عکس و مکث مدیریت

مدیریت ذره بینی

مدیریت ذربینی

پرداختن بيش از حد به جزئيات مدير را از امور مهم باز مي دارد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………