مدیریت آموزشی

فن‌آوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و اهمیت آن در آموزش

نویسنده: علی مهر طلب – کارشناس ارشد ارتباطات

تفاوت عمده کشورهای پیشرفته و عقب مانده درنقش اطلاعات آنها نهفته است.

اطلاعات به عنوان ماده گرانیها قرن حاضر ، به نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته نیاز دارد . در واقع تفاوت عمده میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده درنقش و ارزش اطلاعات آنها نهفته است . بر پایه نظریات برخی از صاحبنظران ، قدرت در جایی متمرکز می شود که بیشترین اطلاعات در آنجا وجود دارد . الوین تافلر به انتقال قدرت از ( زور ) به ( سرمایه ) و از سرمایه به ( اطلاعات ) اشاره دارد . وی با ذکر مثالی در مورد فیلم های آمریکایی ، این مراحل انتقال را چنین تشریح می کند که زمانی قدرت از دهانه سلاح بیرون می آمد . سپس دراین فیلم ها سعی شد این گونه القا شود که این سلاح یا قهرمان اسلحه بدست فیلم ، توسط بانکداری با سرمایه هنگفتی پشتیبانی می شود . اما در فیلم های جدید هالیوود بر این است که نشان داده شود ثروتهای هنگفت در سایه اطلاعات گرد می آیند . در جهان کنونی ، هر گونه برنامه و راهبردی را باید بر مبنای ارتباطات و اطلاعات تهیه و اجرا نمود زیرا این دو عناصر مهم تشکیل دهنده تمدن بشری تبدیل شده اند و بر تمامی فرآیندهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جوامع تأثیر می گذارد .
دانش بشر منهای ارتباط بی معناست . امروزه توسعه از مفهوم سخت افزاری خود خارج شده و در تعریف آن باید بر ارتباطات و اطلاعات تأکید کرد .

با توجه به نقش و اهمیت فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در جوامع امروزی و فردا و اینکه این فناوری های تبدیل شده به یکی از مهمترین عوامل تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی شده اند ، محققان و پژوهشگران زیادی به فراخور حوزه و زمینه علمی خود به تحقیق در باره تأثیرات این فناوری ها بر افراد و جوامع پرداخته اند که بیشترین تحقیقات بر روی آثار اجتماعی فناوری های ارتباطات و اطلاعات به ویژه بر روی کودکان بوده است . اما همانطور که راجرز نیز اشاره کرده است ، بسیاری از عوارض و مشکلات این فناوری ها ، هنوز از چشم محققان پنهان مانده و ممکن است که آثار این فناوری ها تا سالها مشخص نشود .

با وجود مزایا واهمیت فراوانی که این فناوری ها دارند ، اما برخی ازاندیشمندان و منتقدان کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته نسبت به برخی از عواقب به کارگیری این فناوری ها ابراز نگرانی می کنند . به باور آنها ، این فناوری ها ممکن است وابستگی کشورهای پیرامون ( جهان سوم ) به مرکز ( کشورهای توسعه یافته ) را تشدید کند و باعث بروز برخی مخاطرات اجتماعی نظیر استعمار فرهنگی ، جایگزینی ماشین به جای انسان ، از بین رفتن حریم خصوصی افراد و حاکمیت ملی و مسائل از این قبیل شود . از طرف دیگر ، با گسترش بزرگ راههای اطلاعاتی و ارتباطی ، کشورهای در حال توسعه نگران عقب ماندن از قطار پرشتاب اقتصاد الکترونی هستند .به اعتقاد سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه ، بدون بروخورداری از امکانات و زیرساختهای مناسب برای دسترسی به این بزرگ راههای اطلاعاتی ، اقتصاد این کشورها در عرصه جهانی قابلیت رقابت با کشورهای صنعتی را نخواهد داشت .

باید به این نکته توجه داشت که ICT همانند سایر مصنوعات ساخت بشر دارای مزایا و مخاطراتی است . اگر از این فناوری ها به طور صحیح استفاده شود می توانند ابزارهای کارآمدی در خدمت پیشرفت و توسعه انسانی باشند .
همان گونه که اشاره شد نقش فناوری های ارتباطات و اطلاعات در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بسیار موثر و برجسته است که به علت گستردگی موضوع سعی می شود بر مسأله آموزش تمرکز شود .

( از نظر تاریخی تا اوایل قرن بیستم ، مدرسه سرچشمه اصلی دانش و معرفت و معلم مروج آن بود . ازاین رو توانایی فرد به یافتن جایگاه خویش در جهان تا حد زیادی به معرفتی بستگی دارد که در مدرسه کسب می کرد . امروزه نظام آموزشی و نظام ارتباطی در حال رقابت با یکدیگر هسند . رسانه ها به سبب اهمیت خود ، همواره نقش آموزشی دارند ،خواه برای این منظور درنظر گرفته شده باشند و خواه برای اهداف دیگری برنامه ریزی شده باشند زیرا مردم همواره از آنها تأثیر می پذیرند و در طول شبانه روز زمان زیادی را صرف استفاده از آنها می کنند . رسانه ها تأمین کننده دانش وشکل دهنده ارزش ها در جامعه هستند .
درحال حاضر وسایل ارتباطی و به ویژه چند رسانه با در اختیار قرار دادن آخرین اطلاعات و دانش روز به مخاطبان خود ، آموزش رسمی را از انحصار مدارس آموزشگاهها و دانشگاهها خارج کرده اند و در پاره ای موارد درکنار تلاش های آموزگاران ، علوم جدید و میراثهای فرهنگی و اجتماعی را به دانش آموزان و دانشجویان می سازند . به طور کلی فناوری های ارتباطات و اطلاعات می توانند نقش تکمیلی آموزش مدارس و دانشگاهها را بدون هیچ محدودیت مکانی ، زمانی و جنسیتی بر عهده گیرند . دراین بین ، دیدگاه های متفاوتی در زمینه حوزه وظایف مدرسه و رسانه در قبال آموزش وجود دارد برخی بر این باورند که رسانه ها دانش روز را در اختیار مردم قرار می دهند ومدرسه میراث اجتماع را انتقال می دهد . از دیدگاه دیگری ، گروهی معتقدند که مدارس باید کوشش خود را برای ایجاد آگاهی موثر اجتماعی ، تعلیم افراد برای تصدی مشاغل و کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی صرف کنند و رسانه ها و ارتباطات درخدمت اوقات فراغت و تبادل اطلاعات و تفاهم بین المللی باشند . نگاهی به تجربه کشورهای درحال توسعه که برنامه های راهبردی ملی برای استفاده از ICT داشته اند نشان می دهد که بیشترین منابع به آموزش و پرورش اختصاص یافته است تا دانش آموزان از همان سنین اولیه رشد با مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا شده و کاربردهای این ابزار را بشناسند زیرا آوردن یک پدیده به کلاسهای درس سبب می شود تا آن پدیده به گونه ای پایدار در ذهن و جان جوانان ریشه بدواند .

THE MODERN TECHNOLOGY OF COMMUNICATION
(THE HUMANITARIAN ASPECTS OF TELECOMMUNICATION)

Reviewed by Bulat M  Galeyev,

“Prometei”, Kazan State

Technical University – Academy of Sciences of Tatarstan,

A seminar entitled “The Modern Technology of Communication (The Humanitarian Aspects of Telecommunication) was held at the Central Cinema House in Moscow, 17-19 March 1994. The meeting was organized by the New Screen Technologies Association of the Russian Filmmakers’ Union. The following topics were discussed at the meeting:

* Modern telecommunications: telephone networks, video computer terminals, cable and interactive television (what more? what next?)
* Modern telecommunications as a “Gordian knot” of human culture and technology
* The globalization of telecommunications: from communism to communalism?
* The communicative phenomena of the “global village” and “metaprehistoric culture”: new values and codes, goals and motivations, ideologies and lifestyles
* The creative essence of telecommunicative products The social and cultural markets of communication: the first steps toward actuality
* The first teleconferences held in foreign countries to discuss issues surrounding modern art, information exchanges through electronic mail communication and other perspectives on communication.

A forum entitled “Searching for a Third Reality” was held at the seminar on the last day. This was a presentation of various creative groups engaged in the development of new technologies in art and art education. The groups involved included the Great Association of St.Petersburg; the groups “Pilot”, “Big Stroll” and “TV-Gallery” from Moscow; the Art Laboratory for New Media, the Laboratory for Art-Psychotherapy and the Termen Center of the Moscow Conservatory, all from Moscow; and “Prometei,” from Kazan. The works created by these groups were demonstrated in the exhibition, to which Muscovites were invited. The exhibition provoked great interest among members of the audience.

