مدیریت بازرگانی

آشنايی با مفهوم نقطـه تجـاری (بازرگانی)

ارائه تعريفي از مفهوم نقطه تجاري و خدمات قابل ارائه توسط اين نقاط

سوالاتی از جنس بازرگانی و تجارت
مفهوم بازرگاني را بيان كنيد؟
تعريف حقوقي بازرگان را بنويسيد؟
انواع معاملات بازرگاني را نام ببريد؟
معاملات بازرگاني ذاتي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
معاملات بازرگاني تبعي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
دلال كيست توضيح دهيد؟
حق العمل كار كيست توضيح دهيد؟
عامل كيست توضيح دهيد؟
تعريف فني بازرگان را بنويسيد؟
وظايف بازرگان در چند گروه قابل بحث است نام ببريد؟
وظايف حقوقي بازرگان را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
دفاتري كه بازرگان نگهداري مي كند را نام ببريدو يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
با رسم نمودار وظايف اقتصادي و اجتماعي بازرگان را بنويسيد؟
استفاده كنندگان از خدمات بازرگاني چه كساني هستند نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
منظور از مصرف نهايي و مصرف واسطه اي چيست بنويسيد؟
درباره اطاق بازرگان و صنايع و معادن به طور مختصر توضييح دهيد؟
بازرگاني را از نظر قلمرو مكاني فعاليتها به چند نوع مي توان تقسيم نمود نام ببريد؟
بازرگاني داخلي يعني چه توضيح دهيد؟
بازرگاني خارجي يعني چه توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري مطلق دارد چيست توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري نسبي دارد چيست توضيح دهيد؟
بازرگاني منطقه اي يعني چه توضيح دهيد؟
يك نمونه از بازرگاني منطقه اي مثال بزنيد و بنويسيد شامل چه كشور هايي است؟
انواع واحد هاي بازرگاني بر حسب نوع مالكيت آنها به چند گروه عمده تقسيم مي شوند نام ببريد؟
واحد هاي بازرگاني خصوصي را توضيح داده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از امتياز هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
شركت هاي بازرگاني غير سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از ويژگي هاي شركت هاي غير سهامي را بنويسيد؟
اصطلاح هاي (كار آفرينان / شركت هاي شخصيتي/ شركت هاي سرمايه اي/ شركت هاي كميتي/ مالكيت مشاع ) را بطور مختصر تعريف كنيد؟
دو مورد از امتيازات شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
شركت هاي سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
شركت هاي سهامي عام را تعريف كنيد؟
شركت سهامي خاص را تعريف كنيد؟
دو مورد از مزاياي شركت هاي سهامي را بنويسيد؟
در واحد هاي بازرگاني دولتي اعمال دولت را به چند گروه مي توان تقسيم كرد نام برده و هر كدام را به طور مختصر توضيح دهيد؟
شركت هاي تعاوني را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
تجارت الكترونيك چيست و يك نمونه از آن را بنويسيد؟
در ارتباط با مقايسه تجارت الكترونيك و تجارت كاغذي فقط دو مورد را بنويسيد؟
دو دليل براي ضرورت روي آوردن شركت ها به تجارت الكترونيك را بنويسيد؟
دو مورد از مشكلات استقرار تجارت الكترونيك در ايران را بنويسيد؟

تعريف نقطه تجاري (TP) :
براساس تعريف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد (Un) ، نقطه تجاري مرکزي است که داراي سه ويژگي زير مي باشد :

1- مرکز اطلاعات تجاري باشد.
2- مرکز تسهيلات تجاري باشد.
3- مرکزي باشد که بتواند ارتباط خود را از طريق شبکه هاي رايانه اي به شبکه نقاط تجاري جهاني (GTPNET) برقرار سازد.

بنابراين :
الف- نقاط تجاري مراکز اطلاعات تجاري هستند که شامل اطلاعاتي درخصوص فرصتهاي تجاري، مشتريان و عرضه کنندگان بالقوه و قوانين و مقررات تجاري مي باشند.

ب- نقاط تجاري مراکز تسهيلات تجاري هستند که در آن ارگانهاي مرتبط با تجارت و مبادلات خارجي (مانند گمرک، بانک، اتاق بازرگاني، شرکتهاي حمل و نقل و بيمه و …) دور هم جمع مي شوند تا از اين طريق خدمات موردنياز را عرضه نمايند.

ج- تمام نقاط تجاري در سراسر جهان در يک شبکه جهاني الکترونيکي (GTPNET) به يکديگر مرتبط مي باشند و مجهز به ابزارهاي ارتباطي هستند تا از اين طريق بتوانند بنگاههاي کوچک و متوسط را در تجارت الکترونيکي به يکديگر ارتباط دهند.

خدمات قابل ارائه در نقاط تجاري :
خدمات قابل ارائه در نقاط تجاري کشورها عبارتند از :

1- اطلاعات تجاري کشور شامل آمار ، قوانين و مقررات تجاري
2- اطلاعات مربوط به فعاليتهاي تجاري آن کشور و سازمانها و تشکيلات مرتبط با آن از قبيل بانک ها، شرکتهاي بيمه، اتاق بازرگاني و تشکل هاي صادراتي و …

3- اطلاعات مربوط به شرکاي تجاري بالقوه در کشور
4- اطلاعات مربوط به فرصتهاي تجاري
5- ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه مبادلات بين المللي

مزاياي نقاط تجاري :
1- کاهش هزينه هاي بازرگاني و مبادلات تجاري
2- حذف تشريفات و بوروکراسي هاي زايد اداري
3- استفاده از فرصت هاي تجاري روز و جذب سرمايه گذاري و امکان آشنايي سرمايه گذاران خارجي با توليدکنندگان و سرمايه گذاران داخلي

4- حذف انحصار اطلاعات و شفاف گرديدن اطلاعات تجاري
5- حذف تجارت انحصاري و امکان دسترسي عموم بازرگانان به اطلاعات موردنياز
6- افزايش دقت و سرعت در مبادلات اطلاعات بازرگاني

منابع تغذيه نقاط تجاري :
منابع تغذيه نقاط تجاري، ادارات و سازمانهاي دولتي نظير گمرکات و شرکتها و همچنين سازمانهاي غيردولتي هستند که در امر اطلاع رساني فعاليت دارند. شبکه نقطه تجاري بوسيله ايجاد بانکهاي اطلاعاتي وسيع و فراگير در سطح جهان، اطلاعات موردنياز درخواست کنندگان را تامين مي کند. اين اطلاعات شامل اطلاعات شرکتها، سازمانها، وزارتخانه ها، توليدات، معاملات، تبليغات و مزايده و مناقصه هاي روز در سراسر جهان مي باشد که در اختيار بازارهاي داخلي و خارجي قرار مي گيرند.

کاربران نقاط تجاري
کاربران نقاط تجاري، کاربران عضو در سراسر جهان هستند.
کاربران داخلي و خارجي که بتوانند به عضويت اين شبکه درآيند از سطوح مختلف دسترسي به اطلاعات برخوردار مي شوند چه به صورت حضوري و چه بصورت غيرحضوري نياز کاربران با فراهم آمدن امکانات فرصتهاي تجاري (ETO) در سايتهاي مختلف تجاري خارجي و داخلي تامين مي گردد به نحوي که کاربران مي توانند به سرعت و با هزينه هاي کم از اين فرصتهاي تجاري بهره مند شده و عرضه کننده و تقاضاکننده به يکديگر مرتبط مي شوند. بطور کلي يک کاربر تجاري در صورت نياز به واردات و صادرات بايد چرخه زير را در شبکه نقطه تجاري انجام دهد :

بازاريابي کالاي موردنظر با اخذ اطلاعات لازم شامل قيمت کالا، رقباي جهاني، بازارهاي هدف و … از طريق سيستم مکانيزه اطلاع رساني صورت مي پذيرد و تماس با خريداران بالقوه جهاني از طريق سيستم خدمات تسهيلات اطلاعاتي که اطلاعات موردنياز را در اختيار قرار مي دهد انجام مي شود. اين عمل تا پاياان کار ادامه مي يابد يعني همواره فعالان اقتصادي امکان دسترسي به اطلاعات را داشته و مراحل صادرات و واردات به شکل بهينه صورت مي پذيرد.

آشنايي با مرکز نقطه تجاري ايران (IRTPNET) :
فاز اول نقطه تجاري ايران در راستاي اجراي تبصره 26 برنامه دوم توسعه در سال 1376 توسط وزارت بازرگاني و در محل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايجاد گرديد و در فاز دوم تجارت زير يک سقف به  اجرا درخواهد آمد و در اين مرحله دست اندرکاران تجارت مي توانند با استفاده از مرکز تجارت جهاني تهران با مرکز بين المللي تجاري ارتباط برقرار کنند و در فاز سوم نيز بازرگانان مي توانند کليه اموري را که در چرخه تجاري براي داد و ستد کالا و خدمات لازم است از طريق ارتباط رايانه اي از محل دفتر کار خود انجام دهند.
هم اکنون خدمات ارائه شده توسط شبکه نقطه تجاري ايران، خدمات اطلاع رساني است که شامل اطلاعات زير مي باشد :

1- اطلاعات قوانين و مقررات بازرگاني و بخشنامه هاي صادرات و واردات
2- امکان دريافت سفارش که در اين بخش خريداران مي توانند سفارش خريد خود را به کارخانه توليدکننده بصورت اتوماتيک و از طريق شبکه ارسال دارند.
3- اخبار و آگهي هاي بازرگاني- اقتصادي
4- ارسال و دريافت اطلاعات فرصت هاي تجاري (ETO)
5- اطلاعات فرهنگي و گردشگري
6- معرفي اعضاي مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران (EAN IRAN)
7- امکان عرضه کاتالوگ الکترونيکي محصولات توسط توليدکنندگان شامل کاتالوگ تبليغي محصولات فايل هاي متني و گرافيکي و صوتي، فيلم و …
8- اطلاعات مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور
9- اطلاعات و مشخصات شرکتهاي توليدي و صنعتي ايران که منبع اين اطلاعات وزارت صنايع مي باشد.
10- کتاب ايران شريک تجاري شما که به زبان انگليسي مي باشد.
11- اطلاع رساني در مورد اجلاسهاي بين المللي
12- ساير مسائل اقتصادي – بازرگاني ايران و جهان

وسايل موردنياز براي استفاده از نقطه تجاري ايران يک دستگاه رايانه شخصي، يک دستگاه مودم، يک خط تلفن و يک نرم افزار ارتباطي است که بتواند به شبکه WEB نقطه تجاري ايران متصل شود. (مثل internet explorer)
اقدامات سازمان بازرگاني فارس در ايجاد نقطه تجاري و شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني در استان

1- آماده نمودن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري وفضاي موردنياز در محل سازمان
2- معرفي رابط به شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (مجري طرح) جهت هماهنگي لازم
3- شرکت کارشناسان سازمان در دوره هاي آموزشي مربوطه در تهران
4- ايجاد سايت اطلاع رساني سازمان در شبکه جهاني اينترنت به آدرس www.Farscommerce.com
5- جمع آوري اطلاعات و آمار بازرگاني استان
6- دعوت از مسئولين ذيربط جهت افتتاح مرکز مزبور در استان فارس
7- پيگيري جهت گسترش طرح در ساير نقاط استان (ادارات بازرگاني شهرستانهاي تابعه).

منبع: http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_617_3_115

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *