عکس و مکث مدیریت

مشتری

مشتری

مشتری مداری؛به کارکنان چگونگی برخورد با مشتریان عصبانی را بیاموزیم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………