مدیریت صنعتی

ارزیابی عوامل موثر بر فرایند توانمند سازی کارکنان در سازمان های تولیدی- صنعتی شهر تبریز

امروزه در دنیای بسیار رقابتی کنونی ، آن چیزی که به عنوان مزیت رقابتی شرکتها و سازمانها مطرح می شود نصب دستگاههای پیشرفته رایانه ای نیست بلکه نیروی انسانی آنهاست ، منابع انسانی مهمترین عامل  رشد و توسعه سازمانها ، شرکت ها و جوامع می باشد، نیروی انسانی توانمند در همه ابعاد توسعه نقش محوری داشته و حرف اول را میزند توانمند سازی. یک مزیت رقابتی و فرایند مطلوبی برای سازمانهاست اما اغلب سازمانها در اجرای آن دچار مشکل هستند. اهداف کلی این پژوهش به صورت ذیل مطرح می گردد                

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در فرایند توانمند سازی کارکنان در سازمانهای تولیدی – صنعتی شهر تبریز…

هدفهای ثانویه این پژوهش :

تعیین میزان تاثیر گذاری هر کدام از عوامل( راهبردهای مدیریتی، منابع خود کارآمدی، شرایط (محیط) سازمانی)  در فرایند توانمند سازی کارکنان .

هدف غایی: در این تحقیق شناخت موانع و تنگناهای موجود بر سر راه فرایند توانمند سازیکارکنان دو شرکت  ( ورقکاران و چرخشگر تبریز) در چهارچوب موضوع تحقیق و افزایش اثر بخشی و کارایی کارکنان  با استفاده از فرایند توانمند سازی و توانمند عمل کردن کل سازمان.

مدل تحلیلی این تحقیق برگرفته از مدل کانگر و کانانگو می باشد و توانمند سازی بعنوان متغیر وابسته و عوامل ( راهبردهای مدیریتی،شرایط سازمانی،منابع خودکارآمدی) بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .

این تحقیق از نظر هدف کابردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی است و در دو شرکت ورقکاران و چرخشگر تبریز اجرا شده است.و از آزمون t -test  جهت بررسی معنی داری متغیرهای تحقیق وازآزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش شدت ورابطه سطح معنی داری متغیرها و از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر جهت بررسی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته و بدست اوردن اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها استفاده شده است و نتایج زیر حاصل شده است:

– تاثیر گذارترین عامل موثردرفرایند توانمند سازی کارکنان شرکتهای چزخشگر و ورقکاران تبریزعامل راهبردهای مدیریتی با اثر کل ( 966/. ) می باشد .

– عامل شرایط(محیط) سازمانی با میزان اثر کل (689/. ) در رتبه دوم قرار دارد .

– عامل منابع خودکارآمدی با میزان اثر کل ( 576/. ) در رتبه سوم قرار دارد .

Subject

Evaluating Impressive Factors on empowerment In

Industrial- Productive Organizations In Tabriz

 

Dr. asghar moshabaki professor of tarbiyat modares university

 

Hedayat mehdizadeh ( M.Sc management)

Abstract:

Today in very competitive world that thing which is addressed as competitive privilege of companies and organizations is not installing advanced computer but is their human force. The human resources of the most import factor of growth and development of organizations companies and communities the powerfull human force have central role in all aspects of development and is at the first place empowering is a competitive privilege and suitable process for organizations have problems for its execution. The general objectives of this research are addressed as follows:

Ø       Recognition and evaluation of impressive factors in staff empowering process in industrial- productive in tabriz

Ø       The secondary ains of this research : determinig impressing level of each of these factors( management approaches,

Ø      self-efficacy,organization(environment)conditions) in empowerment process.

Ø       The final aim: in this research , recognizing available obstacles against staff empowering process two companies(tabriz varagkaran and charkheshgar) in framework of research subject and increasing effectiveness and efficiency of staff by using empowerment process and powerforming of total of organization.

Ø       The  analysis model of this research is achieved from canungo and cabger model and empowerment as depended variable and factors(management  approaches, environmental conditions , self-effecacy ) as independent variable is considered.

Ø       This research is applied from viewpoint of aim and is descriptive-pavement from viewpoint of manner and has been executed in 2 companies ( varagkaran and charkheshgar)  in tabriz t-test has been used for surveying meaningful research variables and person correlation test for measuring intensity and variables meaningful level releation and regression and pathway analysis : for surveying impression effect of esch of independent variables on depended variable and getting their direct and indirect effects , and the following results have been deriven:

Ø       the most impressive factor in empowerment proess of company staff of varagkaran and charkheshgar ,co in tabriz is management approaches factor with total effect(0.966)

Ø       factor of organization(environment) conditions with total effect level(0.689) is at the second rank

Ø        self-effecacy factor with total effect level(0.576) is at the third rank