مدیریت خلاقیت و کارآفرینی

ويژگی‌های رفتاری مدير كارآفرين

نویسنده: سهيلا كياسي – كارشناسي ارشد امور فرهنگی

چكيده:
قابليت هاي مدير فرهنگي كارآفرين از جمله ويژگي هاي رفتاري يك كارآفرين تلقي مي شود. مراد از قابليت ها ، ظرفيت يا توانمندي هاي شخصي مدير كارآفرين براي ايفاي نقش هاي مديريتي در سازمان است كه خود از عوامل مختلفي ناشي مي شود. مدير فرهنگي كارآفرين همواره بدنبال تغيير است.تغييراتي كه بر ترجيحات ذهني مخاطب اثر گذاشته و به نياز او سمت و سو مي دهد. تغيير در ترجيحات، تغيير در ارزش ها و باورهاي مصرف كننده كالا و خدمات فرهنگي است. رفتار مدير فرهنگي كارآفرين اينچنين خود را نمايان مي سازد.

مقدمه:
در طي ساليان متمادي ، محققين كارآفريني به دنبال ويژگي ها و خصوصيات كارآفرينان در مقايسه با افراد غير كارآفرين بوده اند. نتيجه فعاليت هاي بدست آمده ويژگي ها و خصوصيات كارآفرينان به سه دسته تقسيم شده است:

الف) ويژگي هاي مربوط به صفات شخصيتي كارآفرينان در دو بعد روانشناختي و جمعيت شناختي
( دموگرافيكي ) در اين ويژگي به خصوصيات نسبتا ثابت شخصيتي اشاره مي شود.

ب ) ويژگي هاي مربوط به رفتار كارآفرينان با عنوان رويكرد رفتاري كارآفرينان . در چنين رويكردي فعاليت ها و و ويژگي هاي نسبتا متغير رفتاري كارآفرينان مبناي تعريف و بازشناسي قرار گرفته است.

ج – ويژگي هاي مربوط به رفتار كارآفرينان در محيط هاي مختلف با نگرش بر رفتار اقتضايي كارآفرينان
ويژگي هاي شخصيتي از آن روي داراي اهميت است كه در نهايت منجر به رفتار مي شود. ويژگي هاي شخصيتي نسبتا ثابت است و آنچه كه تغيير مي يابد، ويژگي هاي رفتاري است كه در طول زمان و بر حسب باورها و ارزش هاي موجود در جامعه ، ارزش هاي خانوادگي و گروههاي اجتماعي تاثير پذيرفته و تغيير مي يابد. بر اين اساس مدير فرهنگي كارآفرين با توجه به ملاحظات باورها و ارزش هاي موجود در جامعه ، فعاليت ها و ويژگي هاي نسبتا متغير رفتاري كارآفريني را از خود بروز مي دهند.

رفتار مدير فرهنگي كارآفرين
ايجاد مطلوبيت و مقبوليت فعاليت هاي كارافرينانه فرهنگي و جستجو براي تغيير دائمي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي كارآفرين ، حول موارد زير بنا گذاشته مي شود:

تغيير در ترجيحات مصرف كننده :
به كار گيري ارزش ها و باورهاي مصرف كننده : فرهنگ نمونه اي از ارزش ها، باورها و عقايد و ساير سامانه هاي نمادين معني دار نهفته در رفتار انسان است. از اين روي با بكارگيري باورها و ارزش هاي نمادين مصرف كننده ، زمينه هاي ايجاد عملكردهاي كارافرينانه را در راستاي هنجارهاي فرهنگي شكل خواهد گرفت.

تغيير در ارزش ها و باورهاي مصرف كننده: ميل به تحول و تكامل به معناي تلاش در جهت شناختن انديشه ها و عقايد جديد و نوآوري و خلاقيت است. استقبال از طرح ها و انديشه هاي نوين و نوآور در جامعه ، به سمت تغيير در ارزش ها و باورهاي مصرف كننده ، به ايجاد ذهني پويا و خلاق در ديدگاه مصرف كننده كشيده مي شود.

انتقال ترجيحات ذهني خود به مصرف كننده
مدير فرهنگي كارآفرين در كار خريد و فروش كالاهاي نمادين ، عقايد ، تصاوير و تجاربي هستند كه ارزش ثابتي ندارد و تنها از طريق درك مصرف كننده نهايي به آن ارزش داده مي شود. مصرف كنندگان فرهنگي با منطق اقتصادي يك كالا و يا خدمت فرهنگي را دريافت نمي كنند. درك آن ها از مفهوم ارزش بسيار موردي و شخصي است. يك كالاي فرهنگي به خودي خود داراي جذابيت نيست و اين مدير فرهنگي كارآفرين است كه ارزش و مطلوبيت يك كالاي فرهنگي و به عبارتي ترجيحات ذهني خود را به مصرف كننده القا مي نمايد.

در طبقه بندي كه از عملكرد مديران فرهنگي بدست آمده است، قابليت هاي مدير فرهنگي كارآفرين از جمله ويژگي هاي شخصيتي يك كارآفرين تلقي مي شود. سرمايه گذاري در متنوع نمودن كالاها و خدمات فرهنگي ، زمينه آفرينش ارزش فرهنگي را فراهم آورده و بر ترجيحات ذهني مخاطب ، آنگونه كه خواهان آن است تاثير مي گذارد. نتيجه آنكه يافتن جايگاه و ثبات وضعيت بازار ، جملگي از ويژگي هاي عملكردي يك مدير فرهنگي كارآفرين خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *