ابيات برگزيده

جانان

s  w  e  e  t  h  e  a  r  t

مرا عهدی است با جانان که تا جان دربدن دارم     هواداران کویش را چو جان خویش پندارم