مدیریت تغییر

بيست راهكار در مهندسي تغيير

1- تغيير در شيوه ها وانعطاف لازم براي ايجاد اين تغيير رمز بسيار خوبي براي موفيت بشمار مي آيد .
2- اگر كاري را كه هميشه انجام داده ايد انجام دهيد به همان نتيجه اي مي رسيد كه قبلاً رسيده ايد اگر نتيجه ديگري مي خواهيد كاري ديگر انجام دهيد .
3- ابتدا مشخص كنيد و باور كنيد كه چيزي وجود دارد كه بايد تغيير كند .
متغير را بشناسيد ، تازماني كه باور نكنيد چيزي بايد تغيير كند هيچ اتفاقي نمي افتد .
4- دقيقاً مشخص كنيد چه چيزي بايد تغيير كند؟ چگونه؟ با كمك چه كسي؟ با شروع از كجا؟ از كي؟ چرا؟
5- اين تغيير را چه كسي بايد ايجاد كند؟
6- مراحل مختلف اين تغيير چيست؟
7- با استفاره از اهرم هاي رواني ، جذابيت ذهني اين تصوير را آنقدر زياد كنيد تا تصاوير منفي غلط نا خود آگاه كنار برود و اثر خود را از دست بدهد.
8- از روش جايگزيني ، براي تغيير استفاده كنيد.
9- باور كنيد كه خودتان بايد تغيير كنيد .
و باور كنيد كه شما مي توانيد تغييرات جدي ايجاد كنيد .
10- شما مي توانيد با تغيير در بعضي از رفتارهاي به ظاهر كوچك و ساده تغييراتي شگرف در آينده خود ايجاد كنيد
11- هر گونه تغيير در اين لحظه، سرنوشت شما را تغيير مي دهد .
12- براي تغيير سرنوشت خود همين لحظه بر خيزيد و پس از تفكر، عمل كنيد و تغييري كوچك را ايجاد نماييد .
13- تغيير مي تواند فوري باشد اما زمينه سازي و تداوم و پايداري آن فوري نيست . بهاي چيزي را كه مي خواهيد تغيير بدهيد بپردازيد .
14- هر لحظه همراه تحول ها وظيفه و تكليف جديدي پيش مي آيد. با تغييري در رفتار خود براي انجام اين وظيفه آماده شويد.
15- تغيير بايد در دانش ونگرش و رفتار صودت گيرد.
16- بعضي وقتها فقط كافي است زاويه ديد را عوض كنيد.
17- به خاطر داشته باشيد الزاماً اشتباهات بزرگ و نتايج زيان بار عظيم، نتيجه خطاهاي بزرگ نيستند ، ممكن است اشتباه و خطاي كوچك به خطاهاي بزرگي منجر شود.
18-كارهاي آسان را جدي بگيريد و كارهاي جدي را آسان بگيريد.
19- سماجت در برابر تغعييراتي كه ضروري است ، نوعي خسارت است.
20- هندسه تغيير:
نقطه آغاز تغيير :  خودم
زمان تغيير :  الآن
مكان تغيير :  اينجا
زمينه تغيير : شناخت و اعتقاد
محرك هاي تغيير :  تلقين و تكرار و تصاوير ذهني
كليد هاي تغيير :  دقت در موضوع  
پشتيبان تغيير :  آرامش- احساس
سرعت در تغيير :  شور و اشتياق
كنترل تغيير :  تفكر و تعقل
معيار تغيير :  عقل و دين