مدیریت روابط عمومی

سعدی

سعدیاچون تو کجا نادره گفتاری هست؟

یاچو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟

Saadi: byname of MUSHARRIF OD-DIN MUSLIH OD-DIN, Persian poet, one of the greatest figures in classical Persian literature

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *