مدیریت کیفیت و استاندارد

مدیریتی؛ الزامات سیستم های مدیریت کیفیت سری ۹۰۰۰

گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی

براي‌آن كه سازماني با موفقيت به اهداف تعريف شده خود نايل گردد،

لازم است به صورتی سيستماتيك و شفاف

جهت دهي و كنترل شود.

 

۱- ارتباط با تأمین کنندگان بر پایه منافع

سـازمان وتأمين كنندگان آن به هم وابسته اند و يك ارتباط بـر اساس منافع متقابل ،‌توانايـي هر دو را در ايجـاد ارزش افــزايش مي دهـد .

 

۲- بهبود مستمر

بهبود مستمـر عملكرد كـلان سازمـان بايستي به عنـوان يك هــدف دائمـي سـازمـان باشـــد.

۳- تصميم گيـري بر پايه رويكـرد واقع گرايـانه

تصميم هاي مؤثــر بـر پايه تجـزيه و تحليل اطلاعـات و داده‌ها اتخــاذ مي شـونـد

۴- رهبری

رهبـران،‌ وحدت درمقصود و جهت گيري سازمان را ايجاد مي‌نمايند . آنها بايستي محيط داخلي را به گونه‌اي ايجاد ونگهداري كنند كه در آن،كاركنان به طور كامل در دستيابي سازمان به اهدافش مشـاركت داشته باشند.

 

۵-  رويكـرد سيستمي به مديريت

شناسايي ، درك و اداره كردن سيستمي از فرايندهاي مرتبط ،‌ موجب اثر بخشي و كارايي سازمان در نيل به اهداف آن مي گردد.

۶- رويكرد فرايند گرا

نتايج مورد انتظار، هنگامي كه منابع و فعاليت هاي مرتبط با آن ها به صورت فرآيند اداره شوند بسيار كاراتر به دست مي‌آيند.

۷- مشارکت کارکنان

كاركنان دركليه سطوح ،‌اساس يك سازمان را تشكيل ميدهند   و مشاركت كامل آنها توانايي هايشان را در جهت منافع سازمان فعال مي كن

 

۸- مشتری گرایی

سازمـان ها به مشتـريان خـود وابسته هستنـد و بـه هميـن علت بايستي نيازهاي فعلي و آتي مشتريان درك ،‌ الـزامات آنها برآورده شده و تلاش گـردد كه از انتظارات مشتــري پافراتر گذاشته شود.

 Requirement for quality management systems

ISO9000-2000

To  lead  and  operate  an  organization On  successfully;  it  is  necessary  to Direct  and

control  it  is  a  systematic And  transparent  manner .

1-Mutually beneficial supplier relationships

An  organization  and  its  suppliers  are  interdependent And  mutually  beneficial  relationship  enhances  the Ability  of  both  to  create  value .

2-Continual improvement

Continual  improvement  of  the  organization Overall  performance  should be  a  permanent Objective   of  the

organization

 

3- Factual approach to decisionmaking

Effective  decisions  are  based  on  the Analysis  of  data  and  information .

4- Leadership

Leader  establish  unity  of  purpose and  direction  of  the  organization They  should  create  and  maintain The  internal  environment  in  which People  can  become  fully  involved In  acheving  the  organization’s  objectives.

5- System  approach  to  management

Identifying  understsnding  and  managing interrelated  Processes  as  a  system  contributes to  the  organization  And  efficiency  in  achieving its  objectives.

 

6-Process approach

A desired  result  is  achieved  more  efficientiy When  activities  and  related  resources  are Managed  as  a  process.

7- Involvement of people

People  at  all  levels  are  the  essence Of  an  organization  and  their  full Involvement  enabie  their  abilities To  be  used  for  the  organization’s benefit.

 

8- Customer focus

Organization   depend on their     customers and therefore  Should understand current  and  future customer  need   Should  meet  customer requiremenets  and  strive  to  exceed  customer  expectations

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *