دلنوشته ها

تنها

 

⛱ باشد!! ملالی نیست، روزگار را به تنهائی می گذرانم. اما به خوبی می دانم که آسمان همواره بدین رنگ نمی ماند. روزی فرا خواهد رسید که تلألو خورشید را برگونه هایم احساس کنم و دیگر خبری از یک آسمان بی کسی نباشد. نمی دانم چرا روی دیوار تو یادگاری می نویسم وقتی که از برایم به خود زحمت یک لبخند ساده را نمی دهی. به راستی نباید و نشاید دلبستن کسی را که قدر احساست نمی داند و برایش ارزش نمی گذارد.

#تنها