عکس و مکث مدیریت

فراق

لحظه ای چند بر اين آب نظر کن ،آب ، آيينهء عشق گذران است.تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است ،باش فردا که دلت با دگران است. زنده ياد فريدون مشيري

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………