مدیریت مالی و اقتصادی

نمونه ای از شرح وظایف پست های مالی

مورد مطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرح وظایف مدیر مالی
نظارت براجراي صحيح تصويب نامه ها ، مقررات وروشهاي مالي موردعمل در صنايع پتروشيمي وهماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مالي و حسابداري شركت با توجه به مقررات جاري و تصويب نامه هاي فوق
نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري
نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري –نظارت بر فعاليت هاي حسابداري شركت و ارايه روشها و خط مشي ها و برنامه هاي مربوط به فعاليتهاي حسابداري مالي    ،حسابداري اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز
حسابداري طرحها و امور ذيحسابي – نظارت برتدوين ، كنترل و هماهنگي مقررات مالي – نظارت بر بررسي مسايل مالياتي شركتهاي  تابعه
نظارت بر امور طراحي ، اجرا و كاربرد روشهاي سيستمهاي يكنواخت مالي و صنعتي در سطح صنعت

امورتدوين و كنترل مقررات مالي
نظارت بر برسي وتفسيرآيين نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالي تهيه شده توسط امورتدوين ومقررات صنعت نفت و كنترل هاي لازم براي اجرا و هماهنگي آنها
نظارت بر تهيه سيستم ها و روشهاي مالي صنعتي يكنواخت درسطح صنعت و تغييرات لازم درآنها و نظارت بر پياده سازي سيستم ها و روشها
نظارت وبررسي درحل و فصل مسايل و مشكلات مالياتي شركتهاي تابعه
نظارت بر فعاليتهاي واحدخدمات ماشيني و نيز بررسي و اجراي روشها و تكنيك ها،  و تاييد برنامه هاي طراحي شده توسط واحد خدمات ماشيني

امور برنامه ريزي مالي و بودجه
نظارت بر تامين اعتبارات ووجوه لازم براي سرمايه گزاري در طرحهاي پتروشيمي وبازپرداخت وامها و سررسيدها
نظارت بر ايجاد سيستم متمركز كنترل منابع و مصارف مالي صنعت پتروشيمي وارايه نحوه استفاده منابع پولي و ارزي شركت به هيات مديره
نظارت و كنترل براي جلوگيري از راكد ماندن منابع ريالي و ارزي
نظارت بر تجزيه و تحليل وتفسير گزارشهاي مالي شركتهاي تابعه و تهيه گزارشهاي تلفيقي و آمارواطلاعات براي هيات مديره
نظارت برتهيه و تنظيم بودجه و كنترل هزينه هاي جاري وسرمايه اي شركت و ارايه به هيات مديره ومجمع عمومي
ارايه بودجه هاي مصوب به سازمان برنامه و بودجه

امور حسابداری
نظارت و كنترل اجراي صحيح كليه روشها و آيين نامه ها و مقررات  شركت ملي پتروشيمي ونفت  و كليه قوانين متداول محاسبات عمومي ايران در امورحسابداري
نظارت بر سندرسي كليه اسنادمالي صادره ازواحدهاي مختلف حسابداري شركت طبق روشهاوبخشنامه هاي پتروشيمي و نفت ، قانون محاسبات عمومي ،قانون تجارت وقوانين مالياتي
نظارت بر انجام فعاليتهاي حسابداري مالي وكنترلهاي لازم درمورد نگاهداري دفاتر حسابداري مالي پتروشيمي
نظارت بر تهيه تنظيم گزارشهاي مالي پتروشيمي و ارايه به هيات مديره
نظارت وكنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدي ريالي و ارزي وحساب بانكي شركت وكنترل وجوه براي مصارف شركت و جابجايي بموقع حسابها
نظارت بر انجام كليه عمليات حسابداري حقوق ودستمزد و مالياتها
نظارت و كنترل فعاليتهاي حسابداي اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز  ، تهيه گزارشهاي مربوط به وضعيت ارزي ، ميزان ارز تخصيص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانك مركزي وارزيابي هاي ارزهاي تخصيص داده شده
نظارت بر فعاليتهاي ذيحسابي در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمراني از منابع سازمان برنامه و بودجه و يا بودجه شركت نفت
نظارت برفعاليتهاي حسابداري طرحهاي عمراني شركت و كنترل خرج هزينه ها مطابق مقررات محاسبات عمومي ومقررات مالي شركت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *