برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

احمد نیرومند
احمد نیرومندمشاور فناوری اطلاعات و ارتباطاتahmadniroomand@gmail.com
طراح و مجری پروژه های مدیریت استراتژیک
دکتر علی رضا یاراحمدی خراسانی
دکتر علی رضا یاراحمدی خراسانیمشاور توسعه و امور راهبردیyarahmadi59@gmail.com
پژوهشگر و مدرس دانشگاه،مهندس برق قدرت

دکتر مهــدی یاراحمــدی خراســانی
دکتر مهــدی یاراحمــدی خراســانیصاحب امتیاز و مدیر مسئولmahdiyarahmadi@gmail.com
محقق، نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه


دکتر سید صابر امامی
دکتر سید صابر امامیمشاور مطالعات مدیریت و امور رسانهsaberemami@gmail.com
محقق و نویسنده

حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانه
حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانهمشاور مطالعات فقهی و مذهبیfarzanehhossein@yahoo.com
مدرس حوزه و دانشگاه، مهندس کامپیوتر (سخت افزار)

دکتر علی خالدی سردشتی
دکتر علی خالدی سردشتیعضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات مدیریت دولتیAli.khaledi320@gmail.com
پژوهشگر و مدرس دانشگاه