مدیریت راهبرد و چشم انداز

تاکتیک (رهیافت)

گردآوری:  مهدی یاراحمدی خراسانی

تعریف تاکتیک
تاکتیک علم اداره ی نیروها در صحنه است.
و سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می گردد.
تمدن غرب در ادبیات سیاسی خود، مدیریت را در چهار سطح لایه بندی می کند:
– سطح استراتژیکی Strategical Level
– سطح عملیاتی Operational Level
– سطح تاکتیکی Tactical Level
– سطح تکنیکی Technical Level

تعیین تاکتیک
علاوه بر برنامه، در یک عملیات استراتژیک نیازمند تاکتیک‌های روزآمد می‌باشیم. گرچه تاکتیک عمدتاً به‌عنوان یک اصطلاح نظامی به کار رفته، اما درواقع در این نوع از عملیات مکمل ضروری برنامه قلمداد می‌شود. برخی تاکتیک را روش‌گذار از هریک از مرحله‌ها و یا موانع تعریف کرده‌اند؛ چنانکه در جنگ، گرفتن تپة معینی اهمیت تاکتیکی دارد و یا در سیاست، به جلب‌کردن نظر یک طیف خاص در انتخابات و یا به‌کاربستن شگردهای خاص برای مواجهه با رقیب تاکتیک گفته می‌شود. در عین حال، تاکتیک را باید اجمالاً به شگردها و روشهای خاص برای پیشبرد برنامه استراتژیک با مقتضیات زمان و محیط تعریف کرد که عمدتاً پس از تدوین برنامه مورد توجه استراتژیستها قرار می‌گیرد. برای نمونه، تاکتیکهایی که می‌تواند در برنامه جامع و استراتژیک تولید علم و نظریه‌پردازی مورد توجه ما قرار گیرد، قابل ذکر می‌باشد.

تاکتیک
براي اينكه بتوان از منابع مؤسسه به مؤثرترين شكل استفاده نمود ، به تصميم گيري هاي كوتاه مدت مطابق با وضعيت كه تغيير مي كند . نيازمنديم كه تاكتيك ناميده  مي شود . اين تصميمات ، استراتژي هاي وظيفه اي و يا استراتژيها زيرين نيز ناميده مي شوند .

تفاوت استراتژی و تاکتیک
تفاوت استراتژي و تاكتيك در اين است كه استراتژي ، تصميمات كلي اختصاص دادن منابع مؤسسه براي تحقق هدفهاي مؤسسه است ، در حاليكه تاكتيك در رابطه با به حركت درآوردن اين منابع ، يعني به اجرا گذاشتن آنهاست . به اين ترتيب تصميم هاي تاكتيكي ، جزئيات تصميمهاي استراتژيك را در برمي گيرد ، بعبارت ديگر تاكتيكها تصميماتي در جهت: الف) استفاده مؤثر از منابع موجود و ب) جزئيات اجراي استراتژيهاست ، بويژه درخصوص استفاده مؤثر از منابع ، تصميمات تاكتيكي هفته اي ، ماهانه ، سالانه ، بنا به وضعيتهايي كه پي در پي تغيير مي يابد از نظر گذرانده شده و دوباره برنامه ريزي مي شود ، اما تاكتيكهاي معطوف به به كار بستن (به اجرا گذاشتن) استراتژيهاي كلي هم كه به جزئيات رو مي كند اگر ضرورت ايجاب كند تخصيص منابع جديد را تنظيم مي كند ، براي مثال در مراكز شهرهاي مهم ، اگر مديران يك شركت بخواهند در باره افتتاح ده شاخه جديد فعاليتي تصميم اتخاذ كنند ، تصميمات مربوط به موضوعاتي مانند اينكه در كدام شهرها ، در كدام شاخه فعاليت ، چه زمان ، مكانهاي استقرار در شهرها و بهترين روزهاي افتتاح هركدام يك تاكتيك به شمار مي آيد ، در نهايت مي توان گفت تاكتيكها از انديشه و اجراهاي خيلي ويژه و كوتاه مدت تر شكل ميگيرد كه از جمله آنها مي توان به تصميماتي اشاره كرد كه نه تمامي سازمان ، بلكه دربرگيرنده قسمتهاي آن است كه بيشتر مبتني برطرحهاي متكي برتجزيه و تحليل هاي درون سازماني و يك واسطه كمكي در تحقق پذيري استراتژي است .

What is Tactics?

 

What is Tactics?
A tactic is a specific action taken to address a specific situation. A tactic is part of a specific plan or strategy. Tactics take different shapes and forms. A tactic can be as simple as wearing a particular color, or as involved as bringing formal charges against government officials in an attempt to remove them from office. Human rights workers all over the world utilize a wide variety of creative tactics to bring about positive changes in their culture.

OBJECT:
First person (or team) to throw three of each of 20, 19, 18, 17 16 15, treble, double and bull and be ahead on score wins.

HOW TO PLAY:
The first person to throw 3 of a target (eg 20 or double) is deemed to have “opened” that target. Meaning, each successive time that target is hit by that player before the target is deemed “closed” points are scored. Throwing a treble 20 counts as three 20’s and a treble. Throwing a double bull counts as two bulls and a double.
As in the example for 20, each 20 thrown is worth 20 points, each treble 20 is worth 60, etc.
As in the example of double, a double 7 is worth 14, a double bull is worth 50, etc.

If a player has both 20 and treble opened for example, then treble 20 is worth 120 points. The player counts 60 points for treble 20 and 60 points for the treble.
Once the second player throws 3 of an “open” target, the target is deemed “closed”. Anyone hitting a closed target looses that amount of points.
As in the example for 20, each 20 thrown is worth -20 points, each treble 20 is worth -60, etc.
As in the example of double, a double 7 is worth -14, a double bull is worth -50, etc.

If both 20 and treble are closed for example, then treble 20 is worth -120 points. The player counts -60 points for treble 20 and -60 points for the treble.
If a player as 20 open but trebles are closed, a treble 20 scores nil, 60 for the treble 20, but –60 for the treble.
Don’t worry about any of this, this software will take care of all the calculations.

If the player with less points throws all the targets first, he must use the numbers that are still open to score; or, hope for the opponent to throw points in order for his score to become the high score. The person who has thrown all his targets but is still behind can also “wimp out” and just be seated hoping the opponent will win it for him. But be careful, you could be giving away the game.

STRATEGIES:
There is also the decision between offence and defense. Do you open your own targets and score, or do you shut down the opponent because he is scoring. You need points to win, there are many ways to get them.

Then there is the bull. Shooting for it early and missing puts your darts in targets that count. Doing it after they are closed gives you negative points each time you miss. This could be costly. On the other hand shooting for bulls while your opponent is clobbering the 20’s may or may not be good – ie they will need the bulls later.
Strategy is always opponent, game and situation dependant so it is hard to generalize. But a favorite of mine is to open the 19 and trebles and start shooting treble 19 for 114 points each. I find treble 19 easier to hit than treble 20.
If you need points, score them before the treble and double gets closed. Much harder after that.

Remember you need doubles. Players often ignore that and there is nothing worse than trying to shoot double 14 in the safe area of the board late in a game because you need 2 doubles. Also remember, double bull is a double. Shooting for double bulls achieves 2 goals, doubles and bulls.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *