مدیریت و مهندسی ارزش

مهندسی ارزش

نویسنده: مهدی ياراحمدی خراسانی

مهندسی ارزش:
عبارتست از يک روش گروهی ساختار يافته بر اساس عملکرد پروژه که سعی در حل مسائل و کاهش هزينه های زمان سيکل دارد. مهندسی ارزش از طريق اعمال فنون و تکنيکهايی به يک طرح رسمی و فرمان برای کار دست می يابد. با استفاده از اين تکنيکها تيم مهندسی ارزش، عملکردهای پروژه ، محصولات يا فرآيندها را مشخص کرده و مدلسازی می کند.
مهندسی ارزش بخشهای مربوط به بهبود ارزش و زمينه های مناسب برای بهبود را در پروژه شناسايی کرده و با استفاده از تفکر خلاق و آلترناتيوهای ارائه شده توسط اعضا، گزينه های مساعد برای بهبود ارائه می شوند.اجرای سيستماتيک تکنيکهای شناخته شده که عملکرد محصول يا خدمات را شناسايی می کند، به تعيين ارزش اين عملکردها منتهی شده و سپس، مناسب ترين راه حل را در راستای کارکردهای لازم برای برآوردن عملکردهای مورد نياز در پايين ترين سطح هزينه های کلی زمان سيکل را ارائه می دهد. به طور کلی در مهندسی ارزش تغيير از ارزش  سازنده گرا به مشتری گرا به عنوان پيش فرض قرار گرفته است.

Value Engineering
 mahdiyarahmadi@gmail.com
   what is Value Engineering?

 

 It is the analysis of the functions of a program, project, system, product, item of equipment, building, facility, service, or supply to improve performance, reliability, quality, safety, and life-cycle cost. Note the broad range of analysis. Much more than just design! This great process works on just about anything! And, notice that the emphasis is not on cost-reduction. Cost is a measure of resource expenditure. It’s good to spend just what you must for what you need. Oftentimes we spend more and wonder why we did

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *