عکس و مکث مدیریت

مدیریت ریسک

عکس و مکث:مدیران باید برای خطرات(هزینه ها) احتمالی تصمیمات خود تمهیداتی بیندیشند

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………