عکس و مکث مدیریت

شنیده ها

در گوشي

شنیده ها سند محکمی برای قضاوت مدیران در مورد کارکنان نمی باشد

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………