This forum completed a discussion of similar events held last year at the Graphikon Festival (St.Petersburg, September 1993) and the Anigraph Festival (Moscow, May 1993). It also set forth plans for the new Anigraph 1994 Festival, as well as a computer forum to be organized by the Creat Association of St. Petersburg.

The meeting revealed a powerful rise of interest in new technologies in Russia over the last 3 years. Dozens of new groups have appeared, mainly consisting of creative teams of young people engaged in computer and video art. Many exhibitions and festivals have been held during this period, and regular TV programming on this theme, now in its second year, has been produced by a Russian channel. Participants in the meeting decided to entrust the coordination and connection with other countries to the newly created Screen Arts Association. The concept of the necessity of a common publication in Russian devoted to new technologies was also expressed. I informed the gathering of the forthcoming special issue of “Leonardo” on “Art and Technology in the Former Soviet Union (Volume 27, No. 5) and proposed a broadening of attempts to publish such collaborative international editions.

Published in “Leonardo”, v.28,1995, N 1, p.79

Modern communications technologies can have negative social consequences.
With power comes responsibility. The power of modern society, embodied in technology, is no different. With the advent of modern communications, people embraced the open exchange of ideas and the concept of the “global village.” Third world countries saw a new era of economic growth, and citizens were mesmerized by instantaneous communication. However, in embracing new technology, our society has seemingly disregarded the additional responsibilities that surface. Now in the midst of the ongoing communications revolution, society must learn to handle the developing problems that arise with these powers.

The most obvious problem, the isolation and fragmentation of citizens in society, ironically contradicts the vision of the “global village.” People have become increasingly accustomed to interacting with people through technology, rather than in person, revealing a trend that has become especially evident with the advent of the Internet. While it is unknown whether those who choose to isolate themselves behind the wall of their computer are simply manifesting their anti-social nature, a growing amount of people have been spending large amounts of time interacting online. This has raised the concern of an entire socially stunted generation brought up on instant messages, email, and newsgroup postings. The potential for multiple, instantaneous conversations has grasped almost every teenager, each of whom are likely to own their own screen name or identification number. It is projected that one day, computers will reach the level of level of interaction possible in person. But even in person, it is impossible to hold conversations with several people at once. This benefit to instant messaging will always exist, and therefore leave a social barrier.

The “global village” only exists in the control of the media. Broadcast technologies, such as television, radio, and to some extent, the World Wide Web, have created a new media culture that surrounds our society. Just as newspapers have created a “print culture,” synchronizing readers to the opinions and viewpoints of only a few people, telecommunications has enabled companies to blitz people with more ideas, much more often. (Amy Harmon, “Exploration of World Wide Web Tilts from Eclectic to Mundane,” New York Times, 26 Aug 2001, A1) This has synchronized the minds of many people, creating a popular opinion that quickly spreads, but never dies. Individual thought is at risk, under the mercy of powerful companies who have exploited technology to its fullest. The potential for the spread of new ideas becomes lost under the shadow of single opinions from large corporations.

Increased social reliance on telecommunications has also raised issues of privacy. Economics has long been the Achilles heel to national infrastructures, compensating security with decreased cost and simplicity. The Internet is the most prime example of a cost compensated design that we have become considerably reliant on. Most Internet traffic today can be easily intercepted at any of the computers it travels through, similar to how a postal employee can easily read any of the postcards he handles. This information can be just as easily collected with data from other computer-assisted actions, such as credit card shopping, electronic tollbooth payment, and web browsing. Economically motivated companies already gather a lot of this information in order to target people with specific advertisements. Many governments are also believed to scan all telecommunications traffic for specific keywords- an anti-terrorism action. Communications is often compensated by economics, giving the large organization the opportunity to intrude on individual rights to privacy.

Technology, with its luring potential for power, has blinded our society to the accompanying problems that arise with its use. In the span of a century, telecommunications has transformed the world with both its benefits and consequences. Perhaps technology must be embraced slower in order to effectively deal with its problems, or perhaps certain technologies shouldn’t be utilized at all. It is unlikely that people will learn to become independent of telecommunications, but it is important that we understand the consequences that arise when we continue to rely on it.

-Kenneth Lee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *