مدیریت منابع انسانی

ارزیابی عملکرد انسانی

ارزیابی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه ی انجام کار مشخص در یک دوره ی زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین استعداد و ظرفیتها بالفوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت در آوردن آنها.

مرا حل ارزیابی عملکرد کارکنان:

1- در مرحله ی اول باید هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان معین شود.برای مثال، در سازمانی هدف اولیه از ارزیابی عملکرد تعیین نیازهای آموزشی کارکنان باشد و در سازمانی دیگر سنجش شایستگی افراد برای اتخاذ تصمیماتی درباره ی افزایش پرداختها یا ترفیع مقام.
2- در مرحله ی دوم، باید برای کارکنان کاملاً روشن نمود که در واگذاری کارها و وظایف چه انتظاری از آنها می رود .در این مرحله شاخصه ها و استاندارد های ارزیابی عملکرد به اطلاع افراد رسانده می شود.
3- در مرحله ی سوم عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری می شود. .
4- این عملکرد ( آنجه انجام گرفته ) با استانداردهای عملکرد (آنچه باید انجام گرفت ) مقایسه می گردد.
5- نتایج حاصل از این مقایسه را با فرد در میان گذاشته و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.

هدفهای ارزیابی عملکرد کارکنان:  

1- اندازه گیری عملکرد 
2- بهسازی عملکرد 
3- جبران خدمت: کمتر میکند تا میزان پرداختها متناسب با عملکرد باشد. 
4- شناسایی نیروهای با لقوه : کسانیکه میتوانند نامزد ترفیعات بلند باشند ، می شناساند.
5- برنامه ریزی نیروی انسانی
6- بهبود ارتباطات
7- تعیین مسیر شغلی فرد
8- برنامه ریزی های انضباطی
9- ایجاد انگیزه

فرآیند طراحی نظام ارزیابی

در فرآیند طراحی نظام ارزیابی باید مدیران و کارمنان و متخصصین امور کارکنان در تصمیم گیری هر یک از موارد زیر همکاری کنند :
1-محتوای سنجش
2- فرآیند سنجش
3- تعیین ارزیاب
4- تعیین معیار ارزیابی
5- ویژگیهای اداری

1- محتوای سنجش :
الف- کانون ارزیابی
ب- نوع معیار
چ- شاخص های عملکرد

الف- کانون ارزیابی
* کانون ارزیابی : ارزیابی میتواند انسان مدار یا کار مدار باشد .

ب- نوع معیار
* نوع معیار: که میتواند شامل کیفیت کار ( در رابطه با اهداف ) – کمیت کار (کارهای انجام شده ) – مناسب و به موقع بودن – اثر بخشی هزینه ای ( صرفه جویی ) – نیاز به سر پرستی ( کارمند تا چه میزان وظایف خود را بدون مداخله ی سرپرست انجام می دهند.

ج- شاخص های عملکرد
* شاخصه های سطح عملکرد

– صفات یا عبا رتهای توصیفی
– مقایسه های رفتاری
– محصول یا بازده به دست آمده

معیارهای ارزیابی :

1- معیارهای کاری : شرایطی که برای انجام کار موفقیت آمیز لازم است.
2- معیارهای اخلاقی : صفات خمب انسانی
3- معیارهای ارزشی : ریشه در ایدئولوژی انسان دارد.

2- فرآیند سنجش :
منظور نوع ابزارهای ارزیابی ، کنترل خطاهای ارزیابی و نوع مقیاس سنجش .

3- تعیین ارزیاب :
چه کسی باید ارزشیاب باشد .

4- تعیین معیار ارزیابی :
چه چیزی باید ارزیابی شود؟ عملکرد یا خصو صیات شخصی  فرد ؟

5- ویژگیهای اداری : 
* تعداد و زمان ارزیابی : معمولاً ارزیابی یک یا دو بار در  سال و با فاصله ی زمانی برابر انجام میگیرد.” مثلاًهر 12 ماه  یا 6ماه.”
* وسیله ی جمع آو.ری داده های ارزیابی : مثلاً استفاده از  رایانه که هزینه های پرسنل و کارکنان دفتری و نیز کاغذ بازی را کاهش داده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *