عکس و مکث مدیریت

تعارض

تعارض

تعارض(Conflict)؛ تعارض شدیدباعث سرخوردگی درکار می شود.

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………