مدیریت عمومی

گوش دادن اثر بخش

مدیریتی؛ گوش دادن اثر بخش…Effective Listening

گوش دادن اثر بخش یعنی؛درک معنای عبارات که مستلزم تمرکزوادراک است.این امر باعث آگاهی ازاندیشه کارکنان گشته وتقویت دانش خویش باتکیه بردانش آنانرا میسر می سازد.

Effective Listening

When it comes to communication, people are quick to focus on the verbal aspects: what we say, how we say it, and who we say it to. But there is something even more important than the words leaving our lips, and that is the ears they fall upon. Listening, and doing so effectively, is one of the most important skills a person can have, for business and for their personal life

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *