مدیریت اسلامی

25فرمان (برگرفته از آموزه های اسلامی) برای مدیریت رفتار

۱.نهال دوستي واقعي آهسته رشد مي کند.

۲.بزرگتر از آرامش فکر هيچ خوشبختيي نيست.

۳.سخت نگيرييد.بر غم ها و نگراني هاي خود بخنديد تا ببينيد چگونه دود مي شوند و به هوا مي روند.

۴.هر وقت بتوانيم بعد از شکست لبخند بزنيم شجاع خواهيم بود.

۵.مايوس مباش زيرا ممکن است آخرين کليدي که در جيب داري قفل را بگشايد.

۶.اگر تورا دشمني مي باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمني نباشدبي قدر و بها مي باشد.

۷.براي کسي که آهسته و پيوسته راه مي رود هيچ راهي دور نيست.

۸.زندگي خيلي جدي تر از آن است که بخواهيد درباره اش جدي صحبت کنيد.

۹.بهترين درمان براي قلب هاي شکسته اين است که دوباره بشکند.

۱۰.خوشبخترين انسان کسي است که خوشبختي را درون خانه ي خود جستجو کند.

۱۱.بهترين انتقام ها فراموشي و بخشش است.

۱۲.عالي ترين سلاح براي مغلوب کردن دشمن خونسردي است.

۱۳. عشق کد زندگي ست.

۱۴.عاشق شدن هنر نيست عاشق ماندن هنر است.

۱۵.زندگي به سه چيز پايدار است:اميد.صبر و گذشت.کسي که هر يکي اينها را داشته باشد هرگز فرو نمي ريزد.

۱۶.صبر کليد پيروزي است.

۱۷.اين شکست ها هستند که مو فقيت ها را جذاب مي کنند.

۱۸. هميشه اميد داشته باش چون هميشه فردايي هست.

۱۹. شوخي شوخي به گذشته ها نگاه کنيد و جدي از آنها درس بگيريد.

۲۰. دوست آن نيست که يک دل به صد يار دهد دوست آن است که صد دل به يک يار دهد.

۲۱.محبت خرجي ندارد در حالي که مي تواند همه چيز را خريداري کند.

۲۲.انسان تا زماني که طعم تلخي ها را نچشد معناي خوشبختي را درک نمي کند

۲۳.غرور انسان را نابود مي کند.

۲۴.رازت را به کسي نگو ! وقتي خودت نمي تواني آن را حفظ کني چگونه از ديگران انتظار داري که آن را برايت حفظ کنند؟

۲۵.از زندگي هر آنچه لياقتش را داريم به ما مي رسد نه آنچه آرزويش را داريم.