عکس و مکث مدیریت

وای خدای من

فقر

“روزی” آنها را که به یغما برده است !!!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………