مدیریت و روش تحقیق

راهنمايی نوشتن ” طـــرح تحـقــيــق “

ترجمه: مهدی یاراحمدی خراسانی

Guide to writing a research proposal

این مقاله در نشریه علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن مدیریت ایران (ماهنامه مدیریت- شماره: ۱۰۷ – ۱۰۸) پذیرفته و به چاپ رسیده است. (دارای شماره استاندارد بین المللی ۷۴۴۵-۱۰۲۳)

که طرح تحقيق (proposal) رسمی برای تحقيق لازم بوده است .اين وسيله ای است که به واسطه‌ی آن هيأت دانشگاه تحقيق شما را ارزيابی می کند. مراحل پيشرفت اين طرح در صورتی می‌تواند تمرين ارزشمندی باشد که عامل تعين کننده ای برای رسيدن شما به اهدافتان باشد. اهداف پروژه تحقيقاتی وطرح آن را به وضوح مشخص کنيد. طرح توسعه يافته راه مهمی است که در آن شما می توانيد درک خود را از تحقيق نشان دهيد و تفکرات خود را با ديگران مکاتبه کنيد. اين رهنمودها برای ياری شما در جهت استخراج عقايدتان مهيا شده است. آنها نيازهای طرح اصلی را بنا می کنند.

1- عنوان و مشکلات شايع

موضوع تحقيق بر اساس مسئله ای که قابل بررسی است تنظيم می شود موضوع بايد:

واضح توضيح داده شود و در يک يا دو جمله خلاصه گردد.

بعد از مشورت با سر پرست معين گردد.

موضوع معمولاً به عنوان مسئله يا سؤالی که نياز به پاسخ دارد، ساخته می شود.بيان موضوع خواننده شما را به پرسش هايی در مورد ارزش کار دعوت می نمايد. يک طرح تحقيقی خوب در يک عنوان حيرت آور تحقيقی، شناخته می شود. لازم به گفتن نيست که بيان شما حاصل از علايق وعقايد شما، مشورت با سرپرست وديگران خواهد بود.

قالب بندی سؤالات هميشه آسان نيست و شما نياز به پرسش از خود داريد که آيا سؤالات تحقيقی واقعاً مسئله ای است که پرسيده و پاسخ داده شود؟ قالب بندی اين مسائل در ساختار يک تحقيق بسيار سخت است گر چه برای محققين باز بينی و تنظيم آن به عنوان پيشرفت تحقيق يک کار رايج است.

مسئله ی مهم اين است که نگرش و تصور شما از موضوع چگونه است؟ چيزی که برای استخراج درک شما در مورد مسئله ای  که بر روی آن کاوش می کنيد مورد نياز است.

2- سابقه و بافت متن

عنوان تحقيق شما لازم است که در بافت و زمينه خودش قرار داده شود. درروش گرافيکی اين  زمينه شما لازم است که نشان دهيد چگونه و چرا عنوان اهميت پيدا می کند و چرا ارزشمند است؟ اين يعنی:

بافت مشکلات تحقيق- چگونه به وجود می آيد؟

خلاصه کردن مطالب مهم چه نتايجی و برای چه کسی خواهد داشت؟

مراجعه به موضوعات کليدی که به عنوان مربوط می شوند.

زمينه می تواند در چند روش مهيا شود. علايق شخصي و يا وابستگيهای نظری شما تحقيق را گسترش داده و خلق می کند. صفحه بندی آن در توسعه ی نظری يافت می شود يا به ادبيات مربوط می گردد. جايی که اعمال حرفه ای کانون و نقطه ی اصلی است، شما ممکن است بخواهيد رويه يا تغييرات سازمانی متن را تجزيه و تحليل کنيد.

در هر صورت، شما بايد توانايی هايی که برای شکل دهی تحقيقتان به بازی گرفته می شوند را خلاصه کنيد. اين تجزيه ها بايد شما را به استنطاق مفروضات خودتان در مورد اينکه چرا موضوع مهم است، هدايت کند شما بايد بپرسيد که چه علايقی تحقيق را به جلو می راند و از چه نقطه نظری اين موضوع مهم است؟

3- چارچوب نظری و ادبيات مربوط

چارچوب نظری مسئله ی تحقيق را در ارتباط با ادبيات مربوطه با دقت شرح  می دهد، او بايد به چنين مطالبی رسيدگی کند:

موجود بودن تحقيق و رابطه اش با موضوع شما

ديد نظری مربوط يا جنبه ی فکری

کليدی کردن تصورها يا شکل دادن ديدگاه خودتان

ممکن کردن مسير تحقيق که احتمال دارد پيگيری کنيد.

طرح شما لازم است نشان دهد که چگونه تحقيق طرح ريزی شده با بدنه مطالعات مربوط يا ادبيات مرتبط است.

راه رسمی درست برای انجامش اين است که خلاصه ی متن  بازبينی شده ادبی بر روی مدلهای سنتی دانشمندان را به صورت خلاصه بنويسيد. اين هميشه ممکن نيست، مخصوصا اگر رابطه ی کوچکی با تحقيق گذشته وجود داشته  باشد. ديگر آنکه خلاصه کردن انواع منابع تئوری که ممکن است تحقيق شما را شکل دهد.

اگر چه تمام طرح ها (PROPOSAL) لازم نيست که شامل يک چارچوب ادراکی باشند، طرح تحقيق توسعه يافته اين کار را انجام خواهد داد. اين می تواند نتيجه ای که درک شما را بيان می کند، در بر داشته باشد.

4- روش تحقيق و علم اخلاق

متودولوژی حقيقتا روش تحقيقی است که شما به پيشرفت يا استعمال کردن و صفحه بندی آن ها تمايل داريد .

اين فراتر از توصيف تکنيک وشيوه های مطرح شده است و بايد فرضيات  کليدی، روش ساختاری شما را طرح ريزی کند.

اين ممکن است بعضی از نتايج روش تحقيق که شما پيش بينی کرده ايد در پيشرفت ديدگاه تحقيقی شما به وجود آيد، از پيش خبر دهد.

چگونگی شرح طرح تحقيق شما بستگی دارد به ديدگاهی که شما داريد.

تقسيم انواع روش تحقيق چنين است:

مراجعه به پذيرش روش يا رويکرد

برجسته کردن مشکلات در راه توسعه ی ديدگاه مناسب

بيان چگونگی اطلاعات توليد شده، تشريح و گزارش آن

نتايج سندهای اخلاقی در دانشگاه

اگر شما برای مقدار کمی مطالعه برنامه ريزی کنيد، شما در روشها نکته برداری و تجزيه را ترجيح می‌دهيد.

طرح تحقيق کيفيتی، به توصيف نتايج جزيي کيفيتی نياز دارد. عمل روش تحقيق محققان نياز به توضيح در طول ترم، پيشرفت برنامه ريزی و نتايج صورت های مختلف توسعه ی آن و مانند آن دارد.

5- طرح تحقيق و جايگاه آن

مهمترين بخش اين طرح برنامه ريزی محقق در کليه مراحل به سوی تکميل تحقيق می باشد. برنامه‌ريزی شما بايد وظيفه ای که در هر مرحله بازبينی ادبی به عهده ی شماست، معين کند. چارچوب تحقيق، تشريح روش، نکته برداری يافته ها وغيره را معين کند.

اين وظايف بايد معين کند که چه نوشته ای چگونه وچه زمانی  تکميل خواهد بود.

اين ها به ما کمک خواهند کرد برای:

نمايش تحقيق به عنوان کار ترمی دانشگاه به وسيله دوره ی مناسب

توضيح موضوعات نوشتاری دانشگاه برای هر ترم

توضيح ديگر نتايج در مرحله ی داده شده مانند سمينار يا کنفرانس

مجاز بودن برای تجديد نظر وبررسی پايان نامه درطول ترم

شما وقت بی حد و اندازه برای تکميل اين مدارج نداريد.

برای تکميل در زمان کوتاه و برنامه ريزی چگونگی دست يابی به آن بر نامه ريزی کنيد. راه پيشنهادی برای توصيف زمان مناسب در برنامه ی ارائه شده نشان داده شده است.

6- نوشتن تحقيق

تهيه پايان نامه وظيفه نوشتاری چالش انگيزی است و می تواند برای تعيين اينکه چه نتايج نوشتاری در هر مرحله خواهد بود، مورد کمک قرار گيرد.

دانشجويان علاقه مند استادان، برای درک پژوهشگرانه در طول ترم کار می کنند. گر چه زمينه تحقيقشان خيلی در گير کننده نباشد.

مکملهای اخير بهترند، اگر پايان نامه در سر تا سر نوشته های تکميلی ويژه شامل فيش های تحقيق که بايد در سمينار و کنفرانس حاضر باشد، توسعه يابد.

تقاضاهای نامزدی پزشکی، سمينار تأييد پزشکی را تکميل می کند.

7- تحقيق مناسب

توضيحات زير چگونگی مدارج تحقيق پايان نامه ی برنامه ريزی شده در طول فرآیند را بيان می‌کند:

1- تحقيق، فيش در بحث، پايان نامه، خلاصه رئوس، پايان نامه (طرح تحقيق پيشرفته)

2- فيش برداری استد لالی و چارچوب ادراکی، بازبينی ادبی(خواندن ادبيات تحقيق مذاکره و ارزيابی فعاليت)

3- پيش نويس بخش روش تحقيق، آزمايش موارد انتخابی مورد نگارش، بررسی دوباره بخش های ادراکی (زمينه ی تحقيق، پيشرفت طرح آزمايشی، پيشرفت برنامه ی داده ها)

4-  فيش های کار شده در زمينه تحقيق، مورد نگارش قرار دادن روشهای تحقيق(زمينه ی تحقيق، اتمام روشها و تکميل)

5- پيش نويس بخش تجزيه، آماده سازی برگه کنفرانس، پيش‌نويس بخش آخر (تجزيه)

6- بخش آخر، باز بينی پايان نامه و ساختارش، سمينار يا برگه کنفرانس (بازبينی پايان نامه)

7- بازبينی نهايي، عنوان ژورنال (فرمانبرداری و آزمون)

نکته :

طرح تحقيق اصولا برای تصميم گيری در مورد پذيرش مورد استفاده قرار می گيرد، دور از انتظار است که اين نهايت و اتمام کار باشد. بعد از شروع تحقيق اين طبيعی است که طرح تحقيق به عنوان نتايج پژوهش در بعضی مواقع به صورت معتبر مورد اصلاح قرار گيرد.

{beginslide id=”133″ title=”برای مشاهده متن انگلیسی مرتبط به صورت کشویی اینجا را کلیک فرمائید”}

Guide to writing a research proposal

By: University of technology sydney

DRY YOUR tears, my darling, for love that has opened our eyes and made us its servants will grant us the blessing of patience and forbearance. Dry your tears and be consoled, for we have made a covenant with love, and for that love shall we bear the torment of poverty and the bitterness of misfortune and the pain of separation.

A formal proposal is required for admission to a research degree. It is one means by which university committees assess and approve your research candidature.

The process of developing the proposal can be a valuable exercise, one which can help you determine your focus, clarify what is involved in your research project and plan its development. A developed proposal is an important way in which you can demonstrate your understanding of research and communicate your ‘research thinking’ to others.

These guidelines are provided to help you draw out your ideas. They state the requirements of a sound proposal.

 

1 Topic and problematic

The research topic formulates a problem that is worthy of research. The topic should:

be stated clearly and succinctly in one or two sentences.

be determined after consultation with potential supervisors.

The topic is usually framed as a ‘problem’ or question in need of an answer. The topic statement will invite your reader to ask why it is significant and ‘worth doing’. A good research proposal identifies in the research topic a ‘problematic’ to be investigated. Needless to say, your statement of this will result from discussion of your area of interest with potential supervisors, mentors and others.

Framing the question is not always easy, and you need to ask yourself whether your proposed ‘problem’ or ‘research question’ is really the question to be asked and answered. The framing of the problematic is crucial in setting up the research, though it is a common for researchers to revise and reformulate this as the research progresses.

An important issue is how you theorise or conceptualise the topic—what needs to come through is your understanding of the problematic you are exploring.

2 Background and context

Your research topic needs to be located in its context and background. In sketching this background, you need to show how and why does the topic come to be important and why is it worth researching? This means:

contextualising the research problem—how does it arise?

outlining its significance—what will be the outcomes, and for whom?

referring to key issues that are associated with the topic

Background can be provided in several ways. Your theoretical interests or concerns may have generated the research, and its justification is to be found in a theoretical developments or related literature. Where professional practice is the focus, you may want to describe and analyse the context of policy or organisational changes.

In any case, you should summarise the influences which come into play to shape your research. The analysis should lead you to interrogate your own assumptions about why the problem is significant. You need to ask what interests are driving the research, from whose point of view the problem is ‘significant’?

3 Conceptual framework and related literature

A conceptual framework elaborates the research problematic in relation to relevant literature. It should deal with such matters as:

existing research and its relevance for your topic

relevant theoretical perspective or perspectives

key ideas or constructs in your approach

possible lines of inquiry you might pursue

Your proposal needs to show how the proposed research relates to a body of related studies, or literature. The orthodox way to do this is to write a brief version of the literature review on a traditional science model. This is not always possible, especially if there is little related past research. Another is to outline the kinds of theoretical sources that will inform your research—the available research perspectives.

Though not all proposals need to include an elaborated conceptual framework, a well-developed proposal will do so. This can take up so-called ‘conceptual issues’ which express your understanding of the topic and the problems in researching it.

 

4 Methodology and ethics

Methodology put simply is the research methods you intend to develop or employ and their justification. It is more than a description of the techniques or procedures proposed, and should outline the key assumptions your approach makes. It may foreshadow some of the ‘methodological issues’ which you anticipate will arise in developing your research approach.

How you describe your methodology will depend on what kind of approach you are taking. The methodology section typically might:

refer to a accepted method or approach

highlight problems in developing a suitable approach (methodological issues)

describe how information will be generated, analysed and reported

document ethical issues in view of UTS Ethics Committee requirements (see the guidelines on ethics included in this handbook)

If you plan a quantitative study, you will refer to method, data collection and analysis. Qualitative methodology will need to describe issues in managing qualitative data. An action research methodology needs to be described in terms of planning a process and the outcomes of different phases of the process, and so on.

5 Research plan and timeline

An important part of the proposal is planning the research in all its stages up to completion. Your plan should specify what tasks you will complete at each stage – literature review, research framework, description of method, writing up of findings and conclusions and so on. These tasks should specify what writing tasks will be accomplished and when. It is helpful to:

diagram the research as a semester by semester timeline

state semester writing objectives for each semester

state other outcomes at a given stage, such as seminar or conference papers

allow a semester for revising the thesis

You do not have an indefinite amount of time to complete the degree. Plan to complete in the minimum time, and plan how you will achieve this. A suggested way to describe the timeline is shown on the attached planner.

 

6 Writing

 

Thesis preparation is a challenging writing task. It will be helpful for you to specify what writing outcomes there will be at each stage. The Faculty encourages students to understand their research in terms of scholarly writing, whether or not field research is involved. Early completion is more likely if the thesis develops through specific writing commitments including short papers which may be presented at seminars and conferences. UTS requires doctoral candidates complete a doctoral assessment seminar (see guidelines elsewhere in this handbook).

7 Research Timeline

The following illustrates how a research degree thesis might be planned over six semesters:

A formal proposal is required for admission to a research degree. It is one means by which university committees assess and approve your research candidature.

The process of developing the proposal can be a valuable exercise, one which can help you determine your focus, clarify what is involved in your research project and plan its development. A developed proposal is an important way in which you can demonstrate your understanding of research and communicate your ‘research thinking’ to others.

These guidelines are provided to help you draw out your ideas. They state the requirements of a sound proposal.

semesters:

a. Proposal. Paper on the thesis argument. Thesis outline.( Proposal developed)

b. Short papers on rationale & conceptual framework, review of literature.( Reading of literature. Negotiate access to field)

c. Draft methodology chapter. Trial write-up of selected material. Re-work conceptual chapter.( Field research: develop and pilot procedures. Database development)

d. Short papers on field research. Write up research procedures.( Field research: finalise procedures and complete.)

e. Draft analysis chapter. Prepare conference paper. Draft conclusions.( Analysis)

f. Final chapter. Revise and refine thesis structure. Seminar or conference paper.( Revision of thesis)

g. Final revisions. Journal article.( Submission and examination)

 

Note:

The research proposal which is submitted with an application is used primarily for making a decision about admission. It is not expected that this will be definitive or final. After commencing a research degree, it is normal for research proposals to be modified as a result of further study and investigation, sometimes in substantial ways.

{endslide}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *