ابيات برگزيده

درد

 
 

مرا دردی است اندردل اگرگویم زبان سوزد     اگرپنهان کنم ترسم که مغزاستخوان سوزد