برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جهنم چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جهنم چیست؟
هادی خوبرو
به معنای بزرگ وسیاه. مکانی برای کسانی که وعده خداوند برای آنان آشکارمی شود آنانی که  خداوند ودین خداوند رانادیده گرفتند جهنم درانتظارشان می باشد جهنم مکانی همانند زندان باعذاب  واعمال درآن می باشد جهنم تشکیل شده است از آتش وجودی ازگرمای سوزان با خازنان ومأمورانی از آتش که هوش وهواس از سرمبرد.درکلام خداوندوجود جهنم بسیار مشخص وفراوان ذکرشده است که ما بحث  وجودی جهنم ونوع عذابها وارده درآن راموردکندوکاوقرار می دهیم.

معرفی جهنم
اذاالقوافیها مکانا ضیقا مقرنینت دعواهناک ثبورا(1)چون آن کافران رادرزنجیربسته وبمکان تنگی ازجهنم درافکننددرآنحال همه واویلاو فریادازدل برشکند.تعبیر دیگرقرآن این است که مأوای جهنمیان تنگ خواهد بود تعبیردیگر قرآن این است که:اولئک شرمکانا :جایگاه زشتی است.باز تعبیر لشاب مأب(2) بد جایگاهی است وتعبیر بئسالمصیر (3):بد بازگشت گاهی است درقرآن وارد شده است. اینها تعابیری است که خالق جهنم ازماوای زشتکاران دارد.

در کات جهنم
قرآن مجید به طبقات دوزخ اینگونه تصریح دارد: وان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعة ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم (4)والبته وعده گاه جمیع گمراهان آتش دوزخ خواهد بود که آن دوزخ راهفت دراست وهر دری برای ورود دسته ای از گمراهان معین شده است
نام کتاب :................................................................................................ یخ درجهنم
مؤلف:.................................................................................................هادی خوبرو
ناشر:....................................................................................................نوای دانش
چاپ:....................................................................................................جوادالائمه
نوبت چاپ:............................................................................................اول/1386
قطع وتعدادصفحات:............................................................................رقعی-88 صفحه
تیراژ:..............................................................................................30000 نخسه
تایپ وحروف چینی:....................................................................موسوی-7747393
قیمت:................................................................................................1200 تومان
-12-8464-964xشابک:....................................................................................
انسان هرچه درکات جهنم پایین ترباشد ،شدت عذابش  بیشتر از طبقه دیگر است وجهنم که مربوط به گناهکاران امت پیامبر اکرم است وعذابهایش از بقیه طبقات سبکتر می باشد اولین طبقه از طبقات هفتگانه است.

طبقات هفتگانه جهنم
واما طبقات هفتگانه جهنم را بیان می کنیم درکه اول (جهنم) است. جهنم جای گنه کاران امت پیامبر خاتم می باشد .آنها که اهل توحیدند اما گناهان کبیره داشته اند به اندازه گناهانشان درجهنم خواهند بود وسرانجام با فضل ورحمت الهی وشفاعت اهل بیت عصمت وطهارت نجات خواهند یافت .درکه دوم ، (لظی) است لظی به معنی خشم ورزیدن آمده واین درکه جای یهودیان می باشد که قرآن کریم می فرماید: کلا انها لظی نزاعه للشوی :آتش دوزخ بر او شعله ور است تا سروصورت واندامش را بسوزاند.آتش لظی ،آتشی است که پوست را از سر می کند ، گوشت از استوخوان جدا می کند وهمه اعضاء وجوارح را می سوزاند.
در که سوم ،(حطمه)است حطمه یعنی شکستن، این درکه جایگاه مسیحی ونصرانی می باشد . قرآن مجید می فرماید : لینبذنّ فی الحطمه.درکه چهارم ،(سعیر)است .سعیر به معنی نهایت برافروختگی آتش می باشد .این طبقه  از دوزخ جایگاه صابیان می باشد (صابی کسی است که ستاره می پرستد . بعضی  گفته اند صابی آنهایند که فرشتگان را خدا می دانند وبعضی گفته اند گروهی از پیرامون حضرت نوح می باشند). قرآن مجید می فرماید :فسحقا لا صحاب السعیر پس خطاب قهر آمیز رسد از رحمت حق دور باداهل سعیر.از امام صادق (ع) روایت شده که در جهنم وادئی هست که آن را سعیر مینامند، وقتی آتش جهنم کم می شود آن رامی گشایند که جهنم با آن افروخته می شود واین است معنی کلام خداوند کلما خبت زدنا هم سعیرأ

هویت وشخصیت جهنم
جهنم را در قیامت بازمام ومهار به بند کشیده می آورند . پیامبر اکرم (ص) فرمود :
وقتی روز قیامت شود جهنم بوسیله هفتاد هزار زمام به دست هفتاد هزار ملک رانده می شود واو سرکشی می کند و اگر خداوند سبحان اورا کنترل نکند آسمانها وزمین را می سوزاند .امیر المومنین سوال میکند چگونه جهنم رامی آورند وآن در حال سر کشی است که اگر اورارها کنند همه راآتش می زند.

چشم جهنم
در روایات برای جهنم چشم معرفی شده است چرا که در هیبت آدمی وجاندار می باشد . پیامبر اکرم فرمود: هر کس بر من دروغ گوید گویا خود را بین چشمهای دوزخ جای داده است.سوال شد یا رسول الله آیا دوزخ چشم دارد فرمود نشنیده اید که خداوند می فرماید :چون دوزخ آنانرااز مکانی دور ببیند خروش وفریاد وخشمناکی دوزخ از دور بگوش خود می شنوند.مجموع این حالات نشان می دهد آتش دوزخ مثل حیوان درنده گرسنه ای که از خشم بخود می پیچد ودر انتظار طعمه خویش است انتظار مجرمین را می کشد . جهنم جانداری  است که تشبیه جسم وچهراش رانتوان کرد.

جهنمیان کیانند؟
گاهی اهالی بهشت به ملاقات اهل دوزخ میروند .درخواست جهنمیان از بهشتیان این است که مارا از آبای گوارا ونعم بهشتی که خداوند به شمارزق وروزی داده بهرمند کنیدبهشتیان در پاسخ می گویند : خداوند آب وطعام بهشتی را بر کافران حرام وممنوع کرده استبه کافران معذب در آتش دوزخ می گویند :
خداوند بهشت را حرام کرده بر کسانی که دین خدارا به بازی گرفتند ومتاع زندگی دنیا آنها رامغرور کرد. پس ما هم  آنها رااز شمول رحمت فراموش می کنیم همانطور که امروز رافراموش کردند.

کافران
پروردگار کافران را وعید به دوزخ فرمود است.آنانکه کافر شدند بکیفر کفرشان شرابی از حمیم دوزخ دارند وعذاب دردناکی خواهدچشید.پروردگار متعال جایگاه کفارراعذاب الیم معرفی می کند .خداوند کافران رالعنت کرده وبرای آنها سعیر آماده نموده است.کافران از منفورترین دستجات فکری وعملی در قرآن می باشند که خداوند آنهارا لعنت نموده است،لعن یعنی دور کردن ازروی خشم وبستن درهای رحمت وخیر برروی آنها . پروردگارشان کافر شدند، عذاب جهنم را دارند وجهنم بد جایگاهی است.قرآن در توصیف جزای کافران فرمود:نه تنها جای مناسبی نیست بلکه منزلگاهی زشت وبد
خواهدبود. 

مجرمین
و آنگاه که مجرمین آتش دوزخ را به چشم مشاهده کنند تا بدانند که در آن خواهند افتاد وبرای نجات از آن مفری ندارند.واز آن عذاب وآتش هیچ گریزی نیست.در روز قیامت گناهکاران رابینی که به زنجیر کشیده وبهم بسته شده اند.(اصفاد) یعنی زنجیرهائی که با آن دستها رابه گردن می بندند .

ضالمین
درخت زقوم جهنم را ما بلای جان ستمکاران گردانیدیم.خداوند به تجسم اعمال ظالمین در قیامت اشاره فرمود که ما درخت زقوم را که بسیار عذاب دهنده است  واز قعر جهنم می روید فتنه وشکنجه ای برای ظالمین خلق کردیم.

فاسقین
واما فاسقین پس منزلگاهشان آتش دوزخ است وهرچه کوشند که از آن آتش بر گردانده شوند وآنان گفته شود بچشید عذاب آتش را .فاسقین در آخرت بصورت زندانی وحبس با شکنجه طاقت فرسای آتش، عذاب می شوند آنها از شدت درد عذاب هر گاه بخواهند از جهنم خارج شوند ،باز خورد در عذاب گرفتار می بینند.

عذاب دائمی تشنگی وگرسنگی
یکی از عذابهای همیشگی در آنجا تشنگی وگرسنگی است. گرچه هر گاه تقاضای آب کنند از حمیم دوزخ با آنها می نو شانند وامعا احشاء آنها فرومیزد وبه رفع تشگنی وگرسنگی آنها نفعی نمی رساند ولی دوام این دونیز عذابی است فوق عذاب .
امام باقر (ع) می فرماید : (امروز کیفر عذاب وخواری می چشید ) فرمود عذاب خوارکننده عطش وتشنگی روزقیامت است.آب هاونوشیدنی های جهنم ینبرای آنان که کافر شدند لباسی از آتش دوزخ به قامتشان بریده اند وبرسر آنان آب سوزان حمیم جهنم می ریزند .پیامبر اکرم (ص) فرمود: وقتی حمیم به سرهایش فروریزدبه مغز آنها داخل شود .به پهلو وشکمشان میرسد امعاءواحشای ایشا ن گداخته می شود و همچنین در تمام اندام آنها برود تا به قدم ایشان برسد .بر سر آنان آب سوزان حمیم ریزند تا پوست بدنشان وآنچه درون آنها است همه به آن آب سوزان گداخته شود.جهنمیان را با زنجیر در حمیم کشند .
حمیم آبی است گرم ،که اگر یک ظرف از آن را در دریاهای دنیا بریزند همه آنها راتبدیل به زهرنماید. ظرفی از آن رابه دست کافردهند .هرچه در صورت اوست از گوشت وپوست وچشم وبینی  همه دآن ظرف می افتند.لذا قرآن مجید فرمود:شراب بد نوشیدنی است که صورت را می سوزاند .وقتی به شکم می رسد امعاواحشاء آن رابیرون میریزد واز آن حمیم وقتی برسرایشان میریزند پوست وگوشت ورگ وپی ایشان فرومیریزد .استوخوان سوخته ای بافی می ماند  که خداوند مجددا بدنشان را تجدید می کند تا عذاب ادامه یابد .

صدید
واز پیش روی هرگردنکش آتش دوزخ پدیدارشود و می آشامد از آبی که خون چرکی جراحات  است که آن پلیدرا پیوسته می آشامد و هیچ گوارای او نشود واز هر طرف مرگ به وی آورد ولی نمی میرد تابه طوردائم در عذاب سخت معذب باشد .
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود:
آبی است که وقتی نزدیک صورتش ببرد گوشت وپوست صورت وسرش پخته شود وچون بنوشد امعاء واحشاءاو پاره پاره گرددواز زیر او خارج شود .آرزو می کنند مسلمان می بودند ای بسا کافران آرزوکنند ای کاش مسلمان می بودند .یکی دیگر از آرزوهای کافران در مواجهه با جزای آخرتی این است که کاش مسلمان  می بودند وجواز ورود به رحمت  الهی را پیدا می کردند. امام صادق (ع) می فرماید:
روز قیامت که منادی صدا می کند ،بگونه ای که همه مردم می شنوند که امروز جزافرادی که اسلام آوردند داخل بهشت نمی شوند در این هنگام سایر مردم آرزو میکنند ای کاش مسلمان بودند.آن روز بطلان تفکرات واعتقادات خود را تصدیق می کنند ودر فقدان اعتقادات توحیدی حسرت می برند

لباس جهنمیان
کسانی که کافر شدند بری آنها جامه هایی از آتش بریده شده است. قرآن در این باره می فرماید:
ومجرمینرا می بینی که در آن روز به زنجیرها کشیده شده اند . پیراهن های آنها از ماده سیاه وبد بوست وآتش چهره های آنها را می پوشاند .
پیراهن جهنمیان از ماده سیاه وبدبویی است که به بدن آنها مالیده شده و بشکل پیراهن درآمده است آنگاه آتش آنها را فرامی گیرد تا زودتر بسوزد ومشتعل گردندوعذابشان شدیدتر باشد  .آرزو می کند کاش برای حیات آخرتم توشه ای می فرستادمدر آن روز تبهکاران دست خود رااز اعمال صالح تهی می بینند وخسارت عمر خود را لمس می کنند ، تلاش خود را برای کسب دنیا و مال ومقام ، بیهوده وبی ثمر می بینندتقا ضای یک روز تخفیف در عذاب رادارنداهل دوزخ به خازنان جهنم گویند که از خدا بخواهیم که روزی  عذاب ما را تخفیف دهد .

خروج ازجهنم برای انجام عمل صالح
و آن کفار در آتش دوزخ فریاد وناله سر دهند وگویند : ای خدا مارا از عذاب بیرون آور تابر خلاف اعمالی که در گذشته انجام دادیم به اعمال نیک بپردازیم .خطاب شود آیا شما را عمری مهلت ندادیم که متوجه شوید نیش مار عقرب قرین زشتکاران است امام سجاد(ع) می فرماید :خدا یا به تو پناه می برم از کژدمهای دهان گشوده ومارهای نیش زنندهاش واز آشامیدنی اش که امعاءواحشاء ساکنینش راپاره پاره می سازد ودلهایشان را بر می کند  واز تو هدایت می طلبم به آنچه از آن دور سازد و واپس دارد.

دروغگویان
وروز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند بنگری که روی همه آنها سیاه شده است .آیا جهنم جایگاهی برای متکبرین نیست ؟وآنهایی که از پذیرش دعوت انبیای الهی سرباز می زنند . در قیامت روسیاه محشور می شوند واین روسیاهی نشانه ذلت وروسوائی آنها ست .آنها که دردنیا دلشان سیاه بوده وتیرگی اعمال فساد آفرین داشته  اند درقیامت هویت نهانی آنها به چهره سرایت می کند و چهرهایشان تاریک وسیاه می شود واین افراد پاداش زشت جهنم  را خواهند داشت.

ظالمین
درخت زقوم جهنم راما بلای جان ستمکاران  گردانیدیم .خداوند بتجسم اعمال ظالمین درقیامت اشاره فرمود که ما درخت زقوم را که بسیار عذاب دهنده است وازقعر  جهنم  می روید فتنه وشکنجه ای برای ظالمین خلق کردیم .

منکران  معاد
بلکه دروغ پنداشتند قیامت را وما مهیا کردیم آتش دوزخ را برای آنان که قیامت  را تکذیب کردند جایگاه سعیر را خداوند برای کسانی قرار داده که تکذیب قیامت کردند. پاداش آخرتی آنان راسعیرو آتش سوزان معرفی کرده است .

خاطئین
پس امروز هیچ خویش ودوستداری که به فریادش برسد اینجا ندارد .وطعامی غیر از (چرک وخون دوزخیان  ) نصیبش نیست که کسی جز خاطئون آن طعام را نمی خورد.(خاطئون ) یعنی گنه کاری ازروی عمد به کار ناروا میپردازد و از راه راست هم برگشته است این افراد اصولا به گناه وخطا کاری  عادت کرده اند .طعامی که در درکه دوزخ در اختیار آنهاست خون و چرک پلید دوزخیان است ودر برابر مجازات الهی هیچ یار ویاروی حامی آنها  نیست.

فتنه گران بی توبه
آنان که مردان وزنان با ایمان را به آتش فتنه وعذاب  انداختند وسپس توبه نکردند بر آنها آتش جهنم است وعذاب سوزان انسان قطعا مکافات اعمال خود را در روز ظهور حقیقت خواهد دید که پروردگار از مجازات آنها نمی گذرد .

مترفین
آنها در میان بادها ی کشنده وآب سوزان قرار دارند سایه ای که نه خنک است ونه مفید .آنها پیش ازاین در عالم دنیامترفین بودند.سموم  باد سوزانی است که انسان را هلاک میکند وحمیم آب سوزانی است در جهنم . سایه ای  از عذاب برسر جهنمی است که نه خنک است ونه مفید .این آیه کریمه علت گرفتاری انسان را  در سموم وحمیم ویحموم ذکر می کند ((به دلیل اینکه مترف بودند ))((مترف )) به کسی می گویند که فراوانی نعمت ا و را غافل ومغرور کرده وبه طغیان وا داشته است.در جای تنگی از دوزخ بزود وارد می شوندوچون  آن کافران را در زنجیر بسته وبه مکانی تنگی از جهنم اندازند در آن حال همه واویلا و فریاد ازدل بر کشند .

از پیامبر درباره این آیه سوال شد فرمود :
بحق آن خدائی که جان من بدست اوست که ایشان را چنان با اکراه وزور در دوزخ افکنند ، مثل میخ که در دیوار کوبنددوست دارند بین آنها واعمال زشتشان  فاصله دور باشددوست دارند بین آنها وعمل زشتشان راهی دور باشد . همانطور که گفته شد اعمال آدمی مانند فردی زنده با خود آدمی می باشد پس آنچه هست قابل رؤیت استآرزو می کنند حشر بر پا نمی شد وآنها خاک می شدند در آن روز آنها که کفر ورزیدند ونافرمانی پیامبر کردند ،آرزو میکنند ای کاش با خاک زمین یکسان بودند.وقتی حقیقت عالم آخرت رامشاهده کردند ،آرزو می کنند ای کاش حشروقیامت بر پا نمی شد ،کاش خاک می شدند در زمین وبه فراموش خانه فنا ونابودی سپرده می شدند .در کلام دیگری از قرآن می فرماید : کافر آرزو می کند ای کاش خاک بودم تقا ضای مرگ می کنند مجرمین ندا می کنند ای مالک از خدای خود بخواه که مارا بمیراند تا از عذاب برهیم .جواب دهد که شما دراین عذاب همیشه خواهید بود.

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)