مدیریت زمان

تست مدیریت زمان

با انجام اين تست مي‌توانيد وضعيت خود را در حوزه مديريت زمان كاري ارزيابي كنيد

به همه پرسش ها پاسخ دهيد. گزينه‌اي را كه به شرايط شما نزديكتر است انتخاب كنيد:

1- هر چند وقت يكبار كار خود را به خانه مي‌بريد؟

هر روز

در هفته سه روز يا بيشتر

دو بار در هفته

حداكثر يك بار در هفته

2- در طول يك روز چند نفر كار شما قطع مي‌كنند؟

شش نفر يا بيشتر

چهار يا پنج نفر

دو يا سه نفر

حداكثر يك نفر

3- در هفته چند ساعت از وقت خود را صرف فعاليت‌هايي غير كاري (مانند تفريح، ورزش، امور اجتماعي و غيره) مي‌كنيد؟

سه ساعت يا كمتر

چهار تا پنج ساعت

شش تا نه ساعت

ده ساعت يا بيشتر

4- در روز چه مدت از وقت كاري خود را صرف مراودات اجتماعي (مانند وقت استراحت يا صرف چاي، صرف ناهار، بازديد طولاني مدت با ديگران) مي‌كنيد؟

دو ساعت يا بيشتر

60 تا 90 دقيقه

15 تا 45 دقيقه

كمتر از 15 دقيقه

5- چند بخش مجزا از كار معمولاً در طول روز روي ميز شما قرار دارد؟

سه يا بيشتر بخش

دو بخش

يك بخش

كاري روي ميز نيست

6- چه مقدار از كار خود را تفويض مي‌كنيد؟

خيلي كم

حدود 25 درصد

40 تا 50 درصد

بيشتر از 50 درصد

7- در طول روز چند بار با ديگران به صورت تك به تك در مورد انجام كار صحبت مي‌كنيد؟

هيچ بار

يك بار

دو بار

بيشتر از دو بار

8- در طول هفته چند ساعت را با ديگر كاركنان صرف آموزش و توسعه كاري مي‌كنيد؟

زماني را صرف اين كار نمي‌كنم

كمتر از يك ساعت

يك يا دو ساعت

سه ساعت يا بيشتر

9- در طول روز چند بار تصميم‌گيري‌ها را به تعويق مي‌اندازيد؟

اغلب

گاهي اوقات

به ندرت

هيچ گاه

10- در طول روز چند بار به يك برگ كاغذ دست مي‌زنيد پيش از آنكه كار مربوط به آن را انجام دهيد؟

چهار بار يا بيشتر

سه بار

دو بار

يك بار

11- هر چند وقت يكبار موعدهاي كاري خود را تمديد مي‌كنيد؟

تقريباً اغلب اوقات

گاهي اوقات

به ندرت

فقط وقتي كه دليل قانع‌كننده وجود دارد

12- كارهاي همراه با جزئيات را چگونه انجام مي‌دهيد؟

همه آن را خودم انجام مي‌دهم ـ اين كارها را دوست دارم

بيشتر آن را خودم انجام مي‌دهم

بخشي از آن را تفويض مي‌كنم

بيشتر آن را تفويض مي‌كنم

13- هر چند وقت يك بار اهداف فردي و اهداف واحد سازماني را با زيردستانتان تنظيم و بازنگري مي‌كنيد؟

دو بار در سال

فصلي

ماهانه

هفتگي

14- هر چند وقت يكبار يك ليست «انجام كارها» تهيه مي‌كنيد و آن را اولويت بندي مي‌كنيد؟

ماهانه

هر دو هفته

هفتگي

روزانه

15- چه مقدار از كارتان را انجام مي‌دهيد (به دليل اينكه واقعاً مي‌خواهيد آن را انجام دهيد)؟

حدود 5 درصد

كمتر از 50 درصد

حدود 75 درصد

تقريباً همه آن را

منبع: راهکار مدیریت

Time Management Test – Self-report

Are you constantly at war with deadlines? Do you procrastinate? Maybe you underestimate the amount of time a task will take to complete? Perhaps the way you manage your time is the problem. Learning this skill can save you a lifetime of headaches by allowing you to prioritize and plan tasks efficiently. Find out how well you organize your day by taking the Time Management Test.

Examine the following statements and indicate how often or to what degree you agree with the statement. In order to receive the most accurate results, please answer each question as honestly as possible.

After finishing the test, you will receive a Snapshot Report with an introduction, a graph and a personalized interpretation for one of your test scores. You will then have the option to purchase the full results.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *