مدیریت فناوری اطلاعات

كـار از راه دور

 

اشاره

«كـار از راه دور»، اوايل، مختص به كاركناني بود كه كارهايي كم درآمد و سـاده چـون وارد سازي اطلاعات DATA ENTRY  را انجام ميدادند، اما امروزه، در كشورهاي پيشرفته، هستند مديراني كه حداقل 6 روز در ماه رابـه «كار از راه دور» سپري ميكنند.

آغاز کار از راه دور

از اواخـر سـالهاي 1970، وقـتي كه ميكروكامپيوترها و مودمها در دسترس عـموم قـرار گرفتند روياي «كار از راه دور» يا Telecommuting به شكلي كـاملتر و كـاراتر بـه حقيقت پيوست، به گونه اي كه بروز آن موجب جهشي چــشمگير در مــيزان بــهرهوري گـرديد. گـسترش روزافـزون اسـتفاده از كامپيوترهاي شخصي در منزل و پيشرفت فنآوري ارتباط و اتصال كامپيوترها بـوسيله مـودم، از طريـق خـطوط مـعمولي تـلفن مـوجب شـد تا كاركنان و كـارفرمايان بـه اسـتفاده از اين دستاورد نوين عصر ارتباطات و اطلاعات روي آورنـد. بـا در اخـتيار داشـتن يك كامپيوتر شخصي كه مجهز به كارت مـودم اسـت و همچنين يك خط تلفن معمولي، كاركنان ميتوانند وظايف كاري خـود را دور از مـحل كـار و بـدون حـضور فيزيكي در آنجا، در خانه خود انجام دهند، بعد، حاصل و نتيجه و گزارش كار خود را به كامپيوتر مستقر در محل كار منتقل نمايند. به اين ترتيب، كارمند ميتواند دور از هياهو و شـلوغي مـحل كـار، بـدون وقفههاي احتمالي، اشغال جا و فضاي اضافي و اسـتفاده از تـجهيزات و تـسهيلات احـتمالاً محدود موسسه، در راحتي و باآرامـش بـيشتر از وقـت و زمـاني كه در اختيار دارد بهتر استفاده كند نـتيجتاً از رقم هزينه هاي معمول خود- كه قبلاً به لحاظ اجبار در داشتن حضور فيزيكي در محل كار بر او و حتي كارفرمايش تحميل ميگرديد- بكاهد و نهايتاً كار را سريعتر و با بهرهوري و كارايي بالاتر تحويل دهد.

نیم نگاهی به فراز و نشیب های کار از راه دور

مطالعات و بررسيهاي اخير حاكي از آن بوده است كه 75 درصد از كاركناني كـه به شيوه «كار از راه دور» اشتغال داشتهاند بهره وري بيشتري از خود نـشان دادهانـد. سطح بهرهوري اين افراد 30 درصد بيشتر از سطح بهره وري افـرادي است كه در محل كار خود حضوري ثابت دارند. اين بررسيها همچنين نـشان داده انـد كـه 63 درصـد از شـركتها و موسساتي كه اجازه ميدهند كـاركنانشان بـا شـيوه «كار از راه دور» وظايف خود را انجام دهند در راسـتاي شيوه «كار از راه دور»، آموزش ويژهاي براي كاركنانشان در نظر نـگرفته اند و ايـن امـر بـيانگر ايـن نـكته قـابل توجه است كه اكثريت كـاركنان خود استفاده از اين شيوه را قبلاً آموخته اند و تنها كسب مجوز اجـراي آن بـرايشان اهميت دارد. در ايالات متحده امريكا، از اوايل دهه 90 حـدود 8 مـيليون نفر به شيوه «كار از راه دور» اشتغال داشته اند كه طبـق آمار و اطلاعاتي كه اخيراً از سوي دفتر «سنجش ايالات متحده» منتشر شده است، سه و نيم ميليون نفر از اين افراد در خانه خود مشغول به كار بـوده اند. نـكته بسيار جالب ديگري كه در اين گزارش مشاهده مي شود اين اسـت كه اين رشد چشمگير و فزاينده در بكارگيري شيوه «كار از راه دور» پـيش از رشـد سريع و گسترده اينترنت و استفاده از بزرگراههاي اطلاعاتي بوقوع پيوسته است و اكنون، طبق آخرين آماري كه در سال 1997 منتشر شده است تعداد افرادي كه با كامپيوتر و از راه دور كار ميكنند بالغ بر 11 مـيليون نـفر بـوده اسـت كه انتظار مي رود اين رقم تا سال 2002 به 25 ميليون نفر برسد.

گام به گام «كـار از راه دور»

«كـار از راه دور»، اوايل، مختص به كاركناني بود كه كارهايي كم درآمد و سـاده چـون «وارد سازي اطلاعات (DATA ENTRY)» را انجام ميدادند، اما امروزه، در كشورهاي پيشرفته، هستند مديراني كه حداقل 6 روز در ماه رابـه «كار از راه دور» سپري ميكنند و طبق مطالعات انجام شده توسط شركت تحقيقات بازرگانيFIND/SVP، «كارمند از راه دور» معمولي به طور متوسط 000ر51 دلار درآمد دريافتي داشته است. از سال 1995 تعداد اين افراد تا39 درصـد افـزايش يـافته اسـت كه اين امر روند رو به رشد «كار از راه دور» را مستحكمتر به اثبات ميرساند.

«كار از راه دور»؟ چرا حالا؟

بـا تـوجه بـه آنچه در بالا آمد، شايد اين پرسش نيز براي شما مطرح شده بـاشد كـه چـرا حـالا بـايستي بـه مـقوله اي بـه نـام «كار از راه دور» بـپردازيم؟ دلايـل بسياري براي پاسخ به اين پرسش دارم كه در ادامه به بـرخي از آنها خواهم پرداخت، اما پيش از آن لازم است تا نكته ناگفته اي را بگويم: «كار از راه دور» مقوله اي نيست كه تنها مختص به اين زمان و سالهاي اخير باشد. از ابتداي دوره پيشرفتهاي سريع در فنآوري ارتباطات و اطلاعـات، رسـانه هاي گـروهي، افراد- اگرچه در تعدادي كمتر و رده‍ هايي خـاص – ميتوانستند به «كار از راه دور» روي آورند و به نحوي درگير آن بـاشند. در دهـه 50 نيز يك روزنامه نگار ميتوانست با استفاده از تلفن،گزارش خبري خود را به دفتر روزنامه مخابره كند و يك ساعت بعد خبر چاپ مـطلبش را از طريق تلگراف دريافت كند. اما آنچه امروز مورد توجه قرار گـرفته اسـت فـراگير شـدن مـقوله «كار از راه دور» به لحاظ پيشرفت در فـنآوري كـامپيوتر، ارتـباطات و اطلاعرساني است كه افراد بسياري را به خود جذب كرده است.

اصـولاً اگـر بـخواهيم تـعريف سادهاي از «كار از راه دور» داشته باشيم بـايستي آن را ايـنگونه تعريف كنيم: «كار يا اشتغال از راه دور» يعني «كـار» را بـه سـمت «كارگر» حركت دادن. پيش از اين تمام تلاش شركتها و مـوسسات ايـن بـود كه «كارگر» را به سمت «كار» حركت دهند و اكنون، با تـوجه بـه امكانات و تسهيلاتي كه فنآوري نوين ارتباطات و اطلاع رساني در اخـتيار بـشر قـرار داده است ميتوان از ميزان حضور فيزيكي كاركنان در محل كار كاست و بر ميزان بهرهوري آنان افزود.

 فن آوري هاي جديدو مبحث «كـار از راه دور»

در چـند سـال اخـير، پـيشرفت فنآوري در كليه زمينه ها باعث شده است تاامـكانات، تـجهيزات و دستگاههاي ارتباطي و اطلاعاتي به سهولت و با صرف هـزينه هاي كـمتري از «مـحلهاي كـار» به «خانه ها» انتقال يابد. امروزه وجـود يـك دسـتگاه «فـاكس» در خـانه امري نيست كه چندان تعجب برانگيز بـاشد. كـامپيوترهاي شـخصي، با قيمتهايي مناسب در دسترس قرار دارند و افـراد مـيتوانند بـا صـرف هـزينه هاي معقولي اين امكانات را براي خود فراهم آورند. كامپيوترهاي كتابي Notebook كه به راحتي در يك كيف دستي كـوچك قابل حمل ميباشند شرايطي را پديد آوردهاند كه كاركنان ميتوانند تـمام كـارهايشان را هميشه كنار دست خود داشته باشند. دستگاههاي فاكس يـا همان كامپيوترهاي كتابي كوچك ميتوانند با استفاده از مودم اسناد،مـدارك، مـطالب و فـايلهاي مختلف را خيلي سريع به دست افراد مورد نظر بـرسانند و بـا اسـتفاده از «پست صوتي» در هر لحظه ميتوان به پيامهاي صـوتي ضـبط شـده دسـترسي داشـت. تـلفنهاي هـمراه (مـبايل) و سرويسهاي ديـجيتالي كـه شـركتهاي مـخابرات كـشورها در اختيار مشتركين خود قرار مـيدهند، بـرگزاري يـك جـلسه مذاكره را آن هم پشت فرمان اتومبيل ميسرســاخته اند. يكي از جالبترين و مهيجترين فنآوريهاي كنوني استفاده از «شـبكه هاي خـدمات ديـجيتال مجتمع» يا ISDN است كه سرعت و كيفيت ارسال دادهها را دهها برابر افزايش داده است. ارتباطي كه با استفاده از اين فـن آوري نـوين برقرار و ايجاد ميشود موجب شده است تا كامپيوترهايي كه در فـواصل بـسيار دور هستند به گونهاي به هم متصل شوند كه گويي در دو اتاق مجاور هم قرار دارند.

 تغيير در شيوه زندگي افراد

بـدون شـك، در سالهاي اخير متوجه تغيير در شيوه و روش زندگي افراد در كـانون خـانوادگيشان شـده ايد. اين تغيير مسلماً يكي از اثرات اجتناب نـاپذير پـيشرفت فـنآوري در كـليه امور زندگي است و بشر همواره در پي يـافتن راههـايي براي تطبيق خود با شرايط موجود بوده است. با يك نگاه اجـمالي بـه وضـعيت كار و اشتغال در يك خانواده معين، معلوم ميشود كه تـعداد سـاعات كاري افراد افزايش يافته است و در آن خانواده حداقل دو نـفر بـايستي درآمـد مـعيني داشـته باشند. والديني كه يك يا دو فرزند دارنـد نيز بايستي بتوانند انجام امور خانه و بچهها را اداره و تنظيم كنند و در عين حال در محل كارشان نيز حضور يابند. با توجه به هريك از اين موارد و بسياري از موارد مشابه، والدين اكثراً پس از حضور در محل كـار، به خاطر خستگي ، كم خوابي و بيماري بهرهوري پاييني خواهند داشت و حـتماً مـتوجه شدهايد كه بسياري از امور مربوط به خانه در محل كار،پشت ميز كار، با تلفن محل كار و حتي با كمك همكاران ديگر پيش ميرود و براي اين كار، هم كارفرما متضرر مي شود و هم كارمند: كارفرما به لحاظ تـخصيص فضاي كاري، تجهيزات، لوازم و پرداخت هزينه هاي اضافي و جانبي و در نـهايت تـاخير در اجـرا و انجام «كار»، كارمند به خاطر هزينهاي كه صـرف رفـت و آمد، خورد، خوراك و پوشاك خود كرده است و احياناً قرص هاي اعصابي كه در بين ساعات كاري مصرف نموده است!

 در گـزارشي در مـورد «كار از راه دور» آمده بود كه شركتهاي بزرگ بابت واگـذاري انـجام امـور جـاري خود به «كارمندان خانگي» از دولت يارانه دريافت ميكنند و علاوه بر آن با صرفه جويي هاي حاصل از «كار از راه دور» كـه بـالغ بر 5 هزار دلار در سال به ازاي هر كارمند بوده است، توانسته انـد مـيزان بهره وري شركتهاي خود را تا 20 درصد بالا ببرند. بلي، شما نـيز اگر مزاياي «كار از راه دور» را ميدانستيد ممكن بود به عنوان يك مـدير روزهـاي آخـر قـرن بيستم اين آگهي را به يكي از روزنامه هاي فردا بدهيد:

آگهي استخدام

به يك كارشناس ارتباط با ماهي هاي درياي خزر، با كامپيوتري در منزل، مسلط به تايپ فارسي و لاتين، آشنا با اينترنت و شبكه هاي اطلاع رساني و زبان هاي فارسي ، انگليسي ، تركي گيلكي ، روسي ، خوشرو و خوش برخورد نيازمنديم. الزامي به حضور در دفتر كار نيست.

تلفن مبايلXXX XXXX XXXXX XX

مـسلماً نيازي به حـضور در دفـتر كار نيست ، چون اصلاً دفتري، در كار نيست!

 مزاياي «كـار از راه دور»

در ايـنجا، بـه طور مـختصر بـه برخي از عمده مزاياي “كار از راه دور» ميپردازم:

1- بالا رفتن «روحيه»

 كارمندان از آنجا كه در كار خود احساس استقلال و غرور ميكنند، «روحيه» عمومي خوبي را به دست ميآورند. «كارمندان خانگي» حتي اگر تعداد ساعات كـاريشان افـزايش يابد چون ميتوانند وقت خود را عاقلانه تر سپري سازند، به همين جهت اوقات بيشتري را با خانواده خود ميگذرانند.

2- افزايش بهره وري

بـررسيها نشان داده است كه «كارمندان خانگي» و افرادي كه «كار از راه دور» را پـيشه خـود كـرده انـد سـاعات بيشتر و طولانيتري را صرف انجام وظايف خود ميكنند.

3- كاهش قيمت زمين، ساختمان يا اجاره محل

بسياري از سازمانها و موسساتي كه اجازه ميدهند تا كاركنانشان به صورت «كار از راه دور» وظايفشان را انجام دهند، به جاي توسعه فضاهاي كاري، خـريد، اجـاره يـا سـاخت سـاختمانهاي مـتعدد، به مديريت و اداره امور «كـاركنان خـانگي» شان مـيپردازند تـا از ايـن طريق هم بهره وري را بالا بـبرند و هـم ايـنكه از هـزينه هاي خود بكاهند. به اين ترتيب، بررسيها نشان داده است كه اين امر موجب تنزل قيمت املاك شده است.

4- افزايش آمار استخدامي

طبـق بررسيهاي به عمل آمده، 25 درصد از كارمندان چنين ابراز داشته اند كـه اگـر ميتوانستند به صورت پاره وقت در منزل كار كنند شغلهايشان را تـغيير مـيدادند. به همين ترتيب است اگر اين امر «كارمندان خانگي» را نـيز شـامل شـود، آمـار و ارقام استخدامي از لحاظ جغرافيايي افزايش و توسعه مي يابد.

5- كاهش در امر «عدم حضور در كار»

غيبت يا همان Absenteeism به گونهاي محسوس كاهش خواهد يافت. شركتهايي كـه داراي «كارمندان خانگي» بوده اند گزارش داده اند كه كاركنانشان حتي در شـرايطي كه بيمار بوده اند وظايف خود را انجام داده اند چرا كه براي آنـها، ساعات كاري تمام طول شبانه روز بوده است و ميتوانستند وقت خود را به گونهاي تنظيم كنند كه نهايتاً «كار» انجام شود.

 6- افزايش ارتباطات

بـررسيها نـشان داده اسـت كـه «كار از راه دور» موجب افزايش و پيشرفت ارتـباط بـين مـديران و كـاركنان شده است. در دنياي «كار از راه دور» جلسات بسيار كوتاه و كاملاً مربوط به موضوع جلسه است.

7- توسعه مديريت

مـديران «كـاركنان خـانگي» مـجبور مـيشوند اهداف اجرايي كاملاً واضح و مـشخصي را بـراي «كاركنان» خود ارائه دهند و به جاي كنترل دقيق مراحل اجرا، به اداره نتايجي كه به دست آمده است بپردازند.

8- كاهش ترافيك در سفرهاي كوتاه درون شهري يا برون شهري

عـلاوه بـر كاهش استرس در ميان كاركناني كه ديگر در ترافيك نماندهاند، «كـاركنان خانگي» با عدم حضور خود در خيابانها آن هم در ساعات پر رفت و آمـد ميتوانند موجب كاهش ترافيك و نهايتاً پاكيزگي محيط زيست و هوا شوند.

9  – اشتغال براي معلولين

بـا فراهم آوردن شرايط «كار از راه دور» براي افرادي كه نميتوانند در محيطهاي رسمي كار حضور يابند، ضمن ايجاد روحيه كار و شادابي، فرصتهاي كاري بسياري براي معلولان (جسمي يا روحي) بوجود ميآيد.

10  – غلبه بر شرايط دشوار آب و هوايي و حوادث غير مترقبه

بارها ديدهايم كه كارمند براي حضور در محل كار خود بايستي ساعت 3 صبح از خـانه بيرون بيايد تا در شرايط دشوار جوي (برف و باران و …) خود را بـه مـحل كـار بـرساند. هـمينطور ديدهايم كه در اثر وقوع زلزله در مناطق مختلف، شاهراهها و بزرگراهها بسته شدهاند، اما خطور مخابراتي و تـلفن هـمواره ثـابت و پـاي برجاي مانده اند. تحت اين شرايط، «كاركنان خـانگي» بـراحتي الـبته اگر زنده مانده باشند! ميتوانند به كار خود ادامـه دهـند. ارتباط خطوط اطلاعاتي به “خانه”ها ميتواند توان شركت در غلبه بر يك حادثه غير مترقبه يا شرايط ويژه را افزايش دهد.

 

Telecommuting

 

 

Telecommuting is working from a remote location (often ones home workstation) using computers, telephones, facsimile machines, and other remote capabilities, rather than commuting via automobile or other mode of transportation to and from an employer’s work site to perform equivalent work.

There are many benefits to telecommuting, not the least of which are:

Conserving Energy

Preserving the Environment

Improving Worker and Public Safety, and

Enhancing Family Values

Although the capacity to telecommute has existed for many years, it has only been in the last 15 years that an increasingly large number of people have turned to telecommuting in order to realize the benefits that have become more important to our society. The benefits of telecommuting are numerous and the time for demonstrating the effectiveness of telecommuting has past. Now, many organizations are working to implement it into their work option policies in order to reap the rewards that it has to offer, while enhancing their ability to recruit and retain high quality employees.

Telecommuting, also known as teleworking, is the act of working from a remote location, usually one’s home. This is made simple with the use of various telecommunications technologies such as a telephone, fax machine and the internet. Many telecommuters are also set up with web conferencing capabilities allowing them to sit in on office meetings via modem and webcam, or at the very least, a conference call.

In most cases, telecommuting equipment is provided by the company, though it’s up to the teleworker to provide an office space free of distraction. For the telecommuter, the benefits abound. Most enjoy the flexibility of working their own hours, at their own pace, as long as all deadlines are met. There’s also the ability to work in one’s pajamas or take breaks as needed at attend to personal family matters. Money is saved on expenses such as commuting, lunch or snacks, clothing and daycare.

The flip side to this is the lack of camaraderie; telecommuting can be rather lonely. By missing out on the office gossip and small company meetings, one can also miss out on vital pieces of information. Even though most telecommuters enjoy working without a micromanaging supervisor looking over their shoulders, they also admit it’s difficult for them to get a proper review when their employers can’t see them on a day-to-day basis. It’s difficult to stand out in an organization or be a team player when you’re not there everyday.

Telecommuting not only enables an employee the convenience of working at home, it also allows the employer to save money on certain overhead expenses such as utilities. In addition, since telecommuters are happier, they’re often more productive; they may spend more time working than their office working counterparts who tend to spend more time on lunch breaks or chit-chatting around the coffee maker. Absenteeism is down among telecommuters because sick workers still work at home and they put in longer hours because they never leave their office.

If you’re easily distracted or like to procrastinate, telecommuting may not be a good choice for you. If you’re self-motivated and don’t need constant supervision, it can provide an excellent opportunity. If you have a proven record with your organization, you’re a good candidate for telecommuting. If you have a reputation for slacking off, however, it would probably be unwise to approach your employer about working from home.

There’s usually no harm in approaching your employer about a telecommuting opportunity. Research the pros and cons and be prepared to sell yourself. Just leave out the part about working in your pajamas.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *