مدیریت کیفیت و استاندارد

مديريت كيفيت؛ استاندارد ISO 9000

اين استاندارد در كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و …… كاربرد دارد

معرفي:

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان ايزو (ISO/TC 176 ) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود.
هدف از تدوين اين سري استاندارد به وجود آوردن الگوئي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.
سري استانداردهاي ISO 9000 مجدداً در سال 1994 مورد بازنگري قرار گرفته و به صورت هفده استاندارد متفاوت منتشر گرديد.
آخرين بازنگري استانداردهاي سري ISO 9000 در سال 2000 انجام شده است در اين بازنگري، استاندارد با نگرش فرآيند گرا در سيستم مديريت كيفيت سازمان سعي در نزديك شدن به مدلهاي مديريت كيفيت جامع را دارد. نهادينه نمودن بهبود مستمر در سيستم مديريت كيفيت سازمان از تفاوتهاي اصلي ديگر اين استاندارد با ويرايش قبلي آن است.
ساختار سري استانداردهاي ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشريح اصطلاحات و تعاريفي مي پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرايي سيستم مديريت كيفيت كه سازمان جهت برآورد مقاصد يا صدور گواهينامه مورد استفاده قرار ميدهد)وISO9004:2000 (خطوط راهنما براي عملكرد بهتر سازمان در راستاي سيستم مديريت كيفيت است) ميباشد.

مزاياي بكار گيري استاندارد:
– بررسي مجدد فعاليت هاي سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع كاستي ها
– شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان
– جلوگيري از دوباره كاري ها به واسطه تعريف فعاليتهاي برنامه ريزي شده و سيستماتيك
– كاهش هزينه ها
– ايجاد اطمينان و اعتماد در درون سازمان
– ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازمان (مشتري)
– افزايش توان رقابت در عرصه بين الملل

دامنه كاربرد:
اين استاندارد در كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و …… كاربرد دارد.

ISO 9000

ISO 9000 is a series of standards, developed and published by the International Organization for Standardization (ISO), that define, establish, and maintain an effective quality assurance system for manufacturing and service industries. The ISO 9000 standard is the most widely known and has perhaps had the most impact of the 13,000 standards published by the ISO. It serves many different industries and organizations as a guide to quality products, service, and management.

An organization can be ISO 9000-certified if it successfully follows the ISO 9000 standards for its industry. In order to be certified, the organization must submit to an examination by an outside assessor. The assessor interviews staff members to ensure that they understand their part in complying with the ISO 9000 standard, and the assessor examines the organization’s paperwork to ensure ISO 9000 compliance. The assessor then prepares a detailed report that describes the parts of the standard the organization missed. The organization then agrees to correct any problems within a specific time frame. When all problems are corrected, the organization can then be certified. Today, there are approximately 350,000 ISO 9000-certified organizations in over 150 countries

{endslide}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *