مدیریت بحران

بحران چيست؟

 در دل هرمشكلی فرصت های بزرگتر و عالی تر
نهفته است كه انسانهای بزرگ قادرند مشكلات را
به فرصت های بزرگ تبدیل نمایند .

هلن كلر, عشق به خداوند, ترجمه خرمشاهی , نشر ققنوس , ص 112.

بحران چیست؟
 حادثه ای كه بصورت ناگهانی اتفاق افتاده و برطرف كردن آن نیازمند اقدامات اساسی و فوق العاده است.
 وقایعی كه:درانجام امورجاری بصورت دفعی اخلال ایجاد می كند.
 وقایعی كه براعتبارسازمان تاثیردارد، موجب از بین رفتن زمان می شود، یا موجب جلب توجه دولت و مردم می شود.
 تغـییرعظیمی اسـت كه یكبــاره در یك وضعـیت صـورت می پذیرد.
دو دیدگاه در زمینه چگونگی ایجاد بحران
 بحران زاییده پیچیدگیهای تكنولوژی مدرن.
 عامل انسانی و خطاهای تصمیم‌گیری.

انواع بحرانها از نظر انجمن مدیریت بحران
 اتفاقات صنعتی
 بلایای طبیعی
 حوادث منجر به معلومیت
 خسارات طبیعی
 دادخواهیهای طبقاتی
 مصرف گرایی
 تولید خراب
 مرجوع نمودن محصول
 تبعیض- در خرید، فروش، قیمت گذاری و HRM
 اخراج مقامات اجرایی
 اختلافات كارگری
 ضعف مدیریت
 مسائل جنسی
 شایعه پراكنی
 آشوبهای محل كاری- یقه سفیدها

انواع وضعیت های بحرانی
بهترین راه مدیریت بحران پیشگیری از وقوع آن است.

مدیریت بحران چیست؟
1. مدیریت بحران، پیش‌بینی، تدارك و آمادگی قبلی برای روبه‌رویی و دفع رویدادهایی است كه بقا و حیات سازمان را مورد تهدید جدی قرار می‌دهند.
2. فرایند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم‌سازی بعد از وقوع بحران.
3. فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و كنترل فعالیتهای لازم برای پیشگیری و مداخله در بحران و سالم‌سازی بعد از وقوع بحران.

فرآیند مدیریت بحران
مرحله 1- دریافت و ضبط نشانه‌های بحران
مرحله 2- آماده شدن برای جلوگیری از وقوع بحران
مرحله 3- مقابله با بحران پس از وقوع آن و محدود كردن دامنه خسارت آن
مرحله 4- بازسازی و مرمت آثار بحران
مرحله 5- تجربه اندوزی و آموختن مستمر به منظور بهبود استراتژیهای مدیریت بحران

روش‌شناسی مدیریت بحران
 تشكیل تیم مدیریت بحران
 تهیة برنامة مدیریت بحران
 تعریف بحران بصورت خاص
 شناسایی انواع بحرانها، ارزیابی ریسك و اولویت‌بندی آنها
 تعیین ارتباطات بحرانی
 تعیین استراتژیهای برخورد با رسانه‌ها
 شناسایی و درك توانمندیهای سازمان
 پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران
 تعیین روشهای مداخله در بحران
 تعیین روشهای سالم سازی

استراتژیهای سه گانه مدیریت بحران
 استراتژی بازدارنده
 استراتژی واكنشی
 استراتژی تعاملی (تجربه‌اندوزی از بحرانهای قبلی و بهره‌گیری از برنامه‌های مقابله با بحران هدف اصلی بشمار می‌آید)

استراتژیهای سه گانه مدیریت بحران
مراحل اصلی برنامه‌ریزی برای كنترل بحران
رفتارها و فنون موثر مدیریت بحران
 برنامه مقدماتی عملیات را تهیه نموده وگام به گام به اجرا درآورید.
 یك تیم مدیریت بحران برای رویارویی با وضعیت تشكیل دهید.
 ستادی برای مدیریت بحران معین كنید (دفتر كارتان، اتاق هیئت مدیره و …)
 یك نظام ارتباطی برقرار نمائید كه بتواند با شتاب و فوری آخرین اطلاعات بدست آمده در محلهای بحرانی را به شما رسانده و پیامهایتان را به اعضاء تیم و دیگر دست‌اندركاران انتقال دهد.
رفتارها و فنون مؤثر

مدیریت بر بحران ایجاد شده
 حفظ خونسردی
 افزایش اعتماد به نفس در اطرافیان
 حساب شده موضوع را كمتر از آنچه هست دشوار و مهم جلوه دهیم
 دست نگهداشتن از اقدام حساب نشده
 در آرامش و خونسردی كامل وضعیت را دوباره ارزیابی كنید:
– بدرستی چه رخ داده است
– چرا رخ داده است
– اگر اقدامی نكنیم چه پیش خواهد آمد
– با چه شتابی باید دست بكار شد تا از زیانهای بیشتر جلوگیری شود
– غیر از شما چه كسانی دیگری درگیرند
– چه كسی ممكن است درگیر شوند

وظایف مدیر بحران
 هماهنگی دربه جریان انداختن و ارئه خدمات و تضمین كیفیت به افراد و گروه هایی كه می توانند بحران هایی را ایجاد نمایند.
 همدردی و كمك
 مشورت ، ارائه و دریافت پیشنهاد

ویژگی های سخنگوی تیم مدیریت بحران
 پرهیز از گزافه گویی
 پرهیز از گفتن اغراق آمیز، دروغ
 پرهیز از سرزنش دیگران
 پرهیزاز ایفای نقش یك جنگجو

WHAT IS CRISIS?

Barry Greenwald, Ph.D.

It is easy to think that there are a class of events that can easily be defined as crisis. Thus, such events as earthquakes, fires, murders, rapes, and disasters are easy candidates for the category of crisis. While this is certainly true and we should expect people to react intensely to these life-events, we really need a more sophisticated means for understanding the “nature of crisis” and the ways in which people react to them.

We need to understand that people give meaning to the events that happen in their lives. Each of us witnessing or participating in the same event will experience it differently. To a large extent, the difference is attributable to our unique life histories. We understand the new and the novel or the highly emotionally charged in terms of what we have already experienced. We find ways of fitting new experiences into what we already know and that allow a sense of both familiarity and comfort. It allows us to apply tried-and-true coping styles which permits a sense of mastery. In this way “new life experiences” are whittled down to size; their uniqueness is made manageable and not disruptive.

Any life event can take on crisis proportions if it is experienced as sudden, intense, unexpected, or emotionally super-charged. We experience crisis as overwhelming leaving us without means to cope or to adjust. Somehow, we cannot make sense of what is happening or why it is happening. Without answers to those important questions, we are left helpless. We simply do not know what to do to control or master the situation. We do not know how to make it stop. Wave after wave of emotion sweeps over us and we are unable to predict when or if this awful situation is going to end.

Thus any event can be a crisis if it wipes out our ability to make sense out of what is happening. We become bereft of means for exercising some form of control on our lives. We feel helpless; the victim of events beyond reason and certainly beyond our control. It is only after we regain some sense of understanding and some sense of control that the crisis is reduced to something manageable.

What to look for in a crisis call:

The caller is likely to be very upset and disorganized in his/her presentation. Occasionally, a caller will present in a wooden, robot-like manner, devoid of any feelings whatsoever. It is as if the caller has anaesthetized him/herself to all feelings and presents as if they have deadened all emotions.

The caller describes an event that is usually sudden in onset or will describe a situation in which the event was “the last straw” in a series of events that just sent them over the edge.

The caller cannot make sense of or understand what has happened. He or she asks questions such as “Why did this happen?” “Why me?” “It just doesn’t make any sense!” “What did I do?” (Sudden deaths, rapes are likely to provoke very clear examples of this type of questioning as the caller tries to make some sense out of an event that makes no sense at all.)

The caller complains of not knowing what to do and expresses a loss of ability. They’re not sure what’s the matter with them, but they know they are not functioning as well as they usually do, and they don’t know what to do about.

The listener experiences very acutely the caller’s sense of helplessness and feels a very real pull to intervene actively to take control of the situation.

Some Ways of Handling the Call:

As always, attempt to build a connection with the caller by being as empathic as possible. Sometimes all this requires are comments such as: “Go on …” “Tell me more …” “This is very hard for you.” “Take a moment to catch your breath, we have the time … “

If the level of upset is so great that the caller cannot even talk, the listener may want to try to help them calm down with some simple breathing exercises. “Just for a moment, I want to see if we can help you calm a bit. Try breathing in very slowly; now let the air all the way out. Good. Let’s try that again.” The listeners voice should be slow, calm, and reassuring; gently, but unmistakably in control.

The listener dealing with a person in crisis is likely to have to be more active than in a normal call. Because crisis is so disorganizing, the caller may have great difficulty in telling what happened in a coherent manner. The listener can provide organization to the caller. “How did it start?” “What happened next?” “What did you do?” “How did you feel at the time?” “What happened next?” Essentially, you are providing the frame within which the caller can tell his/her story. You are also breaking the story up into small components which are easier to handle than the whole massive experience.

Follow the feeling tone and mirror it. If necessary, encourage the feelings and their expression. If, however, the feelings are so intense and overwhelming increasing the sense of being out-of-control, help the caller to just describe the events that have taken place without emphasizing the feelings. There will be opportunity to come back to them.

As the story unfolds, try to find out how the person understands what happened. Listen for clues that will link the “current event” with something historical. Often, an event takes on crisis proportions because it revives the memory of some past, unresolved event in which similar feelings were experienced. A current death reminds one of a past death. A failure today reminds one of a failure at some other time.

Try to get a feeling for the person’s coping style and what is still working. You will want to provide assistance directly if the person cannot cope for her/himself. But you will not want to take over more than is required. Sometimes, it is just necessary to encourage and reinforce coping styles that are very wobbly. Questions such as: “What do you feel you’ll be able to do?” “Is there something you want to do about this?” can provide clues as to how well a person is coping and where you might need to lend your skills to theirs.

Gently educate the person as to what they might expect for the next couple of days during the acute phase of the crisis. Let them know that they’re likely to experience a roller-coaster of feelings, and that there could be some rough sledding for awhile. Also let them know that this emotional upheaval is very normal after experiencing such an upsetting event. Encourage them to call back at any time when thing just feel like too much for them.

Make concrete plans with them in a step-by-step fashion and only for the next couple of days. A person in crisis does not absorb a lot of information nor can they foresee to far into the future. Check out the plans that you’ve made with the caller to be sure that they’re well understood. If you have any doubt, ask them to write down what you’ve talked about as a way of aiding their memory.

In any crisis call, you should listen for and be alert to suicidal potential. If a person is so confused and disoriented by what has happened, they might be a danger to themselves without consciously wanting to commit suicide. If the person appears highly impulsive and reckless, the possibility of suicide, planned or otherwise, should not be ruled out. If you sense that possibility, do not hesitate to bring it up for discussion. You may have to actively encourage the person to seek a safer situation, get some people to be with her or him, or even suggest hospitalization.

Encourage the caller to call back after a few days in order to see how things are going. If the acute phase of the crisis seems to have passed and the caller is markedly more calm, the listener wants to carefully become less active. In essence, as the caller’s coping skills return and become functional once again, the listener wants to reinforce them and not simply replace them with the listener’s own skills. You want to return control of the person’s life to the person.

A crisis can be the tip of an emotional iceberg. As the acute phase passes, the pain diminishes. However, the need for continued psychological work may still be present. The listener should listen for patterns and be thinking about the possibility for a referral for continued psychological assistance.

{endslide}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *