جملات مدیریتی

رنگین کمان

رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین قطره زیر باران می مانند.