مدیریت خلاقیت و کارآفرینی

تأسيس و بازآفرينی سازمان

نویسنده: مهدی یاراحمدی خراسانی

معنی،اهمیت،عوامل مفید و موانع کارآفرینی-کارآفرینی درون و برون سازمانی-ویژگیهای کارآفرینان

تأسیس و باز آفرینی سازمان

واحدهاي تجاري کوچک
در زندگي ما واحدهاي تجاري کوچک نقش اصلي يا محوري ايفا مي کنند،  زيرا ما فعاليت هاي اقتصادي شخصي خود را با کساني انجام مي دهيم که اين واحدهاي کوچک را اداره مي نمايند.

 معني کارآفرين
توانايي در به کارگيري عوامل توليد ( زمين، نيروي کاروسرمايه ) از ويژگيهاي کارآفرينان است. آنها با استفاده از اين عوامل اقدام به توليد کالاها و خدمات جديد مي کنند.
کارافرينان از اطلاعاتي استفاده مي نمايند که براي توليد چيزي جديد در اختيار همگان قرار گيرد.

کارآفرینی

 اهميت کار آفريني
در حال حاضر موضوع کارآفريني بين دانشجويان رشته اقتصاد و مديريت اهميت زيادي دارد.
در دهه 1960 موضوع کارآفريني از اهميت چنداني برخوردار نبود.

در دهه 1970 يک بار ديگر ديدگاهها عوض شد و اقتصاددانان که اصولا به مساله تقاضا توجه مي کردند، درراه خود بازماندند، زيرا اين دستگاه نتوانست مانع از پديده تورم شود، چون در آن دهه پيوسته افزايش مي يافت.

کند شدن آهنگ رشد بخش هاي مختلف سيستم اقتصادي موجب شد بخش هايي که سرعت بيشتري داشتند به صورت چشمگيري مشخص گردند. آنها عبارت بودند از خدمات پزشکي ،  صنعت الکترونيک ،  روبات يا آدم آهني ،  مهندسي ژنتيک و چند رشته صنعتي ديگر.

فايده هاي کارآفريني
کارآفريني دست کم براي جامعه سه فايده دارد: باعث افزايش رشد اقتصادي مي شود، بهره وري را بالا مي برد و باعث به وجود آمدن فن آوري ،  کالاها و خدمات جديد مي گردد و موجب جوان شدن بازار رقابت مي شود.

 کارآفرينان
عوامل اجتماعي و رواني به اضافه صلاحيت ها و شايستگي هاي ممتاز،  از ويژگيهاي کارآفرينان است.
عوامل رواني
نياز به کسب موفقيت
مرکزکنترل
تحمل ريسک
رويارويي با وضع مبهم
رفتار از نوع A

باید های کارآفرینان
کارآفرينان بايد اعتماد به نفس، پويايي، جرات و شهامت اقدامات شگرف داشته و خوشبين باشند و پا را از حد زندگي در مرزهاي امن و دريافت چک حقوق مشخص فراتر گذارند.

عوامل مفید و موانعي که بر سر راه کارآفريني وجود دارد
عوامل موثر(مفيد)
تماس با بازار
شرکتهاي پابرجاي بازار
نيروي انساني توانمند محلي
آموزش فني و تقويت آن
کمک هاي عرضه کننده مواد اوليه و اعتبارات
سرمايه گذاريهاي محلي
بانکداران آگاه و جسور محلي
مشاوران توانمند محلي
آموزش در زمينه نوآوري
الگوهاي موفق
عوامل بازدارنده
نشناخن اصل يا مفهوم حيات ( زيستن )
ناآشنايي بازار
نداشتن مهارت فني
نداشتن سرمايه اوليه
نااگاهي از نظر تجارت
ارضاشدن ،  نداشتن شايستگي
نشانه هايي از ضعف در اجتماع
سازمان دستبند طلايي به دست اعضا مي زند
فشارهايي که زمان وارد مي آورد،  بيراهه رفتن ها
موانع قانوني، مقررات دست و پاگير
سازمانهاي انحصاري، وضع قوانيني در حمايت از صنايع داخلي
ندادن جواز ( يا حق انحصاري )

کارآفرینی

بازآفريني سازمان
مديران روز به روز به اين معما اعتقاد پيدا مي کنند که در درون و اطراف سازمان” تنها پديده تغيير است که تغيير نمي کند “.
مديران و همکاران سازماني بايد تلاش زيادي کنند تا بتوانند پيوسته خود را با دنياي در حال تغيير سازگار نمايند و همگام با اين تغييرات حرکت کنند.

 کارآفريني درون سازماني
بسياري از شرکت هاي بزرگ که فعاليت خود را با کارآفريني آغاز کردند امروز ان ويزگي را از دست داده اند. هر قدر بزرگتر مي شوند ،  توانايي آنها در نوآوري و انعطاف پذيري کمتر مي شود.
شرکتهاي بزرگ هم مي توانند راه هايي بيابند و خود را با شرکت هاي کوچک و رقيب ( که با جثه ضعيف مي توانند با سرعت بيشتري بدوند ) همگام نمايند.
مقصود از کارآفريني درون سازماني،  که به شيوه اي آشکار نمايشي از “کارآفريني”است، اين است که سازمان ها در درون خود و در ساختار کنوني دست به اقدامات تازه اي بزنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *