عکس و مکث مدیریت

حقوق

عكس و مكث: پرداخت به موقع حقوق كاركنان در عملكرد آن ها اثر دارد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………