مدیریت مالی و اقتصادی

هزینه یابی بر مبنای هدف

محققین: فاطمه سادات هاشمی – عارفه جوادپور
هزینه یابی هدف به عنوان جدیدترین متد امروزه ،میتواند بر سودآوری شرکتها موثر باشد

مقدمه:
•   بسياري از شرکت ها در نتيجه کاهش سود و در مواجه به رقابت فزاينده جهاني به اين نتيجه رسيده اند که با طرح بهايا‍‍بي بر مبناي هدف (قيمت گذاري بر مبناي قيمت بازار) به عنوان يک ابزار راهبردي و کليدي ديگر قيمت گذاري محصولات بر مبناي بهاي تمام شده مناسب نخواهد بود.
•   شرکت ها براي بقا بايد در زمينه توليد و عرضه محصولات تخصصي پيدا کنند که علاوه بر تأمين سود مورد نظر آنها واجد کيفيت و کارکرد مورد نظر مشتريان نيز باشد بهايابي برمبناي هدف از شيوه هاي کسب اطمينان نسبت به کفايت سودآوري محصولات مي باشد. اين روش بهايابي در واقع روشي براي مديريت راهبردي سودهاي آتي شرکت است.
طبق اين روش بر خلاف روش سنتي قيمت گذاري محصولات بهاي تمام شده محصول تعيين کننده قيمت فروش نيست در بهايابي بر مبناي هدف اساس کار طراحي محصول به گونه اي است که رضايت مشتري جلب شده و در عين حال شرکت به بهاي تمام شده هدف نيز دست يابد.

موضوع تحقیق

Ø       هزينه يابي بر مبناي هدف در شركتها:
اين تحقيق سعي مي نمايد تا ارتباط بين هزينه يابي بر مبناي هدف و عوامل مؤثر بر هزينه يابي هدف در رابطه با بهبود محصول و كسب سود مورد انتظار را بررسي نمايد .

Ø       مسئله علمي :
آيا هزينه يابي بر مبناي هدف تأثيري بر بهبود محصول و افزايش سود دارد ؟

اهمیت موضوع:
شركتها براي بقا بايد در زمينه توليد و عرضه محصولاتي تخصص پيدا كنند كه علاوه بر تأمين سود موردنظر آنها واجد كيفيت و كاربرد موردنظر مشتريان نيز باشد . بهايابي مبناي هدف از شيوه هاي كسب اطمينان نسبت به كفايت سودآوري محصولات مي باشد . اين روش بهايابي در واقع روش براي مديريت راهبردي سود هاي آتي شركت است .
طبق اين روش بر خلاف روش سنتي قيمت گذاري محصولات بهاي تمام شده محصول تعيين كننده قيمت فروش نيست . در بهايابي بر مبناي هدف اساس كار طراحي محصول به گونه اي است كه رضايت مشتري جلب شده و در عين حال شركت به بهاي تمام شده هدف نيز دست يابد .

هدف و علت انتخاب موضوع:
به نظر رسيد كه هزينه يابي محصول به اين روش به جاي روش سنتي ارتباط مستقيم با افزايش سودآوري و بهبود كيفيت محصول دارد .

بطور كلي عواملي كه باعث انتخاب موضوع شد عبارتند از  :
Ø       انگيزه و علاقه شخصي و ارتباط موضوع با مباحث رشته تحصيلي دانشگاهي
Ø       پاسخ به اين سؤال كه ” آيا هزينه يابي بر مبناي هدف بر سودآوري شركت و بهبود كيفيت محصول و رضايت مشتري مؤثر است ؟ ”
Ø       به منظور آشنايي واقعي و ملموس تر با موضوع

استفاده کنندگان از تحقیق:
بررسي مسئله فوق مي تواند از ديدگاه هاي مختلفي مورد توجه واقع شود از جمله :
Ø       ازديدگاه سرمايه گذاران و سهامداران شركت مورد نظر : هدف سرمايه گذاران بالقوه كسب سود بيشتر است كه شركت براي بهايابي محصولات خود استفاده مي كند . سودآوري محصولات مهم است و اين از ديدگاه سرمايه گذاران مي تواند مهم باشد .
Ø       مديران مالي و حسابداران شركت
Ø       محققين و دانشجويان رشته حسابدار

فرضیات تحقیق:

فروضي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد عبارتست از :

فرضيه كلي : بهبود محصول و كسب سود مورد انتظار از اهداف هزينه يابي بر مبناي هدف است .
Ø        مشتري مداري با هزينه يابي هدف رابطه مستقيم دارد .
Ø        فاصله بين هزينه مجاز و هزينه كنوني با هزينه هدف رابطه عكس وجود دارد .
Ø       چگونگي طراحي محصول در كاهش هزينه هاي مرتبط با محصول در هزينه يابي هدف تأثير مستقيم دارد .
Ø        مهندسي ارزش و كايزن با هزينه هدف دست يافتني رابطه مستقيم دارد .
Ø        چرخه محصول با هدف گذاري هزينه ارتباط مستقيم دارد .

قلمرو تخقیق:
قلمرو مكاني : مكان انجام اين تحقيق در سه دانشگاه در مشهد مي باشد كه از هر دانشگاهي چهار استاد مالي ما را در اين زمينه ياري كردند .
قلمرو موضوعي : موضوع اين تحقيق بررسي ارتباط بين هزينه يابي هدف و سودآوري شركت با استفاده از اطلاعات موجود در مقاله ها و نشريات تخصصي و اطلاعات اساتيد مي باشد .

روش تحقیق:
اين تحقيق به دليل ماهيت مو ضوع از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد ( بررسي وجود رابطه و جهت آن ) . لذا هر يك از فرضيه هاي تحقيق با استفاده از اطلاعات موجود و تجاري اساتيد مالي مورد بررسي قرار مي گيرد .

جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات لازم جهت اين تحقيق با استفاده از تهيه پرسشنامه از اساتيد مالي سه دانشگاه كه در كل شامل 12 استاد بودند تهيه گرديد .

طبقه بندي اطلاعات:
براي طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده جهت نتيجه گيري نسبت به تحقيق از روش كسري ( نسبي ) استفاده گرديد .

سبد واژه ها:
Ø       سود مورد انتظار : سودي كه محصول بايد كسب كند . اين سود به صورت نرخ بازدهي فروش(ROS)بيان مي شود . نرخ بازدهي فروش به حساب برنامه هاي سود بلند مدت برده مي شود و بازدهي دارايي (ROA) بايد در صنايع شركت بدست آيد .
Ø       هزينه مجاز:تخمین اولیه هزینه هدف که با تفریق سود مورد نیاز از قیمت رقابتی بازار بدست می آید.هزینه مجاز حداکثر هزینه ای است که می توان در فرآیند طراحی محصول برای محصول در نظرگرفت.
Ø        هزينه يابي بر مبناي هدف : میزان مجاز هزینه که برای یک محصول می تواند صرف شود و سود مورد نظر محصول را حاصل نماید.این یک سیستم بر مبنای بازار است که هدفهای هزینه با توجه به نیاز مشتریان و قیمتهای رقابتی تعیین می شود.
Ø       طراحي محصول : فرآیند مهندسی همزمان طوری که ارتباط بین مواد،تکنولوژی تولید،فرآیند مونتاژ،functionality،و اقتصاد را بهینه می سازد.این فرآیند به دنبال آسان سازی تولید و مونتاژ قطعات یا حذف آنهاست.
Ø       مهندسي ارزش (Value engineering): روش سیستماتیک برآورد یک کارکرد محصول برای تعیین چگونگی تولید آن با هزینه کمتر بدون قربانی کردن ویژگیها،عملکرد ،قابلیت اطمینان ،قابلیت استفاده و قابلیت بازیافت محصول.عموماً در مرحله طراحی محصول برای بهبود ارزش از دید مشتری و کاهش هزینه قبل از تولید به کار می رود.
Ø       كايزن : روشی برای مدیریت بهبود مستمر هزینه ها با تیم های فرابخشی حل مسئله با تمرکز بر مشتری است

محدودیت های تحقیق:
باتوجه به موضوع تحقيق كه هزينه يابي بر مبناي هدف مي باشد اين روش هنوز در هيچ يك از شركتهاي ايراني اجرا نمي شود لذا هيچ نمونه عيني براي مشاهده و اندازه گيري و بررسي آماري وجود ندارد .
براي جمع آوري اطلاعات ازگروهي اساتيد كمك گرفته شده كه با مباني نظري اين روش آگاهي داشتند و لذا فردي كه ( مانند مدير مالي يك شركت ) كه خود عيناً مجري اين روش باشد در دسترس نبود ..

مبانی نظری تحقیق:

هزینه یابی هدف:
• هزينه يابي هدف يک رويکرد ساختار يافته و منظم براي تعيين هزينه هاي توليد مي باشد. که در آن يک محصول بايد با سطح مشخصي از کيفيت و کارکرد و با قيمت فروش پيش بيني شده به منظور ايجاد يک سطح مشخصي از سودآوري توليد شود.
به عبارت ديگر هزينه يابي هدف فرآيندي است براي حصول اطمينان از اينکه آيا يک محصول با ويژگي مشخص از لحاظ کيفيت و کارکرد و قيمت مي تواند سطح رضايت بخشي از سودآوري ايجاد کند يا خیر .هزينه يابي هدف يک ابزار راهبردي قوي است که سازمان را همزمان قادر به يافتن سه بعد،کيفيت، هزينه و زمان مي کند. و هزينه ها را قبل از وقوع کنترل مي کند. همچنين هزينه يابي هدف فرهنگي را مقدور مي دارد که به مشتري ارزش مي دهد. و همه فعاليتهاي هزينه يابي هدف را نيازهاي مشتريان هدايت ميکند

• هزينه يابي هدف يک رويکردي است . براي رسيدن به بهاي محصول / خدمات در شرايطي که قيمت فروش بر اساس رقابت تعيين مي گردد. و سود مورد انتظار از پيش مشخص و تعيين شده است .
•   فروش و سود از پيش تعيين شده و قطعي فرض مي شود. لذا بايد هزينه ها و بهاي تمام شده را به سطحي رساند که با فرض قيمت از پيش تعيين شده فروش و حداقل سود انتظاري، هزينه ها از سطح و ميزان پيش بيني شده فزوني نبايد. آنچه کار مديريت بنگاه را در اين معامله دشوارتر مي سازد. اين است که کاهش و کنترل هزينه ها بايد با حفظ و حتي گاهي ارتقاء کيفيت نيز همراه باشد. به همين لحاظ مي گويند.

هزينه يابي هدف بخشي از فرآيند مد‍يريت جامع براي بقاء سازمان در محيط رقابت فزاينده است.
•   در حال حاضر هزينه يابي هدف را مي توان به عنوان فرآيند سيستماتيک مديريت هزينه و برنامه ريزي سود توصيف کرد. که کاهش هزينه ها را با متمرکز کردن تلاش تمامي دواير مربوط به يک شرکت مانند بازاريابي، مهندسي، توليد و حسابداري انجام مي دهد. که فرآيند کاهش هزينه در مراحل قبل از توليد انجام مي شود.

ضرورت هزينه يابي بر مبناي هدف:
امروزه، كسب‌و‌كار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است، جهاني كه تغييرات پرشتاب را تجربه مي‌كند و داراي قواعدي خاص خود است. دستيابي به كيفيت از طريق پيشرو بودن درفناوري، راهبردي سنتي است كه ديگر در دنياي كنوني، فرصتي خاص تلقي نمي‌شود. مثلاً، اكثر شركت‌هايي كه در صنايع الكترونيك امريكا فعاليت مي‌كنند، بازگشت سرمايه مورد انتظار خود را تجربه نمي‌كنند.
اكنون، تفاوت كيفيت بين رقبا كاهش يافته و تمايز آنها تنها براساس كيفيت، كاري دشوار است. دمينگ معتقد بود: «افزايش كيفيت، بايد منجر به كاهش هزينه‌ها شود» و شركت تويوتا، اين موضوع را بخوبي دريافته است: «كم هزينه‌ترين توليدكنندگان با كيفيت‌ترين محصولات، به بهترين شكل ممكن از پس ركود كنوني برخواهندآمد. آنها برخورداري از رشد و سودآوري خود را مجدداً آغاز مي‌كنند. بعضي‌ها هرگز متوقف نمي‌شوند… هزينه‌ها، عواملي بسيار قطعي و مسلمي هستند، اما تفاوت بزرگ باقيمانده بين آنها، ساختار هزينه‌‌هاست… مديريت هزينه از دهه 90 وارد صنعت خودروسازي شده، در حالي كه QC در دهه 70 و 80 به اين صنعت‌ها پا گذاشته است».

اصول عمده در هزينه يابي بر مبناي هدف:
ÿ       هزينه يابي قيمت بازار
ÿ       مشتري مداري
ÿ       تمرکز بر فرآيند طراحي
ÿ       همکاري سيستمي
ÿ       هزينه يابي چرخه عمر محصول
ÿ       مشارکت زنجيره ارزش

هزینه یابی قیمت بازار:
شدت رقابت بيان کننده ميزان توجهي است که واحد اقتصادي در فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف بايد به آن بپردازد. با انتقال فشار رقابتي، به طراحان محصول و تهيه کنندگان قطعات. احتمال واقع شدن محصول جديد در اقدام به توليد آن در منطقه بقا افزايش مي يابد. در سيستم هزينه يابي هدف براي بدست آوردن هدفهاي هزينه، قيمت بازار به کار گرفته مي شود. و هزينه هاي هدف با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد.
حاشيه فروش مطلوب – قيمت بازار = هزينه هدف

مشتری مداری:
توجه به نياز مشتري و در نظر گرفتن وضعيت شرکت از نظر رقابتي امري ضروري است در هزينه يابي هدف يکي از رويکردها اين است که طراحان به تشريح نيازها و خواسته هاي مشتري در خصوص کيفيت قيمت و زمان به طور همزمان در تصميمات محصول و فرآيند مي پردازد که اين نيازها تصوير ارزش براي مشتري است. تمرکز بر مشتري از طريق توسعه فعاليتهاي مهندسي صورت مي پذيرد .

کيفيت محصول و بهبود کارکرد تنها در صورتي امکان پذير است که:
ü       محصولات، انتظارات مشتري را برآورد سازد.
ü        مشتريان حاضر باشند بابت آن محصول، پولي بپردازند .
ü        سهم بازار يا حجم فروش افزايش يابد.

تمرکز برفرآیند طراحی:
اصل فرعي بر اين ديدگاه تاثير مي گذارند که عبارتند از:
Ø        در سيستمهاي هزينه يابي هدف هزينه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار مي گيرند.
Ø       سيستم هزينه يابي هدف مهندسان توليد را به اثر هزينه محصول، فناوري و طرح فرآيند توليد و چالشهايي که در اين زمينه وجود دارد متوجه مي سازد.
Ø        سيستمهاي هزينه يابي هدف موجب مي شود وظايف مشترک کليه بخشهاي شرکت در زمان طراحي مورد تحليل و آزمون قرار گيرد. در نتيجه تغييرات مهندسي يا مراحل توليد قبل از رسيدن محصول به مرحله توليد. انجام مي شود.
Ø       در سيستم هزينه يابي هدف مهندسي همزمان محصولات و مراحل توليد (به جاي مهندسي ترتيبي) باعث کاهش دوره زماني توليد مي شود. زيرا امکاني را فراهم مي آورد تا براي هر مشکلي بتوان قبل از شروع توليد راه حلي ارائه کرد .

هکاری سیستمی:
عامل تعيين کننده ديگر در موفقيت هزينه يابي هدف همکاري سيستمي مي باشد. تيمهاي چند وظيفه اي توليد و فرآيند، مسئوليت کامل محصول را از مراحل اوليه طراحي تا توليد نهايي را به عهده دارند. همکاري متقابل اين تيم ها مي تواند زمان عرضه محصول را کاهش داده و در نتيجه هزينه هاي مربوط به مرور طرحها و تغييرات مهندسي کاهش مي يابد.

مزاياي همکاري سيستمي :
♣       رهبري مديريت عالي
♣       تيم گرايي
♣       تعهد کاري
♣       اعتماد متقابل
♣       آموزش

هزینه یابی چرخه محصول:
دوره عمر محصول عبارت است از: فاصله زماني بين طراحي تا عرضه محصول جديد به بازار و توقف توليد آن به دليل نبود تقاضاي کافي براي آن در بازار است بنابراين دوره عمر محصول تمام فعاليتهاي لازم از طراحي محصول و خريد مواد اوليه براي ساخت آن تا تحويل محصول ساخته شده و ارائه خدمات پس از فروش را در بر مي گيرددوره عمر از مفاهيم مطرحي است که از ديدگاههاي مختلفي مانند ديدگاه بازاريابي، توليد کنندگان، مشتريان، اجتماع مورد بحث قرار مي گيرد.
الف) ديدگاه بازاريابي :
1- معرفي محصول به بازار
2- رشد محصول
3- بلوغ (رشد نهايي محصول)
4- رکود محصول

ب)  از ديدگاه توليد کننده:
چرخه عمر محصول در حداقل کردن هزينه هاي توسعه توليد، بازاريابي، پشتيباني و خدمات است .

ج) از ديدگاه مشتري (مصرف کننده):
چرخه عمر محصول به معني حداقل کردن هزينه مالکيت محصول است. به اين معني که هزينه هاي عملياتي، مصرف، تعميرات، و واگذاري محصول کاهش يابد .

د) ديدگاه اجتماع :
سه ديدگاه پيش گفته فقط هزينه هاي اشخاص را در نظر ميگيرد. يعني هزينه هايي که مستقيماً به شرکت يا اشخاص اثر دارد به هر حال از ديدگاه اجتماع، فعاليتها و هزينه هاي همراه آن را مانند مصرف يا کنارگذاري محصول و اثرات مثبت يا منفي توليد يا مصرف محصول را اجتماع به دوش مي کشد. که هيچ گروهي به اثرات مثبت يا مضرات و آسيب هايي که مصرف يا توليد محصول به محيط زيست وارد مي ساخت توجهي نداشت.

مشارکت زنجیره ارزش:
هدف نهايي هر موسسه ايجاد ارزش براي مشتريان است. يک موسسه زماني سودآور خواهد بود که ارزش ايجاد شده اش بيشتر از هزينه توليدات و ارائه خدماتش باشد. همه شرکت ها يا سازمانهايي که در يک صنعت بخصوص مشغول فعاليت هستند داراي يک زنجيره ارزش مشابه مي باشند. و آن در برگيرنده فعاليتهايي است که در راه بدست آوردن مواد اوليه طراحي محصول ساختن تشکيلات و واحدهاي توليدي بستن قراردادهاي تعاوني و ارائه خدمات به مشتريان به عمل مي آورند.

مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف:
هزينه يابي هدف تکنيکي براي مديريت سود است که هدف از آن اطمينان يافتن از اين امر است که سودهاي حاصل از محصولات آتي با سودهاي تعريف شده در برنامه بلند مدت بنگاه اقتصادي برابر است اين هدف فقط زماني بدست مي آيد، که محصول جديد رضايت مشتري را برآورده و نظر او را تامين کرده باشد .

هزينه يابي هدف در مقايسه با روش سنتي مديريت هزينه :
بسياري از شرکتها در برنامه ريزي سود از رويکرد سنتي استفاده مي کنند. که همان رويکرد بهاي تمام شده بعلاوه درصدي سود است در اين رويکرد ابتدا هزينه هاي اوليه توليد را برآورد و سپس حاشيه سود را براي بدست آوردن قيمت بازار به آن اضافه مي کنند. و اگر بازار اين قيمت را نپذيرفت شرکت در يافتن راههايي براي کاهش هزينه تلاش مي کند.
در صورتي که هزينه يابي هدف با قيمت بازار و حاشيه سودي که براي محصول برنامه ريزي شده است و با برقراري هزينه هاي مجاز محصول شروع مي شود. و طراحي مراحل عمليات و توليد پس از آنکه هزينه محصول تا ميزان هزينه مجاز کاهش يافت آغاز مي شود.

مبنای نظری هزینه یابی بر مبنای هدف:
تفاوت موجود بين رويکردهاي هزينه يابي هدف و هزينه يابي سنتي در برنامه ريزي سود و هزينه منعکس کننده اختلاف در مباني نظري هر يک از آنهاست. اين مباني در تئوري سيستمها ريشه دارد. که ناشي از طرز تفکر در مورد مديريت و کنترل است. رويکرد سنتي بهاي تمام شده به علاوه درصدي سود از نگرش سيستم بسته سرچشمه مي گيرد. اين نگرش عمل متقابل بين سازمان و محيط آن و بررسي بسياري از متغيرها را در شرح رفتار سيستم نايده مي گيرد. و بعد از مشاهده نتايج واقعي نسبت به اصلاح فعاليتها اقدام مي کند. در مقابل سيستم هزينه يابي هدف يک سيستم باز است.اين رويکرد اهميت سازگاري سازمان با محيط خود را مورد توجه قرار مي دهد. در شرح رفتار سيستم مجموعه پيچيده اي از تاثيرات متقابل درنظر گرفته مي شود. فعاليتهاي اصلاحي قبل از وقوع نتايج واقعي صورت مي گيرد.

جامعه آماری:
با توجه به موضوع تحقیق جامعه آماری ما شامل 12 استاد مالی که از سه دانشگاه برتر مشهد انتخاب شده اندو ما را همکاری کرده اند .

محدودیت های  جامعه آماری:
از میان 12 استاد مالی 2 نفر از آنها از همکاری با ما امتناع ورزیدند و 10 نفر از اساتید مربوط در این تحقیق شرکت کردند .

نمونه آماری و روش نمونه گیری:
با توجه به کوچک بودن جامعه آماری و محدودیت جامعه آماری کل ، جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری تصادفی است .

فرضیات تحقیق:
فرضیه هایی که در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد عبارتند از :
1. مشتري مداري با هزينه يابي هدف رابطه مستقيم دارد .
2. فاصله بين هزينه مجاز و هزينه كنوني با هزينه هدف رابطه عكس وجود دارد .
3. چگونگي طراحي محصول در كاهش هزينه هاي مرتبط با محصول در هزينه يابي هدف تأثير مستقيم دارد .
4. مهندسي ارزش و كايزن با هزينه هدف دست يافتني رابطه مستقيم دارد .
5. چرخه محصول با هدف گذاري هزينه ارتباط مستقيم دارد.

تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها :
فرضیه 1 : متغیر مستقل : مشتری مداری : با توجه به نیازها و خواسته ها ی مشتری در خصوص کیفیت قیمت و زمان
متغیر وابسته : هدف گذاری هزینه ( هزینه هدف ) : هزینه یابی هدف بخشی از فرآیند مدیریت جامع برای بقا سازمان و محیط رقابت فزاینده است .
فرضیه 2 : متغیر مستقل : فاصله بین هزینه مجاز و هزینه کنونی :
متغیر وابسته : هزینه مجاز
فرضیه 3 : متغیر مستقل : چگونگی طراحی محصول  : هزینه ای است که در صورت شناخت محصول با آن هزینه می توان حاشیه سود مورد انتظار با قیمت هدف
دست یافت .
متغیر وابسته : هزینه هدف
فرضیه 4 : متغیر مستقل : مهندسی ارزش و کایزن
متغیر وابسته : هزینه هدف دستیافتنی
فرضیه 5 : متغیر مستقل : چرخه توسعه محصول
متغیر وابسته : هزینه هدف

روش های جمع آوری اطلاعات:
برای هر سؤال 5 گزینه انتخاب شده که به هر گزینه 20 درصد اختصاص یافته است و با استفاده از احتمال و درصد جواب های اساتید مالی به هر سؤال از 100% طبقه بندی و تجزیه و تحلیل گردیده است .
سطح معنی دار برای رد یا قبول فرضیه ، بدست آوردن 60% از 100% جواب به گزینه زیاد یا خیلی زیاد می باشد .

توصیف نمونه مورد بررسی:
از سه دانشگاه برتر مشهد با معرفی یکی از اساتید دانشگاه خود و گرفتن معرفی نامه از 10 استاد مالی سؤالاتی جهت تحقیق و کسب اطلاعات و نتیجه گیری انجام شد .

پاسخ های داده شده:
به سؤال 1 ، 60% از اساتید مالی به گزینه خیلی زیاد و 30% به زیاد و 10% به متوسط پاسخ داده اند .
به سؤال 2 ، 30% به گزینه متوسط و 50% به زیاد و 20% به خیلی زیاد پاسخ داده اند .
به سؤال 3 ، 50% به گزینه زیاد و 40% به گزینه خیلی زیاد و 10% به گزینه کم پاسخ داده اند .
به سؤال 4 ، 90%به گزینه خیلی زیاد و 10% به گزینه زیاد پاسخ داده اند .
به سؤال 5 ، 40% به گزینه زیاد و 30% به گزینه خیلی زیاد و 20% به گزینه متوسط و 10% به کم پاسخ داده اند .

نتیجه گیری:
نتیجه آزمون فرضیه سؤال 1 :
با توجه به پاسخ داده شده که 60% از پاسخ ها به گزینه خیلی زیاد داده شده است در نتیجه بیانگر وجود رابطه بین مشتری گرایی و هزینه هدف وجود دارد

نتیجه آزمون فرضیه 2:
اکثر پاسخها به گزینه ی زیاد وخیلی زیاد می باشد (تقریباً 70% به گزینه زیاد)در نتیجه این فرضیه نیز تایید شده

نتیجه آزمون فرضیه 3:
با توجه به پاسخهای داده شده،اکثر پاسخها به گزینه های زیاد و خیلی زیاد بوده در نتیجه این فرضیه هم تایید می شود

نتیجه آزمون فرضیه 4:
با توجه به پاسخهای داده شده فرضیه 100% تایید شده چون همه فقط به زیاد و خیلی زیاد پاسخ داده اند در نتیجه بیانگر وجود رابطه بین مهندسی ارزش و کایزن می باشد و این رابطه مستقیم است.

نتیجه آزمون فرضیه 5:
با توجه به درصد بیشتر پاسخ داده شده که تقریباً70% به گزینه زیاد است می توان نتیجه گرفت که این فرضیه هم تایید می شود رضیه مربوطه تایید شده

نتیجه گیری کلی فرضیه های بررسی شده:
نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مربوطه با هزینه هدف همسو بوده به جز فرضیه 2 که بیانگر وجود رابطه عکس است و بقیه موارد با افزایش دقت در آنها میتوان بهایابی دقیقتری بر مبنای هزینه هدف انجام داده که در نتیجه بهای تمام شده محصول دقیقتر و در نتیجه سود بیشتر برای شرکت و بهبود کیفیت محصول را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه هزینه یابی هدف به عنوان جدیدترین و دقیقترین متد امروزه ،میتواند بر سودآوری شرکتها بسیار موثر باشد و باید عوامل مورد بررسی در اجرای این روش ،مورد توجه قرار گرفته و کنترل شود.

منابع و مآخذ:
مجله حسابدار
هزينه يابي هدف ومديريت زنجيرهاي عرضه ترجمه:دکتر حسين اعتمادي
بهترين تجارب در هزينه يابي هدف ترجمه:دکتر رحماني

“Target costing & value engineering”, productivity Press, Copper R & Slagmulder R, (1997).

“Develop profitable new products with target” Copper R & slagmulder R, (1999).
“Valve analysis in design”, new york: free press, Flower, T.C. (1990).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *