عکس و مکث مدیریت

تحریک

خنده

با خنده می توان دیگران را تحریک نمود
عکس و مکث؛آيا با جادوی کلمات می توان افراد را تحریک به کاری پر ریسک نمود؟

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………