منابع کنکور مدیریت

منابع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مدیــریت:

 1. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات گلچین.
 2. سازمانها سیستم حقوقی و باز. تألیف ریچارد اسکات، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.
 3. مقدمات مديريت آموزشي،تاليف علي علاقه بند
 4. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، تاليف علي علاقه بند
 5. مديريت آموزشي، تاليف علي علاقه بند
 6. مديريت رفتارسازماني، تاليف هرسي وبلانچارد ترجمه علي علاقه بند

فلسفـــه:

 1. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تألیف دکتر عبدالحسین نقیب زاده، انتشارات آگاه.
 2. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تألیف دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیر کبیر.
 3. ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، نوشته اسمیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.
 4. 4. آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش تاليف جي اف نلر ترجمه بازرگان ديلمقاني
 5. اصول و مباني آموزش و پرورش تاليف غلامحسين شكوهي
 6. فلسفه آموزش و پرورش دكتر علي اكبر شعاري نژاد (فصل مكتب ها)

روشهــا و فنــون تدریس:

 1. الگوهای جدید تدریس، نوشته بروس جویس و مارشاویل، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.
 2. مهارت هاي آموزشي و پرورشي(روش ها و فنون تدريس) تاليف حسن شعباني

مقدمـــات برنامه ریـــزی آموزشـــی درســـی:

 1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی، تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.
 2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، تألیف دکتر یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.
 3. فرایند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.
 4. مبانی برنامه ریزی درسی، تألیف الف لویی، ترجمه دکتر فریده مشایخ.

آمــــار و روش تحقیــق:

 1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.
 2. روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی.

نظـــارت و راهنمایـــی آموزشـــی:

 1. نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی درسی، نوشته جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.
 2. نظارت، دکتر مصطفی نیکنامی.
 3. نظارت و راهنمایی تعلیماتی(کاربرد فنون کلنیکی درنظارت و راهنمایی، کارورزی)، تألیف کیت اچسون و گال، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی انتشارات کمال تربیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *