ابيات برگزيده

چندان گِریَم که کوچه ها گِل گردد

 

Cry^ blood

 

 

   آن دل که تو دیده ای زغم خون شد و رفت 

وز دیده ی خون گرفته بیرون شد و رفت

 

روزی به هـــوای عشـق سیــری می کــرد 

 

لیـلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت