دلنوشته ها

پشم شیشه

نگاه که می کنی مثل پنبه می مونه. شاید به ظاهر نرم تر و خوش رنگ تر. اما نباید بهش دست بزنی، نباید نزدیکش بشی. آخه مثل پنبه نرم نیست، ظاهرش این جوریه. جنسش متفاوته. اگه بهش دست بزنی دستتو می سوزونه. آخه پنبه نیست پشم شیشه است.

Fiberglass

Fiberglass (also called fibreglass and glass fibre) is material made from extremely fine fibers of glass. It is used as a reinforcing agent for many polymer products.