مدیریت تحول و توسعه

نمونه ای از ساختار تشکيلاتی تحول اداری

نمونه ي ارائه شده؛ سازمان تعزيرات حکومتی

مقدمه
بنظر مي رسد نوسازي و تحول اداري از دو منظر متفاوت قابل بحث مي باشد . نوع اول از تحول و نوسازي اداري ماهيت درمان داشته و عملاً جهت جبران عقب افتادگي ها ، ايجاد تحرك و اصلاح امور و افزايش بهره وري سازماني اجرا مي گردد .
نوع دوم از تحول ماهيت پيشگيري مي تواند داشته باشد و با آينده نگري و پيش بيني شرايط و وضعيت آينده از بعد تكنولوژيكي ، شرايط اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي و غيره ، ايجاد تحولات مستمر و همه جانبه توسط سازمان ، مراكز اقتصادي ، واحدهاي توليدي صنعتي و غيره اتفاق مي افتد.
شايد بتوان مجموعه برنامه هاي تحول اداري كه توسط دولت محترم و عمدتاً در قالب برنامه سوم توسعه ديده شده است را تحول از نوع اول دانست كه هدف اصلي آن اصلاح امور و افزايش كارآيي و بهره وري سازمانها بوده است . اما نوع دوم از تحول كه عمدتاً در كشورهاي پيشرفته تعريف مي شود تغييرات لحظه به لحظه جهت ايجاد سازگاري با شرايط آينده و ادامه حيات در شرايط رقابتي توسط شركتها ، سازمانها و بنگاههاي صنعتي ، اطلاعاتي و اقتصادي مي باشد . بنظر مي رسد كشور ما هم در آينده نزديك بايستي به سمت ايجاد تغييرات و تحولات روزمره و سريع مطابق با فناوري هاي جديد در عرصه هاي مختلف حركت نمايد .
شايد به همين دليل هم بوده است كه اخيراً شوراي عالي اداري ايجاد مراكز فناوري و نوسازي اداري در تمامي ارگانهاي دولتي را الزامي كرده و تمام مراكز دولتي مكلف شده اند اين مركز را زير نظر مديريت عالي خود ايجاد نمايند. در سازمان تعزيرات حكومتي نيز ضرورت ايجاد اين مركز در تشكيلات آتي سازمان وجود دارد كه در آن صورت كميته هاي تخصصي تحول اداري و دبيرخانه شوراي تحول در قالب اين مركز مي توانند فعاليت خود را ادامه دهند.

ساختار تشكيلاتي تحول اداري در سازمان
با توجه به مصوبات ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور ساختار تشكيلاتي تحول در نظام اداري وزارت دادگستري سازمان تعزيرات حكومتي در چهار بخش در نظر گرفته شده است :
1- شوراي تحول اداري وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي
2- كميته هاي تخصصي
3- كميسيونهاي تحول اداري تعزيرات حكومتي استانها
4- دبيرخانه شوراي تحول اداري
شرح وظايف ، تركيب اعضا و ارتباط كاري عناصر چهارگانه فوق را بشرح زير پيشنهاد مي كنيم”

1- شوراي تحول اداري
بطور كلي وظيفه سياست گذاري ، تعيين خط مشي ها و اتخاذ تصميمات مربوط به برنامه هاي تحول اداري در وزارت دادگستري سازمان تعزيرات و نظارت بر نحوه اجراي آنها بر عهده شوراي تحول اداري مي باشد.
اين شورا در ستاد مركزي سازمان تعزيرات تشكيل شده و مسووليت اداره آن بر عهده تعزيرات حكومتي است خواهد بود.
1-1- وظايف و اختيارات شوراي تحول اداري سازمان
• برنامه ريزي اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب شوراي عالي اداري و ستادي برنامه ريزي تحول اداري كشور
• مطالعه ، بررسي ، تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي تحول اداري و سازمان در چهارچوب سياست هاي ابلاغي از سوي شوراي عالي اداري ، ستاد برنامه ريزي تحول اداري جهت ارائه به مراجع ذيربط
• مطالعه ، تدوين و تصويب استانداردهاي انجام كاري در مشاغل تخصصي سازمان
• تدوين و بهسازي روشها و فرآيند كنترل كيفيت انجام كار و نظارت بر تحقق آن
• بررسي و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني سازمان جهت ارائه ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور
• تدوين و اجراي برنامه هاي لازم براي ارتقاء كارايي و بهره وري مديريت ها
• تصويب طرح ها و برنامه هاي خاص اصلاحات اداري وزارتخانه و سازمان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و براساس اختيارات و مصوبات مربوطه
• ارائه نظرات كارشناسي به ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور از طريق بررسي و مطالعه طرح هاي ارجاعي
• تهيه گزارش تحليلي ادواري از اجراي برنامه تحول اداري و ارائه آن به ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور.
• همكاري ، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات شوراي تحول اداري
• هدايت دبيرخانه ، كميته هاي تخصصي و كميسيونهاي تحول اداري تعزيرات حكومتي استانها
ارتباطات كاري شورا ارتباطات برون سازماني شوراي تحول اداري با ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور و مركز توسعه و فناوري و نوسازي اداري خواهد بود . كميسيونهاي تحول اداري ادارات كل تعزيرات حكومتي استانها ، كميته هاي تخصصي چهار گانه و دبيرخانه شورا ، زير مجموعه شوراي تحول اداري محسوب مي شوند . ضمن اينكه مصوبات شوراي تحول اداري در سطح وزارتخانه و سازمان و واحدهاي تابعه و مصوبات كميسيونهاي تحول اداري استانها در سطح اداره كل و واحدهاي تعزيراتي شهرستانها معتبر بوده و لازم الاجرا مي باشند.

2- دبيرخانه شوراي تحول اداري مجموعه امور دبيرخانه اي شورا ( شامل برنامه ريزي امور شورا ، آماده سازي طرحها و گزارشات جهت طرح در جلسات شورا ، مستند سازي و نگهداري اطلاعات مربوط به شورا ، ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا به واحدهاي سازماني و … ) بر عهده اين واحد خواهد بود كه يكي از مديران سازمان به اتفاق تعدادي از مديران و كارشناسان مي توانند در قالب دبيرخانه شوراي تحول اداري سازماندهي گردند.

3- كميته هاي تخصصي با عنايت به محور برنامه هاي كلان تحول اداري اعلام شده توسط ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور و با ملحوظ كردن شرح وظايف و نيازمنديهاي وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز مجموعه برنامه ها و انتظارات مقام محترم وزارت دادگستري و رياست محترم سازمان ، پيشنهاد مي شود كميته هاي تخصصي چهارگانه بشرح زير تشكيل و زير نظر شوراي تحول اداري فعاليت نمايند.
• كميته تخصصي اصلاح فرآيند ها ، سيستمها و روشها و توسعه فناوري اداري و اطلاعات.
• كميته تخصصي اصلاح قوانين و مقررات و نظام دادرسي و استقرار نظام جامع حمايت از حقوق مصرف كننده
• كميته تخصصي اصلاح نظام مديريتي و منابع نيروي انساني سازمان
• كميته تخصصي ارزيابي و تكريم ارباب رجوع
با توجه به حوزه فعاليت هر كدام از اين كميته هاي تخصصي كه بازوي كارشناسي شوراي تحول اداري خواهند بود مي توان تعدادي از مديران ، كارشناسان و نيز افراد صاحب نظر از بيرون از سازمان را دعوت به همكاري نمود.

4- كميسيونهاي تحول اداري تعزيرات حكومتي استانها اين كميسيونها در 28 اداره كل تعزيرات حكومتي تشكيل و زير نظر ( با ارتباط كاري مستقيم ) شوراي تحول اداري سازمان فعاليت خواهند داشت . اين كميسيون ها با ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان ها نيز ارتباط كاري خواهند داشت .

*منبع: سايت اطلاع رساني سازمان تعزيرات حكومتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *