیه آنها را سرمایه‌داری و لیبرال‌دموكراسی تشكیل می‌داد؛ اما بعد از گذشت سال‌های اولیه این مكتب، هیچ نظریه واحدی كه مورد توافق اعضای آن باشد، وجود نداشت.[13]

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم
تنظیم: عطاالله باباپور

منابع:

[1]. اسولیوان، تام و دیگران؛ مفاهیم كلیدی ارتباطات، میرحسن رئیس‌زاده، تهران، فصل نو، 1385، چاپ اول، ص‌169 و نوذری، حسینعلی؛ نظریه انتقادی مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعی و انسانی، تهران، آگه، 1386، چاپ دوم، ص219.
[2]. اسولیوان و دیگران؛ ص 169.
[3]. نوذری، حسینعلی؛ ص19، 11، 47، 48 و 49.
[4]. اسولیوان و دیگران؛ ص169.
[5]. همان؛ ص170.
[6]. نوذری، حسینعلی؛ ص57.
[7]. همان، ص10 و 12 و 13.
[8]. لتیل‌جان، استیفن؛ نظریه‌های ارتباطات، سیدمرتضی نوربخش و سیداكبر حسنی، تهران، جنگل، 1384، چاپ اول، ص 55.
[9]. نوذری، حسینعلی؛ ص 57.
[10]. مك‌كوایل، دنیس؛ نظریه ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات رسانه‌ها، 1385، چاپ دوم، ص155.
[11] . نوذری، حسینعلی؛ ص 124- 123.
[12] . نوذری، حسینعلی؛ ص16، 18، 49، 118، 124، 125 و 143.
[13] . لتیل‌جان، استیفن؛ ص524.http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=142718
About the Frankfurt School
Dr. Gerald L. Atkinson CDR USN (Ret.)
Copyright August 1999

Who in America today is at work destroying our traditions, our family bonds, our religious beginnings, our reinforcing institutions, indeed, our entire culture?  What is it that is changing our American civilization?
Suppose you were to learn that nearly all of the observations made in this series of essays are completely consistent with a 'design' -- that is a concept, a way of thinking, and a process for bringing it about.  And suppose one could identify a small core group of people who designed just such a concept and thought through the process of infusing it into a culture.  Wouldn't you be interested in at least learning about such a core group?  Wouldn't you want to know who they were, what they thought, and how they conjured up a process for bringing their thoughts into action?  For Americans with even a smidgeon of curiosity, the answer should be a resounding yes!
Just such a core group did, indeed, exist.  History identifies a small group of German intellectuals who devised concepts, processes, and action plans which conform very closely to what Americans presently observe every day in their culture.  Observations, such as those made in this series of essays, can be directly traced to the work of this core group of intellectuals.  They were members of the Frankfurt School, formed in Germany in 1923.  They were the forebears of what some proclaim as 'cultural Marxism,' a radical social movement that has transformed American culture.  It is more commonly known today as 'political correctness.'
'Cultural Marxism' and 'critical theory' are concepts developed by a group of German intellectuals, who, in 1923, founded the Institute of Social Research at Frankfurt University.  The Institute, modeled after the Marx-Engels Institute in Moscow, became known as the Frankfurt School [1].  In 1933, when the Nazis came to power in Germany, the members of the Frankfurt School fled to the United States.  While here, they migrated to major U.S. universities (Columbia, Princeton, Brandeis, and California at Berkeley).  These intellectual Marxists included Herbert Marcuse, who coined the phrase, 'make love, not war,' during the anti-Vietnam War demonstrations.
By promoting the dialectic of 'negative' criticism, that is, pointing out the rational contradictions in a society's belief system, the Frankfurt School 'revolutionaries' dreamed of a utopia where their rules governed [2].  "Their Critical Theory had to contain a strongly imaginative, even utopian strain, which transcends the limits of reality."  Its tenets would never be subject to experimental evidence.  The pure logic of their thoughts would be incontrovertible.  As a precursor to today's 'postmodernism' in the intellectual academic community, [3] "...it recognized that disinterested scientific research was impossible in a society in which men were themselves not yet autonomous...the researcher was always part of the social object he was attempting to study."  This, of course, is the concept which led to the current fetish for the rewriting of history, and the vogue for our universities' law, English literature, and humanities disciplines -- deconstruction.
Critical theory rejected the ideal of Western Civilization in the age of modern science, that is, the verification or falsifying [4] of theory by experimental evidence.  Only the superior mind was able to fashion the 'truths' from observation of the evidence.  There would be no need to test these hypotheses against everyday experience.
The Frankfurt school studied the 'authoritarian personality' which became synonymous with the male, the patriarchal head of the American family.  A modern utopia would be constructed by these idealistic intellectuals by 'turning Western civilization' upside down.  This utopia would be a product of their imagination, a product not susceptible to criticism on the basis of the examination of evidence.  This 'revolution' would be accomplished by fomenting a very quiet, subtle and slowly spreading 'cultural Marxism' which would apply to culture the principles of Karl Marx bolstered by the modern psychological tools of Sigmund Freud.  Thus, 'cultural Marxism' became a marriage of Marx and Freud aimed at producing a 'quiet' revolution in the United States of America.  This 'quiet' revolution has occurred in America over the past 30 years.  While America slept!
What is 'cultural Marxism?'  Why should it even be considered when the world's vast experiment with the economic theory of Karl Marx has recently gone down to defeat with the disintegration of Soviet communism?  Didn't America win the Cold War against the spread of communism?  The answer is a resounding 'yes, BUT.  We won the 55-year Cold War but, while winning it abroad, we have failed to understand that an intellectual elite has subtly but systematically and surely converted the economic theory of Marx to culture in American society.  And they did it while we were busy winning the Cold War abroad.  They introduced 'cultural Marxism' into the mainstream of American life over a period of thirty years, while our attention was diverted elsewhere.
The vehicle for this introduction was the idealistic Boomer elite, those young middle-class and well-to-do college students who became the vanguard of America's counter-culture revolution of the mid-1960s -- those draft-dodging, pot-smoking, hippies who demonstrated against the Vietnam War and who fomented the destructive (to women) 'women's liberation' movement.  These New Totalitarians [5] are now in power as they have come to middle-age and control every public institution in our nation.  But that is getting ahead of the story.
The cauldron for implementing this witches brew were the elites of the Boomer generation.  They are the current 'foot soldiers' of the original Frankfurt School gurus.  The counter-culture revolution of the 1960s was set in motion and guided intellectually by the 'cultural Marxists' of the Frankfurt School -- Herbert Marcuse, Eric Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Wilhelm Reich, and others [6,7].  Its influence is now felt in nearly every institution in the United States.  The elite Boomers, throwbacks to the dangerous idealist Transcendental generation of the mid-1800s, are the 'agents of change,' who have introduced 'cultural Marxism' into American life.
William S. Lind relates [8] that 'cultural Marxism' is an ideology with deep roots.  It did not begin with the counter-culture revolution in the mid-1960s.  Its roots go back at least to the 1920s and the writings of the Italian Communist Antonio Gramsci [9].  These roots, over time, spread to the writings of Herbert Marcuse.
Herbert Marcuse was one of the most prominent Frankfurt School promoters of Critical Theory's social revolution among college and university students in the 1960s.  It is instructive to review what he has written on the subject:
"One can rightfully speak of a cultural revolution, since the protest is directed toward the whole cultural establishment, including the morality of existing society
... there is one thing we can say with complete assurance.  The  traditional idea of revolution and the traditional strategy of  revolution have ended.  These ideas are old-fashioned
... what we must undertake is a type of diffuse and dispersed disintegration of the system."
This sentiment was first expressed by the early 20th century Italian Marxist, Antonio Gramsci.
Gramsci, a young communist who died in one of Mussolini's prisons in 1937 at the age of 46, conjured up the notion of a 'quiet' revolution that could be diffused throughout a culture -- over a period of time -- to destroy it from within.  He was the first to suggest that the application of psychology to break the traditions, beliefs, morals, and will of a people could be accomplished quietly and without the possibility of resistance.  He deduced that "The civilized world had been thoroughly saturated with Christianity for 2,000 years..." and a culture based on this religion could only be captured from within.
Gramsci insisted that alliances with non-Communist leftist groups would be essential to Communist victory.  In our time, these would include radical feminist groups, extremist environmental organizations, so-called civil rights movements, anti-police associations, internationalist-minded groups, liberal church denominations, and others.  Working together, these groups could create a united front working for the destructive transformation of the old Judeo-Christian culture of the West.
By winning 'cultural hegemony,' Gramsci pointed out that they could control the deepest wellsprings of human thought -- through the medium of mass psychology.  Indeed, men could be made to 'love their servitude.'  In terms of the gospel of the Frankfurt School, resistance to 'cultural Marxism' could be completely negated by placing the resister in a psychic 'iron cage.'  The tools of mass psychology could be applied to produce this result.
The essential nature of Antonio Gramsci's revolutionary strategy is reflected in a 1990s book [10] by the American Boomer author, Charles A. Reich, 'The Greening of America.'  "There is a revolution coming.  It will not be like revolutions of the past.  It will originate with the individual and the culture, and it will change the political structure as its final act.  It will not require violence to succeed, and it cannot be successfully resisted by violence.  This is the revolution of the New Generation."  Of course this New Generation would be Reich's elite Boomer generation.  And the mantra for these New Age 'foot soldiers' of the Frankfurt School prophets, would be 'have the courage to change [11].'
The Frankfurt School theorized that the 'authoritarian personality' is a product of the patriarchal family.  This idea is in turn directly connected to Frederich Engels' 'The Origins of the Family, Private Property and the State,' which promotes matriarchy. Furthermore, it was Karl Marx who wrote about the radical notion of a 'community of women' in the Communist manifesto. And it was Karl Marx who wrote disparagingly about the idea that the family was the basic unit of society in 'The German Ideology' of 1845.
'The Authoritarian personality,' studied by the Frankfurt School in the 1940s and 1950s in America, prepared the way for the subsequent warfare against the masculine gender promoted by Herbert Marcuse and his band of social revolutionaries under the guise of 'women's liberation' and the New Left movement in the 1960s.  The evidence that psychological techniques for changing personality is intended to mean emasculation of the American male is provided by Abraham Maslow, founder of Third Force Humanist Psychology and a promoter of the psychotherapeutic classroom, who wrote that, '...the next step in personal evolution is a transcendence of both masculinity and femininity to general humanness.'  The Marxist revolutionaries knew exactly what they wanted to do and how to do it.  They have succeeded in accomplishing much of their agenda.
But how can we claim the 'causes' of the breakdown of our schools, our universities, indeed, the very fiber of our culture were a product of a tiny group of intellectuals who immigrated from Germany in 1933?  Given all of the special-interest groups involved in these activities, how can we trace these 'causes' to the Frankfurt school?  Look at some of the evidence.
As an example, postmodern reconstruction of the history of Western Civilization (now prevalent in our universities) has its roots in the Critical Theory of the Frankfurt School.  This rewriting of history by the postmodern scholars in America has only recently come under attack.  Keith Windschuttle, in his book, 'Killing of History,' has severely criticized the rush to 'relativism' by historiographers.  What is truly astonishing, however, is that 'relativism' has largely supplanted the pursuit of truth as a goal in historical study [12].  George G. Iggers' recently published book, 'Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge,' reminds us of the now famous line by Hayden White, a postmodernist, "Historical narratives...are verbal fictions, the contents of which are more invented than found."  He quotes other postmodernists, mostly non- historians, who [13] "...reinforce the proposition that truth and reality are primarily authoritarian weapons of our times."  We now recognize the source of this postmodern assault -- the cultural Marxists of the Frankfurt School who became experts in criticizing the 'authoritarian personality' in American culture.
Herbert London refutes White's proposition by observing, "...if history is largely invention, who can say with authority that the American Revolution came before the French Revolution?"  He observes that evidence has takmen a back seat to inventiveness.  He thus cuts right to the chase -- the inventions of postmodernism, which are cutting successive generations of Americans off from their culture and their history, evolved directly from the 'cultural Marxist' scholars of the Frankfurt School.
How did this situation come about in America's universities?  Gertrude Himmelfarb has observed [14] that it slipped past those traditional academics almost unobserved until it was too late.  It occurred so 'quietly' that when they 'looked up,' postmodernism was upon them with a vengeance.  "They were surrounded by a tidal wave of faddish multicultural subjects such as radical feminism, deconstructed relativism as history and other courses" which undermine the perpetuation of Western Civilization.  Indeed, this tidal wave slipped by just as Antonio Gramsci and the Frankfurt School had envisioned -- a 'quiet' revolution.  A revolution that could not be resisted by force.
It is of interest to note that the 'sensitivity training' techniques used in our public schools over the past 30 years and which are now employed by the U.S. military to educate the troops about 'sexual harassment' were developed during World War II and thereafter by Kurt Lewin [15] and his proteges.  One of them, Abraham Maslow, was a member of the Frankfurt school and the author [16] of 'The Art of Facilitation' which is a manual used during such 'sensitivity' training.  Thereby teachers were indoctrinated not to teach but to 'facilitate.'  This manual describes the techniques developed by Kurt Lewin and others to change a person's world view via participation in small-group encounter sessions.  Teachers were to become amateur group therapists.  The classroom became the center of self-examination, therapeutic circles where children (and later on, military [17] personnel) talked about their own subjective feelings.  This technique was designed to convince children they were the sole authority in their own lives.
It is important to realize that this movement, 'cultural Marxism,' exists, understand where it came from, and what its objectives were -- the complete destruction of Western Civilization in America.  That is, these 'cultural Marxists' aimed to destroy, slowly but surely from the bottom up, the entire fabric of American Civilization.
By the end of World War II, almost all the original Frankfurt School members had become American citizens.  This meant the beginning of a new English-speaking audience for the school.  Now the focus was on American forms of authoritarianism.  With this shift in subject matter came a subtle change in the center of the Institute's work. In America, authoritarianism appeared in different forms than its European counterpart.  Instead of terror or coercion, more gentle forms of enforced conformism had been developed.  According to Martin Jay, [18] "Perhaps the most effective of these were to be found in the cultural field.  American mass culture thus became one of the central concerns of the Frankfurt School in the 1940s."
Since the 1940s, subtle changes appeared in the Frankfurt School's descriptions of their work.  For example, the opposite of the 'authoritarian personality' was no longer the 'revolutionary,' as it had been in previous studies aimed at Europeans.  In America, it was now the 'democratic' who opposed the 'authoritarian personality.'  Thus, their language matched more closely the liberal [19] "...New Deal rather than Marxist or radical.." language.  Education for tolerance, rather than praxis for revolutionary change, was the ostensible goal of their research.  They were cleverly merging their language with the mainstream of liberal left thought in America while maintaining their 'cultural Marxist' objectives.
Toleration had never been an end in itself for the Frankfurt School, and yet the non-authoritarian (utopian) personality, insofar as it was defined, was posited as a person with a non-dogmatic tolerance for diversity [20].  This thought is dominant in today's power elite of the Boomer generation, the New Totalitarians.
One of the basic tenets of Critical Theory was the necessity to break down the contemporary family.  The Institute scholars preached that [21] "...Even a partial breakdown of parental authority in the family might tend to increase the readiness of a coming generation to accept social change."  The 'generation gap' of the 1960s and the 'gender gap' of the 1990s are two aspects of the attempt by the elite Boomers (taking a page out of 'cultural Marxism') to transform American culture into their 'Marxist' utopia.
The transformation of American culture envisioned by the 'cultural Marxists' is based on matriarchal theory.  That is, they propose transforming American culture into a female-dominated one.  This is a direct throwback to Wilhelm Reich, a Frankfurt School member who considered matriarchal theory in psychoanalytic terms.  In 1933, he wrote in The Mass Psychology of Fascism that matriarchy was the only genuine family type of 'natural society.'
Eric Fromm, another charter member of the Institute, was also one of the most active advocates of matriarchal theory.  Fromm was especially taken with the idea that all love and altruistic feelings were ultimately derived from the maternal love necessitated by the extended period of human pregnancy and postnatal care.  "Love was thus not dependent on sexuality, as Freud had supposed.  In fact, sex was more often tied to hatred and destruction.  Masculinity and femininity [22] were not reflections of 'essential' sexual differences, as the romantics had thought.  They were derived instead from differences in life functions, which were in part socially determined."  This dogma was the precedent for today's radical feminist pronouncements appearing in nearly every major newspaper and TV program, including the television newscasts.  For these current day radicals, male and female roles result from cultural indoctrination in America -- an indoctrination carried out by the male patriarchy to the detriment of women.  Nature plays no role in this matter.
But in terms of destruction and disintegration, Critical Theory absorbed by the 'change agents' and other social revolutionaries has led them to declare their intent to restructure America.  As they proclaim, this means their activities have been directed toward the disintegration of the traditional white male power structure.  As anyone with eyes to view present-day television and motion pictures can confirm, this has been largely achieved.  In other words, Critical Theory, as applied mass psychology, brought forth a 'quiet' psychic revolution which facilitated an actual physical revolution that has become visible everywhere in the United States of America.
It was the destructive criticism of the primary elements of American culture that inspired the 1960s counter-culture revolution.  As the name implies, this false 'spiritual awakening' by the idealist Boomers in their coming-of-age years was an effort to transform the prevailing culture into an inverted or opposite kind of culture that is a necessary prelude to social revolution.  Now that these elite Boomers are in positions of power in the United States, they are completing their work of destroying every institution that has been built up over 200 years of American history.  Their aim is to destroy any vestige of the Anglo-American path [23] taken by Western Civilization in forming the unique American culture.
Most Americans do not yet realize that they are being led by social revolutionaries who think in terms of the destruction of the existing social order in order to create a new social order in the world.  These revolutionaries are the New Age elite Boomers, the New Totalitarians [24].  They now control every public institution in the United States of America.  Their 'quiet' revolution, beginning with the counter-culture revolution of their youth, is nearly complete.  It was based on the intellectual foundation of the 'cultural Marxists' of the Frankfurt School.  Its completion depends on keeping the American male in his psychic 'iron cage.'
The confluence of radical feminism and 'cultural Marxism' within the span of a single generation, that of the elite Boomers (possibly the most dangerous [25] generation in America's history), has imposed this yoke on the American male.  It remains to be seen whether or not he will continue his 'voluntary submission' to a future of slavery in a new American matriarchy, the precursor to a state of complete anarchy.
If we allow this subversion of American values and interests to continue, we will (in future generations) lose all that our ancestors suffered and died for.  We are forewarned.  A reading of history -- it is all in mainstream historical accounts -- tells us that we are about to lose the most precious thing we have -- our individual freedoms.

-----------------------------------------------------------------------
Footnotes:
1)  Raehn, Raymond V., "The Historical Roots of 'Political Correctness,'" Free Congress Foundation, Number 44, June 1997.
2)  Jay, Martin, "The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950," pp. 77, University of California Press, 1973.
3)  Ibid, pp. 81.
4)  Ibid, pp. 82.
5)  Atkinson, Gerald L., "The New Totalitarians: Bosnia as a Mirror of America's Future," Atkinson Associates Press, 1996.
6)  Jay, Martin, "The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950," University of California Press, 1973.
7)  Wiggershaus, Rolf, "The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance," The MIT Press, 1994.
8)  Lind, William S., "What is 'Political Correctness?," Essays on our Times, Free Congress Foundation, Number 43, March 1997.
9)  Ibid.
10)  Reich, Charles A., "The Greening of America," Crown Trade Paperbacks, 1995.
11)  A phrase commonly heard during the 1992 Presidential campaign.
12)  London, Herbert, "Discipline of history under assault," The Washington Times, 26 October 1997.
13)  Ibid.
14)  Himmelfarb, Gertrude, Panel on 'Academic Reform: Internal Sources,' National Association of Scholars, NAS Sixth General Conference, 3-5 May 1996.
15)  Marrow, Alfred Jay, "The Practical Theorist: The Life and Work of Kurt Lewin," Teachers College Press, new York, 1977.  Kurt Lewin was a primary figure in the wartime research that was later translated into the techniques used today in 'sensitivity training.'
16)  Raehn, Raymond V., "Critical Theory: A Special Research Report, 1 April 1996.
17)    Editorial, "The crying of the admirals," The Washington Times, 3 November 1995.  The U.S. Naval Academy has added female 'role models' to the faculty.  In August 1994, the Academy placed a new emphasis on conflict resolution and consciousness-raising.   "As 'Lean On Me' started playing, Master Chief Liz Johns gave the plebes her final orders: stand in a circle, sway to the music, sing along, and hug.  From the circle came the sharp sniffle of sobs.  The future admirals of America were crying."

http://frankfurtschool.us/history.htm

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)