مدیریت منابع انسانی

گزینش

گزينش

فرايند گزينش مستلزم تصميمي است که به صورت متقابل گرفته مي شود: سازمان تصميم مي گيرد که آيا مي خواهد پست يا شغلي را به فردي ارائه کند و داوطلب شغل (متقابلا) تصميم مي گيرد که آيا سازمان و شغل پيشنهادي مناسب نيازها و هدف وي هست يا خير.

مراحل گزينش:

مرحله1:
فرم هاي تکميل شده (به وسيله متقاضي کار)
هدف:
نشان دهنده پست مورد نظر داوطلب است و زمينه مصاحبه را فراهم مي آورد.
نوع اقدام:
بايد تنها خواستار اطلاعاتي باشد که براي شغل يا پست مربوطه مرد نظر است .

مرحله2:
نخستين مصاحبه، براي تعيين افراد واجد شرايط.
هدف:
يک ارزيابي سريع درباره شايستگيهاي داوطلب.
نوع اقدام:
درباره سابقه کار، تجربه، حقوق مورد درخواست و اين قبيل چيزها پرسش مي شود.

مرحله3:
گرفتن امتحان کتبي.
هدف:
بدان وسيله توانائي هاي داوطلب(با توجه به شغل پست مورد نظر) تعيين مي شود.
نوع اقدام:
با استفاده از نرم افزار يا دست نوشته مورد آزمايش قرار مي گيرد.احتمالا از نظر وضع بدني و جسمي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

مرحل4:
بررسي سوابق داوطلب.
هدف:
کنترل صحت گفتار يا محتواي فرمهايي که تکميل کرده است.
نوع اقدام:
(با گرفتن اجازه کتبي از داوطلب) با کارفرما و رئيس قبلي او تماس و درباره گذشته داوطلب اطلاعاتي گرفته مي شود.

مرحله5:
انجام دادن مصاحبه اي دقيق براي گزينش نهايي.
هدف:
در اين مصاحبه اطلاعات بيشتري درباره شخص داوطلب گرفته مي شود.
نوع اقدام:
اين مصاحبه به وسيله مدير يا رئيس مستقيم کارمند(کسيکه در آينده زير نظر مستقيم او کار خواهد کرد) انجام مي شود.

مرحله6:
آزمايش هاي بدني.
هدف:
عملکرد آينده داوطلب تعيين مي شود، درباره بيماريهاي احتمالي او اطلاعاتي به دست مي آيد،پرونده پزشکي براي او تشکيل مي شود و سازمان نسبت به ادعاهاي اغراق آميز داوطلب(که احتمالا در آينده خواهد کرد)مصون مي ماند.
نوع اقدام:
معمولا به وسيله پزشک سازمان انجام مي شود.

مرحله7:
به استخدام سازمان در مي آيد.
هدف:
شغل يا پست سازماني به او داده مي شود.
نوع اقدام:
حقوق و مزايا تعيين مي گردد.

گزينش مديران

امکان دارد سازان ها به دلايل زير درصدد استخدام مديران با تجربه برآيند :
يک پست جديد در سازمان به وجود آيد که بايد مديري با تجربه از بيرون استخدام کرد، زيرا مديري با شرايط لازم در آن سازمان وجود ندارد.
امکان دارد شرکت درصدد جذب مديري برآيد که در شرکت رقيب کار مي کند و براي باقي ماندن در صحنه رقابت دست به چنين کاري بزند.
يک مدير با تجربه که خود را براي يک پست سازماني نامزد کرده است معمولا پيش از استخدام از مسير چندين مصاحبه مي گذرد.
مديران بدون تجربه يا کساني که دوره هاي آموزشي مديريت را ديده اند معمولا پس از تمام دوره دانشگاه به سازمان مي پيوندند. عملکرد اين افراد مزبور در اين پست ها بر نوع پستي که در آينده احراز خواهند کرد اثر شديد مي گذارد.
بيشتر ارزيابي ها درباره مديران آينده با بررسي مدارک دانشگاهي آنان شروع مي شود.