دانشمندان مدیریت

رابـــرت اوون

 

 

“رابرت اوون “فيلسوف و مصلح اجتماعي انگليسي


رابرت اوون “فيلسوف و مصلح اجتماعي انگليسي در” نيوتون “متولد شد .از پدرش يك كارخانه نساجي به ارث برد و به زودي سرمايه دار معروفي شد اما چون مردي مهربان بود ،براي رفاه كار كارگرانش از ساعات كار كم كرد” اوون “اولين كسي است كه در جهان به فكر راحتي كارگران افتاده و اصول سوسياليسيم را از حرف به مرحله عمل درآورد .او مبتکر «سوسياليسم تعاوني» است که افکار خود را در اسکاتلند و در آمريکا به معرض تجربه گذاشت. اوون با اين عقيده که جامعه بايد عاري از فقر، جنايت و مرض باشد و مردم با شادي و خوشبختي و بدون ترس و هراس از آينده و در نهايت خوش بيني زندگي کنند، طرح مدينه فاضله خود را نوشت و نخستين مدينه فاضله را به نام نيو لاناركNew Lanark  به وجود آورد.اوون گفته مديريت جامعه بايد خالي از هرگونه ضعف باشد و مردم به تحقيق بدانند که براي اداره جامعه چه کساني را انتخاب کنند، بنابراين بايد دسترسي منصفانه به شناخت چنين افرادي وجود داشته باشد. وي معتقد نبود که دوره يک نماينده بايد به اتمام برسد تا کنار برود.بلکه اعضاي جامعه بايد بتوانند هر وقت که احساس کنند در انتخاب نماينده اشتباه کرده اند او را برکنار سازند. به عقيده او ، جبران اشتباه بايد فوري باشد. به اشتباه نمي توان مهلت داد. اوون به جاي به کار بردن واژه« سوسياليسم» ، از فرضيه خود به هماهنگي جهاني انسان ها و جوامع بشري نام برده و داشتن زندگاني خوب و خوش بيني و اميد را حق انسان خوانده  است.اوون اعلام داشت که کشاورزي و صنعت و ساير منابع توليد که محصول آنها مورد نياز همگاني مردم است بايد به صورت تعاوني اداره شوند.اوون با فروش هرگونه زمين مخالف بود و زمين و منابع زير زمينی را همانند هوا متعلق به همگان مي دانست که بايد در دست دولت باشد.فرضيه ” اوون ” دولت ها را مکلف مي کند که با وضع قوانين و اجراي دقيق آنها توزيع ثروت را ميان مردم متعادل کنند تا جرائم و فساد به حداقل برسد و از كينه و نارضائي كه عصيان نتيجه آن است اثري نباشد.برخي از اسلام شناسان غرب ، انديشه هاي « اوون » را بيش از هر فرضيه پرداز اروپايي ديگر ، نزديك به تعاليم اسلامي مي دانند كه تاكيد بر تعاون در امور و محدوديت مالكيت و نفي بهره بانكي و رد اجحاف ، احتكار و كم فروشي دانسته اند.

 

Robert Owen(1771–1858):Frequently referred to as the father of modern personnel management. He experimented with improving working conditions in the factories and raising the minimum age for working children. He successfully used his experiments to get national legislation passed, limiting the abuse of child labor. He provided meals at the factories for on-duty employees and set up company stores to sell necessities at cost, and sought to improve the community by building houses and streets and making the community and factory attractive.During his time period, the realisation had dawned on employers in the new large industries, that if their employees were better treated, educated and happier with their lot then, they would work harder as a result. Robert Owen of New Lanark, Scotland, took a keen interest in discovering how the mining companies at Wanlockhead and Leadhills, looked after their miners and families and some of what he learned here, was applied to his mills in the Clyde

 

Valley

{endslide}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *