عکس و مکث مدیریت

کلید

عکس و مکث؛موضوع: کلید(key):برای هر مسئله ای مدیران باید کلید حل مخصوص آنرا پیدا نمایند.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………