مدیریت و روش تحقیق

چگونگی نگارش مقاله پژوهشی

نویسنده: بابک شکری – حامد هادي زاده

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات می توان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات مي توان گفت که همه پبشرفت هاي علمي صنعتي پژوهشي تکنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلي تربن و مهمترين شيوه ارائه نتايج يک مطالعه و تحقيق تهيه مقاله پژوهشي است  و محققي در صحنه توليد وانتشار علمي موفق است که بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند.


از آنجا که نوشتن صحيح و مناسب يک مقاله يک رکن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد  در قالب اين مقاله سعي شده است که به بررسي روش هاي صحيح نگارش مقالات پژوهشي بپردازيم.به طور کلي هر مقاله پژوهشي شامل اجزاي زير است:

عنوان

نام نويسندگان

آدرس ها

چکيده شامل مقدمه اهداف مواد وروشها

نتايج بحث

واژه هاي کليدي

مقدمه مواد و روشها

نتايج بحث تشکر و قدر داني

فهرست منابع

حال به ترتيب به توضيح و نحوه نگارش آنها مي پردازيم:

عنوان

اولين بخش يک مقاله است که خوانده مي شود. بايد عنوان مقاله اشتراکاتي با موضوع اصلي تحقيق داشته باشد و به شکلي جذاب جمله بندي شده باشد. نکات مهم در انتخاب عنوان مقاله:

1. عنوان مقاله

عنوان مقاله حتي الامکان بايد دقيق و رسا باشد. از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا با اختصاري خودداري نمايد

2. عنوان مقاله حتي الامکان بايد جمله خاصي باشد که نکات اصلي و عمده موضوع را در بر دارد.

3. به طور معمول (نه هميشه)و در اکثر تحقيق ها اين 4 نکته در نظر گرفته مي شود که مي تواند عنوان مقاله نيز باشد: چه چيزي را مي خواهيم بررسي کنيم؟ در چه جامعه اي(جامعه هدف) در کجا و در چه زماني؟ مثلا عنوان يک مقاله مي تواند اين باشد: بررسي رابطه سطح سود مادران و تغذيه کودکان در شهر تهران سال 1386

4. عنوان بايد فاقد پيش داوري باشد.

مثلاْ اين عنوان عنوان مناسبي نيست بررسي علل بي علاقگي رانندگان نسبت به بستن کمربند ايمني.

5.اگر کلماتي در توصيف ويژگي مطالعه شما نقش کليدي دارند حتما در عنوان خود آنرا بگنجانيد. مثل مطالعه آينده نگر مطالعه دوسويه کور يا مطالعه تصادفي شده

6. هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

7. چکیده

چکيده تحقيق چکيده پس از عنوان بيشتري از بخش است که در يک مقاله خوانده مي شود و در چکيده قسمت هاي مقاله شامل مقدمه اهداف مواد و روشها نتايج و بحث بصورت خلاصه ذکر مي شود .متن بسياري از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نيست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداريم و از اين رو چکيده مقاله اهميت زيادي دارد.در اکثر مجلات تعداد کلمات چکيده 150 تا 250 کلمه محدود است.

8. واژه هاي کليدي:

چند واژه کليدي که از اهميت زيادي در مطالعه برخوردارند، در اين قسمت ذکر مي شود. ضمن اين که با ذکر واژه هاي کليدي در سايتهاي علمي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت. حداکثر واژه 6-5 کلمه مي باشد.

9. نويسندگان و آدرس ها:

اسامي نويسندگان و همکاراني که در مطالعه شرکت داشته اند بايد بطور کاملي ذکر شود. همچنين نويسنده اصلي که مسئول ارتباط با خوانندگان است بايد مشخص شود ( با گذاردن خطي در زير اسم وي ) و آدرس کامل و شماره تلفن وي در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

10. مقدمه:

مقدمه يک مقاله پژوهشي ضمن ببان مسئله و تشريح مورد موضوع به آن مسئله پاسخ ميدهد که ارزش مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده است.در حقيقت با مطالعه مقدمه بک مقاله پژوهشي خواننده با مسئله مورد تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک ميکند.متن مقدمه بايد روان باشد و حتي الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تايپ شود.اهداف(در چکيده مقاله):در اين قسمت هدف از انجام مطالعه ذکر مي شود.

11. مواد روشها:

در اين قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضيح داده مي شود.همچنين مواد با نمونه هاي مورد آزمايش چگونگي نمونه گيري (انتخاب نمونه ها ) جامعه هدف و مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزيه و تحليل داده ها ذکر مي شود. در اين قسمت در مورد تغيير بيشتر بحث شده و روش اندازه گيري و ميزان دقت و چگونگي کنترل آنها گفته مي شود.گاهي روش کنترل و چگونگي رعايت مسائل اخلاقي نيز بايد ذکر شود ( در مورد پژوهش هاي انجام شده روي نمونه حيواني يا انساني )

12. نتایج:

در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذکر مي شود. نتايجي کليدي مطالعه بايد با کلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذکر مي شود.از روش مختلفي براي ارائه نتايج استفاده مي شود که شامل استفاده از مقادير جداول و نمودارها کمک ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نمايد اما به طور کامل آنها توضيح داده شود تا موجب گنگ شدن مطلب نشود.در مواردي که از روش ها و آزمون هاي آماري براي بررسي نتايج و تحليل داده ها استفاده شده است بايد نوع آن نيز ذکر شود.

13. بحث:

در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم.همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود.در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آينده ارائه داد.

14.تشکر و قدرداني :

قدرداني و تشکر از موسسه ها و افراد مورد نظر در اين بخش انجام مي شود.

15. فهرست منابع :

در پايان از نظر اخلاقي موظفيم که فهرستي از منابع مورد استفاده خود را ذکر نماييم.شيوه روش نمابر در نشريات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمايي اين نشريات و شرايط نگارش مقالات کمک بگيريم.چند نکته اساسي در ارسال مقالات :به ياد داشته باشيد که قبل از ارسال چکيده مقاله خود به يک مجله ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله  دريافت نماييد و چکيده خود را در قالب آن فرم تهيه و تايپ نماييد ( به عنوان مثال تعداد کلمات ، فونت ، تعداد خطوط ، فاصله خطوط از کناره هاي صفحه و…)

اما چرا چکيده اي از مقالات پذيرفته نمي شود ؟

1. ابهام  در موضوع مقاله و وجود تعداد زياد مقالات مشابه از قبل

2.عدم ذکر زمينه اصلي تحقيق

3.تعداد کم نمونه هاي مورد مطالعه

4.عدم ذکر صحيح ارقام آماري

5.فقدان بحث و پرداختن به نتايج

6.چکيده هاي خيلي کوتاه و خيلي زياد

7.بي دقتي در تهيه متن (غلط تايپي ، اشتباهات متن)

*منبع: http://www.bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=3354

How to Write a Scientific Article?

a “Cookbook” for the Introduction,

Methods and Materials, Results, and Discussion Sections

Note: First familiarize yourself with the names for the kinds of scientific writing and with the names given the traditional parts of a scientific article on the page titled “Types of Natural Sciences Writing.” Write the article’s sections in proper order–see “General Advice…” at the end of that page. Then consult this “cookbook” to get instructions for creating the four most difficult parts of the article so they will do what a scientific reader expects them to do. As you write, turn to the section you are working on and make sure it follows these instructions in the order they are given.

INTRODUCTION: The Introduction answers the questions: what?; why?; and how? (“Who?” and “where?” and “when?” are identified on your title page by your name, course, and date.)

Teach the reader about your subject:

1) Define the subject, describing characteristics of the animal, plant, organ, structure, chemical, etc. you will study and explaining those characteristics’ importance. As you do, mention pertinent literature that discusses previous research on your subject.

2) Describe the controversy or question which requires you to perform this experiment, referring to the literature mentioned in #1 above.

3) State how your experiment addresses this question or controversy (your purpose).

4) Finish with the major finding of your report, in one sentence if possible.

MATERIALS AND METHODS: The Materials and Methods section describes the essential stages of procedure necessary to reproduce this experiment.

Tell the reader how to repeat your experiment:

1) Explain the source of chemicals and/or animals

2) Explain your “experimental design,” including the number and types of animals, quantities and concentrations of chemicals, make and model of unusual equipment, essential conditions (heat/cold, time, agitation or other stimuli).

3) Explain procedures used to measure effects you studied (e.g., the assay protocol, etc.).

RESULTS: The Results section reports, without conclusions or discussion, specific effects the Materials and Methods said you were looking for (Materials and Methods #3).

Tell the reader what you found, dividing results of complicated experiments into types and reporting each type of result in a separate paragraph:

1) Open each Results paragraph with one general sentence stating the part of the procedure used to see the result described in that paragraph (should correlate with #3 in Materials and Methods).

2) State relevant results seen in this procedure, specifying both qualities (e.g., redness) and quantities (e.g., drops per minute). Use words and phrases like “greater,” “lesser,” “increased with time,” “the majority,” “less than 50%” to specify general trends in your results.

3) Many results include so many numbers that it is better to present this data in table or graph form. Summarize major trends in words (as in #2 above) but do not repeat actual numbers. Refer readers to the table, graph, or figure after your summary sentence: “Blood pressure is correlated with body weight (Figure 1) and age (Table 1).”

DISCUSSION: Your Discussion explains what the results show and interprets what they mean for the question or controversy which motivated the experiment (Introduction #2 and #3).

For each result reported in Results, explain what the result shows or means:

1) Open your Discussion by restating the question addressed by your experiment (see Introduction #2).

2) Match each paragraph in Results with a paragraph in Discussion. Open each paragraph with a 1-sentence summary of the procedure and result obtained (Results #1 & #2). Follow with a conclusion that can be drawn from the result. Use words and phrases like: “therefore” and “this result shows that” when conclusions follow directly, without interpretation, from the result; “this result suggests that” and “this result supports the conclusion that” when the results are not sufficient in themselves to confirm conclusions. If you found articles in scientific literature that support or contradict your findings, mention their findings here and explain how they affect your conclusions.

3) The final paragraph speculates on how your study may relate to a more general issue (see Introduction #1 and #2).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *