مدیریت مالی و اقتصادی

روش های سرمایه گذاری

روش هاي سرمايه گذاري  :
1- روش مستقيم
2- روش غير مستقيم
3- روش نیمه مستقیم

1- روش مستقیم
– در روش مستقيم بين سرمايه گذار و سرمايه پذيررابطه مستقيم برقرار مي شود . اين  شيوه اغلب بين دوستان و آشنايان نزديك انجام مي گردد

2- روش غیر مستقیم
در روش غير مستقيم بين سرمايه گذار وسرمايه پذير يك موسسه مالي به عنوان واسطه عمل مي نمايد . به عبارتي سپرده گذار /سرمايه گذار وجوه خود را در اختيار اين موسسات قرار مي دهد و سرمايه پذير نيز از طريق اين موسسات منابع مالي لازم را تامين مي نمايند . در اين روش ريسك مربوط به سرمايه گذاري  و يا وام دهي بعهده واسطه موسساتي كه به عنوان واسطه مالي عمل مي نمايد . در اين روش ريسك مربوط به سرمايه گذاري و يا وام دهي بعهده واسطه مالي است و سرمايه گذاران هيچگونه ريسكي را تقبل نمي نمايند .
مــوسساتي كه به عنوان واسطه مالي عمل مي نمايند شامل بانك هاي تجاري ، بانك هاي تخصصي، شركت هاي بيمه ، بانك هاي پس انداز ، شركت هاي سرمايه گذاري ، صندوق مشترك سرمايه گذاري ( Mutual Fund ) صندوق هاي بازنشستگي Pension Fund و موسسات مشابه مي باشند .

3- روش نیمه مستقیم
روش نيمه مستــقيم بين سرمايه گذار و سرمايـه پذير ، مـوسسات تخصصــي مانند بانـك هاي ســرمايه گذاري ((Investment Banks  قرار مي گيرند . اين نوع موسسات تخصصي پس از مطالعه دقيق ميزان احتياجات سرمايه پذير ، نحوه استفاده از وجوه ، تعيين مناسب ترين نوع اسناد و اوراق بهادار ( سهام عادي ، سهام ممتاز ، اوراق قرضه ، اوراق قرضه قابل تبديل به سهام يا ابزار ديگر ) ، ابزار مورد نظر را پذيره نويسي ( Underwrite ) نموده به سرمايه گذاران ( شامل موسساتي چون بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي و اشخاص حقوقي ) به فروش مي رسانند . اين موسسات نقش ” متخصص “ و  ” كارگزار“ را بازي مي نمايند و خود ســرمايه گذار بلند مدت در اوراق بهادار نمي باشند . اوراق سهام يا قرضه خريداري يا تعهد شده توسط اين موسسات پس ازمدت كوتاهي به فروش مي رسد. بانك هاي سرمايه گذاري از جمله واسطه هاي مالي موقت مي باشند كه در روش نيمه مستقيم وظيفه انتقال وجوه از ســـرمايه گذاران به ســــرمايه پذيران را به عهده دارند.
منبع:  sanaaye.com/market.htm