مدیریت بحران

تأملى مفهوم ‏شناسانه در بحران

درك نظرى مفهوم مديريت‏بحران، گام نخست در حل عملى بحران‏هاى اجتماعى و سياسى است . به بيان ديگر، تعريف مفاهيمى كه در مشكلات ملى به كار مى‏رود، از آن جهت ضرورت مى‏يابد كه مجرى يا مجريان رفع بحران مى‏دانند با چه پديده‏اى درگيرند .
شرايط اخير كشور (حادثه زلزله بم و . .). و بحران‏هاى ديگر، نياز كشور را به بازنگرى در مديريت‏بحران نمايان‏تر ساخت . از اين رو به اجمال، به مفهوم‏شناسى اين مقوله مى‏پردازيم .

مدیریت

مديريت‏يعنى:
1- ايجاد وحدت و يگانگى در فرايندها و روندهاى فعل و انفعالات كليه اعضا و اجزاى سازمان با رعايت نظم و ترتيب خاصى كه از همه منابع اعم از مادى يا معنوى بتوان استفاده مطلوب حاصل نمود .
2- به كار بردن تكنيك‏هاى مختلف در جهت اداره امور يك گروه انسانى و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاى اعضا براى نيل به هدف‏هاى معين و مشخص .
3- ايجاد فرايندهاى لازم در لواى روندهاى ارتباطى كه ميان افراد، سازمان و عوامل و عناصر فيزيكى به وجود مى‏آيد .
4- سرپرستى يك مجموعه انسانى به طرف يك مطلوب و هدف مشخصى كه موضع اصلى آن را انسان تشكيل مى‏دهد .
5- كار كردن با افراد و به وسيله افراد و گروه‏ها براى تحقق هدف‏هاى سازمانى . (1)

هنرى فايل (Henrifayol) بر اساس تعاريف مختلف از مديريت، تنها جمع و تركيب پنج ويژگى زير را مديريت مى‏داند:

الف) تصميم‏گيرى: هربرت سايمون (Herbertsimon) تصيم‏گيرى را جوهر و اساس مديريت تلقى مى‏كند، و به زعم وى، مديريت چيزى جز تصيم‏گيرى نيست . مديران براى احراز مديريت‏بايد از توانايى و قدرت تجزيه و تحليل مسائل، شجاعت، قاطعيت و تعهد برخوردار باشند .
ب) برنامه‏ريزى: اقداماتى كه به منظور تحقق اهداف صورت مى‏گيرد، برنامه‏ريزى نام دارد . به عبارت ديگر، برنامه‏ريزى فراگرد تعيين و تعريف اهداف و تدارك دقيق است كه تحقق هدف‏ها را ميسر مى‏سازد .
ج) سازماندهى: به گروه‏بندى فعاليت‏هايى كه براى نيل به هدف‏ها لازم است، تعيين سلسله مراتب نيروهاى انسانى در هر گروه از فعاليت‏ها، سازماندهى نام مى‏نهند . از اين رو، با سازماندهى، تقسيم كار و ارتباط بخشى به دست‏يابى به هدف‏هاى واحد تحقق مى‏يابد .
د) هماهنگى: هماهنگى مديريت‏يعنى، وحدت‏بخشيدن به عملكرد نيروها در مسير هدف‏هاى سازمان . اين وظيفه به شكل‏هاى مختلف و در قالب برنامه و اجرا بايد مراعات شود . (2)
ه) رهبرى: نويسندگان كتاب مديريت رفتار سازمانى، مديريت را دست‏يابى به هدف‏هاى سازمانى از طريق هدايت و رهبرى مى‏دانند . اغلب مديريت و رهبرى را يكى و يكسان تلقى مى‏كنند، اما بين اين دو، تمايز مهمى وجود دارد، در واقع، رهبرى ماهيتا مفهومى وسيع‏تر از مديريت است . (3)

بحران (Crisis)

تعريف بحران، امر ساده‏اى نيست . زيرا، در پنجاه سال گذشته، على‏رغم، مطالعات زيادى كه درباره بحران انجام شده، ولى اين تلاش‏ها، نه تنها موجب ارائه تعريف شفافى از اين مفهوم نشده، بلكه آن را پيچيده‏تر ساخته است . به علاوه، انتظار از واژه بحران، براى اطلاق بر پديده‏هاى مختلف و تبيين هدف‏هاى متفاوت، بر پيچيدگى اين مفهوم افزوده است، و ارائه تعريف جامع از آن را دشوار نموده است، اما دشوارى در تعريف بحران، مانع از ارائه يك تعريف نسبى از آن نمى‏شود .
برخى از دانش پژوهان، بحران را در معناى فشار، اضطراب، فاجعه، خشونت، فرصت‏خطرناك يا خشونت احتمالى به كار مى‏برند . علوم اجتماعى، بحران را اختلال شديد جمعى در به هم ريختگى تعادل گروهى مى‏بيند، كه در آن عناصر جامعه هماهنگى خود را از دست مى‏دهند . در حوزه پزشكى، اين مفهوم، به عنوان بروز وضعيتى نامساعد در ارگانيسم بدن است . در عرصه سياست، بحران به معناى هنگامه‏اى است كه منش و نهادهاى ملى به طور جديد تهديد مى‏شوند . (4)

واينر (Winer) و كان (Kahn) گوناگونى تعاريف بحران را با ارائه تعاريف زير نشان مى‏دهند، بحران يعنى:
1- شرايطى كه ايجاد نااطمينانى كند;
2- وجود تهديد جدى نسبت‏به اهداف;
3- شرايطى كه همراه با افزايش فشارها و فوريت‏براى عمل به وجود مى‏آيد;
3- نقطه چرخش در رويدادها و كنش‏ها كه پيامدهاى غير منتظره‏اى به دنبال مى‏آورد . (5)

ميلر (Miller) و ايسكو (Iscoe) تعاريف زيرا را از بحران ارائه كرده‏اند، بحران وضعيتى است كه:
1- اهداف طرف‏هاى ديگر را با تهديد مواجه مى‏كند;
2- ايجاد كننده تنش فيزيكى و اضطراب در ارگانيسم است;
3- موقعيت كوتاه مدت و حاد است، البته گاه طول مدت آن نامشخص خواهد بود . (6)

مك كارتى (MCCarthy) نيز چند تعريف از بحران ارائه مى‏دهد، بحران شرايطى است كه:
1- زمان موجود براى پاسخ‏دهى و يا تصميم‏گيرى محدود است;
2- نيازمند تصميم‏گيرى در موقعيت وخيم و در زمان محدود، با اتكا بر اطلاعات اندك است . (7)

در يك جمع‏بندى كلى، مى‏توان بحران را از طريق شاخصه‏هاى اساسى زير شناخت:
الف) غافل‏گيرى و اضطراب;
ب) حمله به اهداف حياتى;
ج) تهديد ارزش‏هاى بنيادين;
د) محدوديت، كمبود و يا نقص اطلاعات;
ه) محدوديت و فشردگى زمان تصميم‏گيرى;
و) ضرورت اتخاذ تصميم براى دادن و ارائه پاسخ;
ز) ظهور ناگهانى وضعيت و شرايط غير منتظره و اضطرارى;
ح) بروز وضعيت‏خاص رفتارى از سوى نخبگان تصميم‏ساز;
ط) تغيير كاركردهاى عناصر نظم اجتماعى و شكل‏گيرى نقش‏هاى جديد . (8)

مديريت ‏بحران (Managementby crisis)

مديريت‏بحران، همانند مفهوم مديريت و بحران، از منظرهاى گوناگون تعريف شده است . گستره مفهومى و تعريفى اين واژه، بسيار فراخ و دربرگيرنده هر گونه تمهيدى براى جلوگيرى از ايجاد بحران، جستجوى دقيق و انديشمندانه بحران و كنترل، مهار و خاتمه آن در راستاى تامين منافع ملى است . فن مديريت‏بحران، شامل طيفى گسترده از گفت و گو، فشارهاى عارى از خشونت تا اقدام‏هاى خشن نظامى مى‏شود . مديريت‏بحران دربرگيرنده مراحل زير است:

1 – شناخت مساله از طريق اطلاعات در دسترسى و اخبار مربوط به شرايط بحران;
2- ترسيم و تدوين گزينه‏هاى ممكن استراتژيك براى مهار و مديريت‏بحران;
3- كاهش هزينه‏هاى مختلف به يك گزينه و انتخاب استراتژى برتر;
4- سنجش بازخوردهاى مثبت و منفى هر استراتژى;
5- درك آسيب‏پذيرى و تهديد;
6- تحليل ريسك;
7- پاسخ به بحران . (9)

مديريت‏بحران، علاوه بر انجام مراحل فوق، بايد روش‏ها و تكنيك‏هاى مناسبى را براى مهار و كنترل بحران، به تناسب نوع آن، به كار گيرد . اين تكنيك‏ها عبارتند از: انضباطى، روانى، چانه‏زنى، پيشگيرانه، جريان‏سازى، استقرار دولت‏بحران و افزايش اعتبارات در يك جمع‏بندى كلى . مديريت‏بحران ناظر بر پنج مقوله سامان‏دهى، ارتباطات، تصيم‏سازى، شناخت عوامل بحران و طراحى است، (10) و در اين ميان:

الف) هر چقدر عوامل بحران براى مديريت‏بحران آشناتر باشد، كنترل بحران آسان‏تر است .
ب) هر اندازه سازماندهى نيروهاى مقابله‏كننده با بحران بيشتر باشد، كنترل بحران آسان‏تر است .
ج) هر اندازه سرعت تصيمم‏گيرى از سوى مديريت‏بحران بيشتر باشد، سرعت كنترل بحران بيشتر است .
د) هر اندازه ميزان ارتباطات بين ارگان‏هاى مقابله كننده با بحران بيشتر باشد، مديريت‏بحران كاراتر است .
ه) هر اندازه برنامه و شرح وظايف نيروهاى مقابله كننده با بحران بيشتر باشد، كنترل بحران ساده‏تر است .

در هر صورت، مديريت‏بحران به صورت محدودى بررسى شده، ولى در مجموع مى‏توان آن را به مديريت مقابله با بحران، مديريت ايمنى و حفاظت در برابر سوانح اجتماعى تعريف كرد . (11)

WHAT IS CRISIS?

Barry Greenwald, Ph.D.

It is easy to think that there are a class of events that can easily be defined as crisis. Thus, such events as earthquakes, fires, murders, rapes, and disasters are easy candidates for the category of crisis. While this is certainly true and we should expect people to react intensely to these life-events, we really need a more sophisticated means for understanding the “nature of crisis” and the ways in which people react to them.

We need to understand that people give meaning to the events that happen in their lives. Each of us witnessing or participating in the same event will experience it differently. To a large extent, the difference is attributable to our unique life histories. We understand the new and the novel or the highly emotionally charged in terms of what we have already experienced. We find ways of fitting new experiences into what we already know and that allow a sense of both familiarity and comfort. It allows us to apply tried-and-true coping styles which permits a sense of mastery. In this way “new life experiences” are whittled down to size; their uniqueness is made manageable and not disruptive.

Any life event can take on crisis proportions if it is experienced as sudden, intense, unexpected, or emotionally super-charged. We experience crisis as overwhelming leaving us without means to cope or to adjust. Somehow, we cannot make sense of what is happening or why it is happening. Without answers to those important questions, we are left helpless. We simply do not know what to do to control or master the situation. We do not know how to make it stop. Wave after wave of emotion sweeps over us and we are unable to predict when or if this awful situation is going to end.

Thus any event can be a crisis if it wipes out our ability to make sense out of what is happening. We become bereft of means for exercising some form of control on our lives. We feel helpless; the victim of events beyond reason and certainly beyond our control. It is only after we regain some sense of understanding and some sense of control that the crisis is reduced to something manageable.

What to look for in a crisis call:

The caller is likely to be very upset and disorganized in his/her presentation. Occasionally, a caller will present in a wooden, robot-like manner, devoid of any feelings whatsoever. It is as if the caller has anaesthetized him/herself to all feelings and presents as if they have deadened all emotions.

The caller describes an event that is usually sudden in onset or will describe a situation in which the event was “the last straw” in a series of events that just sent them over the edge.

The caller cannot make sense of or understand what has happened. He or she asks questions such as “Why did this happen?” “Why me?” “It just doesn’t make any sense!” “What did I do?” (Sudden deaths, rapes are likely to provoke very clear examples of this type of questioning as the caller tries to make some sense out of an event that makes no sense at all.)

The caller complains of not knowing what to do and expresses a loss of ability. They’re not sure what’s the matter with them, but they know they are not functioning as well as they usually do, and they don’t know what to do about.

The listener experiences very acutely the caller’s sense of helplessness and feels a very real pull to intervene actively to take control of the situation.

Some Ways of Handling the Call:

As always, attempt to build a connection with the caller by being as empathic as possible. Sometimes all this requires are comments such as: “Go on …” “Tell me more …” “This is very hard for you.” “Take a moment to catch your breath, we have the time … “

If the level of upset is so great that the caller cannot even talk, the listener may want to try to help them calm down with some simple breathing exercises. “Just for a moment, I want to see if we can help you calm a bit. Try breathing in very slowly; now let the air all the way out. Good. Let’s try that again.” The listeners voice should be slow, calm, and reassuring; gently, but unmistakably in control.

The listener dealing with a person in crisis is likely to have to be more active than in a normal call. Because crisis is so disorganizing, the caller may have great difficulty in telling what happened in a coherent manner. The listener can provide organization to the caller. “How did it start?” “What happened next?” “What did you do?” “How did you feel at the time?” “What happened next?” Essentially, you are providing the frame within which the caller can tell his/her story. You are also breaking the story up into small components which are easier to handle than the whole massive experience.

Follow the feeling tone and mirror it. If necessary, encourage the feelings and their expression. If, however, the feelings are so intense and overwhelming increasing the sense of being out-of-control, help the caller to just describe the events that have taken place without emphasizing the feelings. There will be opportunity to come back to them.

As the story unfolds, try to find out how the person understands what happened. Listen for clues that will link the “current event” with something historical. Often, an event takes on crisis proportions because it revives the memory of some past, unresolved event in which similar feelings were experienced. A current death reminds one of a past death. A failure today reminds one of a failure at some other time.

Try to get a feeling for the person’s coping style and what is still working. You will want to provide assistance directly if the person cannot cope for her/himself. But you will not want to take over more than is required. Sometimes, it is just necessary to encourage and reinforce coping styles that are very wobbly. Questions such as: “What do you feel you’ll be able to do?” “Is there something you want to do about this?” can provide clues as to how well a person is coping and where you might need to lend your skills to theirs.

Gently educate the person as to what they might expect for the next couple of days during the acute phase of the crisis. Let them know that they’re likely to experience a roller-coaster of feelings, and that there could be some rough sledding for awhile. Also let them know that this emotional upheaval is very normal after experiencing such an upsetting event. Encourage them to call back at any time when thing just feel like too much for them.

Make concrete plans with them in a step-by-step fashion and only for the next couple of days. A person in crisis does not absorb a lot of information nor can they foresee to far into the future. Check out the plans that you’ve made with the caller to be sure that they’re well understood. If you have any doubt, ask them to write down what you’ve talked about as a way of aiding their memory.

In any crisis call, you should listen for and be alert to suicidal potential. If a person is so confused and disoriented by what has happened, they might be a danger to themselves without consciously wanting to commit suicide. If the person appears highly impulsive and reckless, the possibility of suicide, planned or otherwise, should not be ruled out. If you sense that possibility, do not hesitate to bring it up for discussion. You may have to actively encourage the person to seek a safer situation, get some people to be with her or him, or even suggest hospitalization.

Encourage the caller to call back after a few days in order to see how things are going. If the acute phase of the crisis seems to have passed and the caller is markedly more calm, the listener wants to carefully become less active. In essence, as the caller’s coping skills return and become functional once again, the listener wants to reinforce them and not simply replace them with the listener’s own skills. You want to return control of the person’s life to the person.

A crisis can be the tip of an emotional iceberg. As the acute phase passes, the pain diminishes. However, the need for continued psychological work may still be present. The listener should listen for patterns and be thinking about the possibility for a referral for continued psychological assistance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *