مدیریت اسلامی

سلامت رفتاری در مدیریت اسلامی

ارزش های اسلامی در مدیریت

آموزه ها و حکمت ها و سنت های بزرگان

دین همواره می بایست برای مدیران جامعه ی

اسلامی بعنوان راهنمای عمل مورد عنایت و توجه

قرار گیرد.اگر مدیری بخواهد با آمیزه ای از ویژگی ها و

خصایص رفتاری متناسب با ارزش های مدیریت اسلامی به انجام

وظیفه بپردازد باید در جهت مدیریت رفتار خود موارد زیر را در رفتار ملحوظ دارد

تا از این طریق با بهره گیری از سلامت اداری و رقتاری به کامیابی های مدیریتی نائل آید:

گذشت:

سازنده‌ترين كلمه گذشت است … آن را تمرين كن .

کارگروهی:

پرمعني‌ترين كلمه ما است … آن را به كار ببر.

عشق:

عميق‌ترين كلمه عشق است … به آن ارج بنه.

پرهیز از تنفر:

بي رحم‌ترين كلمه تنفر است … از بين ببرش.

پرهیز از حسد:

سركش‌ترين كلمه حسد است … با آن بازي نكن.

پرهیز از خودخواهی:

خودخواهانه‌ترين كلمه من است… از آن حذر كن.

کظم غیظ:

ناپايدارترين كلمه خشم است… آن را فرو ببر.

مقابله با ترس:

بازدارنده ترين كلمه ترس است … با آن مقابله كن.

کار:

با نشاط‌ترين كلمه کار است … به آن بپرداز.

پرهیز از طمع:

پوچ ترين كلمه طمع است … آن را بكش .

صبر:

سازنده ترين كلمه صبر است… براي داشتنش دعا كن.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………